Isaiah (15/66)  

1. Moab-hai chungthu hril lawkna chu:Moab rama Ar khuo chu,Zan khat thilthu'n a ram ie!Moab rama Kir khuo khom,Zan khat thilthuin a ram!
2. I mihai chun Dibon-aHmun sang tempula hai chun,Nebo le Medeba chan chu,Sunin tap tlok tlok an ta,An lu met kol vong an ta,An khakhmul khom tan an tih.
3. Kotthlerah saiip silin,In chung le tuol zawla hai,Dingthathuona inthungin,Tapin khek rong rong an tih.
4. Hesbon le Eleale tap ri chu,Jahaz chen a'n hriet phak a,Chu chun Moab sipaihai lungril,Nasa takin a sukzam a,An tap rut rut el a nih.
5. Ka lungrilin Moabhai a ta.Zoar le Eglat Selisya chenin,Mipui chu an raltlan a.Tap pum zinga pan tungin,Luhit khuo chen an tlung a,Horonaim lampui tluonin,An siet tuok chu an ta a.
6. Nimrim tui chen a kang a,Hlohai an hung vuoi zo a,Thil mawnghai an thi vong a,Hmun hring hrim a um ta nawh.
7. Rosum an khawl khawmhai chu,Phurin an tlanpui tawl a,Phahram Ruom ral tieng an pan.
8. Moab ramri intluonin,An tap ri a thangkhawk a,An chieu riin Eglaim a tlung a,An inrum riin Beer Elim a tlung.
9. Dimon vadung tuihai chu,Thisenin a pol sen kul a.Chu neka rapthlak lem chu, Dibon chungah la tir ka tih:Moab rama inthoka raltlan leA rama la um sunhai chu,Sakeibakneiin se hlum a tih.

  Isaiah (15/66)