Hebrews (13/13)    

1. Unauhai, inhmangai tuo hi uor pei ro.
2. Mikhuol chungah that inchu unla, chuonga thawin thenkhatin vantirkohai an intlungtir hlak kha.
3. Lung ina intanghai chu tang ni ve angin hre zing unla, rinum tuorhai khom, taksaa tuor ve ang elin, hre zing ro.
4. Innei hi mi po poin chawimawi unla, nupa khum khom inthieng takin vong ro.g Inngaihai le uirehai chu Pathienin an chungthu a ngaituo ding a ni si a.
5. Sum ngainatna lakah inthier fihlim unla, in thil nei tawk sengah lungawi ro. Pathien ngeiin, "Thlathlam ngai nawng ka ti che a,Zamsan ngai bok nawng ka ti che"a ti si a.
6. Chuleiin,"Mi thangpuitu chu Lalpa a nih,Ti ngai naw ningah;Mihriemin iem mi law thei an ta?"ei ti ngam a nih.
7. In hotuhai, Pathien thu lo hriltuhai cheu kha hre zing unla, an nuna ra an insuo dan ngaituo unla, an ring dan enton ro.
8. Isu Krista chu zani, voisun le kumkhuoin a p�ngng�i zing a nih.
9. Zirtirna chi dang dang le mak tak taka thuoi hmangin um naw ro. Fak le dawn konga khermeina nekin Pathien lunginsietnaa sung tieng hringnun chawm hrat a tha lem; fak le dawn thila khermeihai hin sawtpuina an nei chuong si nawh.
10. Biekbuka rongbawltuhai chun eini maichamah an fak ve a thieng nawh.
11. Thiempu laltakin ran thisen chu suol thawinaa inhlan dingin Hmun Thienghlimtakah a lutpui a, sienkhom ran ruong chu kul puo tieng an raw hlak.
12. Chuleiin, Isu khomin ama thisen ngeia mihai a sukthienghlim theina dingin khawpui puo tieng a lo tuor tah a nih.
13. Chuongchun, ama an hmusitna chu phurin a kuomah kul puo tieng fe suok veng ei tiu.
14. Hnuoia hin ei ta dingin khaw hmun hlun a um naw a, khuo la hung um ding chu ei zong lem a nih.
15. Chuongchun, ama zara inpakna inthawina chu Pathien kuomah inhlan rop ei tiu, a hming ei tan zatin ei hmur ra suok chu ei inhlan a nih.
16. Thil tha thaw le inthangpui tuo hi bansan naw ro; chu chu Pathien lawmzawng inthawina a ni si a.
17. In hotuhai thu awi unla, an thu thuin um ro, imu intuo hman lo khopin in thlarau nun vengpek an ti cheu. Pathien kuoma in chungchang thua mawphurtu ding an nih. An thu in awi chun hlim takin thok an ta, in awi naw chun rinum ti takin thok an ta, chu chu in ta dingin a sawtna a um nawh.
18. Mi tongtaipek rop ro; ieng lai khomin thil tha thaw kan nuom leiin sie le tha hrietna fim tak kan put a nih ti kan hriet chieng.
19. In kuomah Pathienin a mi hung tir kir nawk vak theina dingin mi tongtaipek dingin ka ngen cheu.
20. Remna Pathien, chatuona a thuthlungna thisen leia ei Lalpa Isu, Berampu ropui tak, mithi laia inthoka hung thuoi kirtu chun,
21. a ditzawng thaw thei dingin thil tha tinrengin inthuom famkim sien la cheu, Isu Krista zara a lawmzawng ang taka um dingin mi siem sien, Krista kuoma chun chatuonin ropuina um raw se. Amen.
22. Unauhai, hi infuina thu hi ngai thei hram hram dingin ka ngen cheu a, ka lekha thon cheu hi tawite chauh a ni hi.
23. Ei unaupa Timothe kha lung ina inthokin an insuo tah ti lo hre ro, a hung tlung hman chun ka ruolin hung thuoi ka tih.
24. In hotu po po le mi thienghlim po po kha chibai mi hung bukpek ro. Italy rama mihai hin chibai an buk cheu.
25. In renga kuomah lunginsietna um raw se.h

  Hebrews (13/13)