Hosea (8/14)  

1. "Ka thuthlunghai bawse a,Ka dan lakah an hel leiin,Hmelmahai chun mupui angin,LALPA in chung an hung vel a,Ralkhel tawtawrawt mut ro.
2. Israelhai chun ka kuomah,'Aw Pathien, keinin kan hriet che'Tiin an hung khek hlaka chu,
3. Thil tha an hnawl tlat si leiin,Hmelmahaiin hnot thlur an tih.
4. Ka thu la hrim hrim loin,Annin lal an insiem a,Ka remtina thang der loin,An hotu ding an inruot a;Anni insuksietna dingin,Tangkaruo le rangkachakin,Milemhai an insiem bok.
5. Aw Samaria, i bawngte lim biek,Ka lung kheitu kha hnawl rawh. Ieng chen top am insukporche,In la tum zing ding a na?
6. Israel kut themthiemhai siem,Milim chu Pathien a ni der nawh. Samaria-a bawngte milim chu,Suknawi vong la ning a tih.
7. Thli an tu a,Thawngaleivir an sik.Bu kungin vui a nei naw a,Bu sik ding hrim um naw nih. Lo sik ta hrim hai sienkhom,Ram dang mihan fa zo an tih.
8. Israel chu lem zoin a um a,Tlaktlaina nei lo bel angin,Hnamhai lai a lo inchang tah.
9. Ram sabengtung vakvai angin,A ngaizawnghai kuoma chun,Efraim chu a lo hang inzor ta si.
10. Hnam dang lai inzor sien khom,Tuhin la khawm nawk ka tih,Lal hrat sawrdena hnuoiah,An zur hlum ding an ta si a.
11. Efraim chun inthawina din,Maicham tam tak a bawl a,Sienkhom suol sukpung zuoltu,Maicham an inchang lem si.
12. Ka danhai ka ziekpek teu a,Sienkhom mi dang ta an sawn a.
13. Ka ta dinga thilhlanhai chu,Inthawina dingin an hmang a,A sahai chu an fak a,Sienkhom LALPA a lawm nawh.An ritlona hre zing ka ta,An suol leiin hrem ka ta,Aiguptaah kir nawk an tih.
14. Israel chun a Siemtu nghilin,Lal in ropui tak tak a bawl a;Juda chun kul nei khuohai.Indin belh teuh sienla khom,Khuohai chu raw vong ka ta,An khaw kulhai kang ram a tih.

  Hosea (8/14)