Hebrews (9/13)  

1. Thuthlung hmasaa khom khan rongbawl dan ding le rongbawlna ding Hmun Thienghlim, hnuoia mi chu ruot a na.
2. Biekbuk an bawl a, a tontira chun khawnvar siena dam, bei siena dawkan dam a um a, chu chu Hmun Thienghlim an tih.
3. Puonzar pahnina khela chun biekbuka Hmun Thienghlim tak an ti chu a um a.
4. Chu taka chun rimtui rawna rangkachak maicham le rangkachak tuia inluon thuthlung bawm a um a. Thuthlung bawm sunga chun manna siena rangkachak bel dam, Aron funghrol inder dam le thuthlung ziekna lung phek dam a um a.
5. Thuthlung bawm chunga Ropuina cherub umhai chun zangaina lalthungpha chu thla an zar khum a. Chuong thilhai chu tu hin a kip a kawiin ei hril hman nawh.
6. Hienga iengkim rem fel a ni hnung hin thiempuhai chu biekbuk tontira chun an thiempu sin thawin ni tin an lut hlak a.
7. A dottua ruok chu thiempu laltak chauh, kum khatah voi khat, thisen chawiin a lut hlak a, chu chu ama ta ding le mipuihaiin hre loa thil suol an thawhai thawina dingin a'n hlan hlak.
8. Hieng an thil rem dana inthok hin biekbuk tontir hi a la um sung chun Hmun Thienghlimtaka lut theina lampui chu a la'n hong hri nawh ti Thlarau Thienghlim chun a kawkhmu a nih.
9. Hieng thil hi tuta hun inentirna chauh a na, thilpek le inthawina an inhlanhai chun a'n hlantu mipuihai sie le tha hrietna a sukfamkim thei nawh;
10. chuonghai chu fak le dawn thil dam, tui hmanga inthien dan dam le taksa vong dan ding dam a ni a, siemtharna hun a tlung hma poa hmang dinga ti a ni chauh a nih.
11. Krista ruok chu thil tha tlung tah le la tlung mek dinga Thiempu laltak a hung ni khan, biekbuk ropui lem le thienghlim lem, mihriem kuta bawl ni lo, khawvela thilsiem ang khom ni lo chu a lut thleng a.
12. A thisen inhlan khom chu kelchal le bawng tuoi thisen ni loin, ama thisen ngei a ni a, hmun thienghlima chun voi khat chauh lutin chatuona dingin tlanna chu a siem tah a nih.
13. Kelchal le bawngchal thisen le bawng la tuoi vap the hmana dan bawsietna leia taksa puo tienga inthieng nawna chu a sukthienghlim thei si chun,
14. Krista thisen lem chun a va sukthienghlim zo nasa ding de aw! Chatuon Thlarau zarah ama ngei chu Pathien kuoma hmelhem lo thilhlana dingin a'n pek a, Pathien hring rong ei bawl theina dingin a thisen chun thina chauh intlun thei thilthaw tangkai lo laka inthokin ei sie le tha hrietna chu a sukthienghlim tah a nih.
15. Hi lei hin Krista chu thuthlung thar palai a na; thuthlung hmasa bawsietna laka inthoka mihai a'n tlan suok theina dingin a lo thi tah a, kohai chun chatuon ro hluo dinga tiem chu an chang tah a nih.
16. Thurosie khom hi a sietu a thi le thi naw fie hmasak a tul hlak a;
17. a sietu a dam sung chun hmang thei a ni hri naw a, a thi hnung chauha hmang ding a nih.
18. Chuleiin, thuthlung hmasa khom kha thisena suknghet a ni kha.
19. Dan thupek tinreng Mosien mipui a hril lai khan, bawngchal tuoi thisen chu tui leh, sapsen leh husawpe leh a lak a, lekhabu ziel le mipui po po chu a the a,
20. "Hi hi in zawm dinga Pathienin in kuoma a pek thuthlung suknghetna thisen a ni hi" tiin a'n sam a.
21. Chun, biekbuk le rongbawlna hmangruo po po khom chuong ang bokin thisen chun a the a.
22. Dan thu ang chun iengkim deuthaw hi thisena sukthieng ding a nih; thisen insuo naw chun ngaidamna a um thei si nawh.
23. Chuongchun, van thil angpui chauh hman chuonga sukthienghlim a tul chun van thil tak takhai lem chu chuong neka inthawina tha lema sukthienghlim ding a ni hrim a nih.
24. Kuta bawl, hmun thienghlim, a tak angpuia chun Krista chu a lut naw a, vana khin a hang lut lem a, tu hin ei aiawin Pathien hmaah a hang ngir tah a nih.
25. Thiempu laltak chu mani thisen ni lo, ran thisen chawia kum tin Hmun Thienghlima a lut hlak angin, ama chu mani inhlan nawn rop dingin a lut ve nawh.
26. Chuong ni naw sien, leilung insieng tira inthok khan voi tam tak tuor tang a tih. Nisienlakhom, hun tawpa hin ama ngei inhlana voi khat thilthua suol la hmang dingin a hung inlang tah a nih.
27. Mihriem ta dingin voi khat thi ruot a na, chu zoah a chungthu relpekna um a tih.
28. Chuong ang bokin Krista khom mi tam tak suolhai la hmang dingin tum khat inhlan a ni tah. Suol la hmang ding ni loin, ama lo nghaktuhai chu sandamnaa thuoi lut dingin a hung nawk ding a nih.

  Hebrews (9/13)