Isaiah (3/66)  

1. Lalpa, Iengkim LALPA chun,Jerusalem le Judai rama inthokin,Fak le dawn le tui lakna hnar,A sukchat ding tep a nih!
2. Mi huoisen le ralhrathai,Roreltuhai le zawlneihai,Aisanthiemhai le upahai,
3. Sawmnga chunga hotu le lalhai,Remruottuhai le themthiemhai,Aikei thiemhai khom an rengin,A la suktawp vong ding a nih.
4. An lalah naupang sieng ka ta,Tlanglaktehan an chungah ro rel an tih.
5. Anni le anni inneksawr an ta,Pasalin pasal, tuolbawmin tuolbawm.Upa chungah tleirawl inlek a ta,Mi chinin mi inzaum hmusit a tih.
6. Miin a pa inah a unaupa chelin,"Nang chun zakaw fuol i nei a,Kan thuoituah thang rawh" ting a ta,
7. Sienkhom chu ni chun aman,"Kei chun ieng law thei naw ning,Ka inah fak ding a um naw a,Sil le bil ding a um bok nawh,Mipui thuoituah mi sie lul naw ro"Tiin la khek suok a tih.
8. LALPA ropuina chu cho a,Tong le thilthawa an do leiin,Jerusalem chu a chim thla a,Judai ram an tlu thal rum a.
9. An hmelah an suolzie a'n lang a,Sodom mihai ang bokin,Uolau taka che pawrin,An suol an thup thlawt ta nawh.An chung a va pik de aw!Mani insuksetuhai chu.
10. Mi felhai ruok chu hril la,An kalchawi la tluong a tih,An thilthaw ra suokhai chu,An la tlan ding a ni si.
11. Mi rilohai chung a pik!Sietnan thla a zar khum zing!An kut thilthaw ang peiin,Thungrulin la um an tih.
12. Ka mihai neksawrtu chu,Tleirawl te te chauh an na,An chunga roreltu khom,Nuhmei an ni tlat chu tie!Aw, ka mihai, in thuoituhan,Lam naw tienga thuoi suolin,An inhmangpui cheu a nih.
13. Ro rel dingin LALPA chu,Rorelna hmunah a thung a,A mihai chungchang thu chu,Hril dingin a hung tho a.
14. Upahai le thuoituhai chungthu,LALPA chun a hang rel a:Ka grep huon in sukram a,Pasiehai thil in rokhai chu,In inah in kol fur tawl a.
15. Ka mihai sir sop neng a,Retheihai hmai in rawt hi,Iengtizie am an ta a?" tiinLalpa, Iengkim LALPA chun a hril.
16. LALPA chun a hril pei a:"Zion minuhai chapozie hi,Dak awr awrin an lawn a,Lem tumin mi an mel a,Telneng pal ri sieu sieuin,Hniek tiemin an lawn awt awt.
17. Chu lei takin LALPA chun,Zion minuhai lusip chu,Pansie inbawmtir a ta,An lu sukkolpek a tih" tiin.
18. Chu nia chun an incheina tha banbun hai, luhren hai, thimkuol hai,
19. nabe hai, ngun kuol hai, hmaidier hai,
20. samhren hai, kereka bun telneng hai, kawnghren hai, rimtui bawm hai, ai thatna dinga an bun hlak aibun hai,
21. suoi namna kutsebi hai, hnarbe kuol hai,
22. kut nia incheina thuomhnaw tha korfuol hai, silpuon hai, aiman zakuo hai,
23. hlimen hai, puon zai inhmi hai, khai nel nel hai le batpuon hai chu LALPAN la hmangpek a tih.
24. Rimtui nekin rimsie,Kawnghren nekin hrui zen,Sam chei nekin lu kawk,Puon mawi nekin saiip,Hmel tha nekin hmai dep kawng,An chan hung ni ta lem a tih.
25. I mihai kawlhnamin that an ta,I mi hrathai indonaah thing an tih.
26. Zion kotkharhai chun sunin,Mitthli leh tap tlok tlok an ta,Vakvaiin hnuoiah inthung zap an tih.

  Isaiah (3/66)