Isaiah (24/66)  

1. Ngai ta, LALPAN hnuoi hi sukruokin,A sukram vong ding a nih.A letin kei khup thop a ta,A mi chenghai dai dar a tih.
2. Vantlang chunga a thaw angin,Thiempu chunga khom thawng a ta,Hotu chunga a thaw angin,Siehlaw chunga khom thawng a ta,A pi chunga a thaw angin,Siehlawnu chungah thawng a ta,Zortu chunga a thaw angin,Inchawtu chungah thawng a ta,Puktu chunga a thaw angin,Inpuktirtu chungah thawng a ta,Battu chunga a thaw angin,A batna chungah thawng a tih.
3. Hnuoi chu sukram der a ta,Rok ram derin la um a tih,Tiin LALPA chun a hril.
4. Hnuoi hi charin hung chuoi a ta,Khawvel hi chauin ongrop a ta,Hnuoi le van dul rui a tih.
5. Hnuoia cheng mipuihaiin,Hnuoi hi an sukporche a,Danhai an zawm nuom naw a,Thupekhai chu an bawsiet a,Kumkhaw thuthlung an poisa nawh.
6. Chu lei tak chun hi hnuoi hin,Tongsie a lo phur ta a, A sunga cheng mipuihai chun,An suol thaw man intelin,Hnuoia cheng an hung kiem a,A dam suok tlawmte an nih.
7. Uoiin a hung kang zo a,Grep hrui a hung vuoi a,Hlimhlop chenhai an ngui zo tah.
8. Darbenthek ri a chawl a,Hlimhlop ri a hung re a,Tingtang ri hlimum a re tah.
9. Uoiin dawna hlim taka,Hla sak rihai a um ta nawh,Zu chu kha an ti em em si.
10. Buoina khawpui chu tlu ramin, In tin kot chu a'n kal vong a,Tu khom lut thei a ni nawh.
11. Uoiin a um ta naw leiin, Kotthlerah an khek chul a,Hlimna chu beidongnan inchangin,Hnuoi lawmnan muol a liem tah.
12. Khawpui a tlu ram vong a,Kul kotkharhai an sat siet zo.
13. A ra sawi til hnung oliv kung leGrep ra lo hnung ve nawk angin,Khawvel hnam tin la um an tih.
14. A dam sunhai chun lawmin,Hlim takin khek suok an ta,Khawthlang rama chenghaiin,LALPA ropuizie khekpui an tih.
15. Khawsaka chenghai khomin,LALPA ropuizie chawimawiin,Thlierkara chenghai khomin,LALPA, Israel Pathien hming chu,Inpakin chawimawi raw hai se.
16. Mi fel an chawimawina ri chu,Hnuoi kil tawpa inthok khomin,Kan lo hriet phak ve vong a.Nisienlakhom kei ruok chun,"Lungngaiin ka zur tiel tiel,Lungngaiin ka zur tiel tiel,Ka chung a va pik de aw!Mi'n phattu chun mi'n phat peiin,A mi'n phat zuol deu deu si"Tiin ka lo hril ve thung a nih.
17. Aw, hi leihnuoia chenghai,Titna le khur le changhaiin,An inhuol vel cheu a nih.
18. Titna ri leia tlansie chu,Khuorkhurumah tlang a ta,Khuorkhuruma inthoka suok chu,Changa chun inawk a tih.Van kotkhar hung inhong a ta,Ruopui vanawn hung sur a ta,Hnuoi lungphum inhning a tih.
19. Hnuoi hi koi dar vong a ta,Hnuoi hi inchek dar a ta,Hnuoi hi sawi letin um a tih.
20. Hnuoi hi zurui lawn angin,A paiin pai tliei tliei a ta,Tu sawi hning ang ning a tih.A bawsietnan a del rik a,A tlu der a, tho ta naw nih.
21. Vana van lengruolhai chu,Chu pha chun LALPAN hremin,Hnuoi lalhai khom hrem a tih.
22. Rip sunga intanghai angin,Anni chu khal khawm a ta,Tang inah khum tawl a ta,Ni iemani zat hnungah,Anni chu hrem tawl a tih.
23. Zion tlang, Jerusalemah,An upahai hmaah ropui takin,Iengkim LALPA chun ro relin,Lalah inthung tang a ta,Thlapa khi inzakin dang a ta,Nisa khi inzakin sen a tih.

  Isaiah (24/66)