Hebrews (11/13)  

1. Ringna chu thil beiseia chiengnaf le la hmu lo thil hriet chiengna a nih.
2. Chu thua chun tien lai mihai kha inpak an um hle.
3. Ringnain khawvel hi Pathien thupeka hung um le hmu theihai hi hmu thei loa inthoka hung um a nih ti ei hriet.
4. Ringnain Abel chun Kaina inthawina neka pom tlak lem Pathien kuomah inthawina a'n hlan a, Pathienin a thil inhlan chu a pom a, mi fela a ruot thu a'n hriettir a. Ama chu thi tah sien khom ringna leiin thu a la hril zing a nih.
5. Ringnain Enok chu thina intem loa lak tung a na, Pathienin a lak tung leiin hmu ding a um ta nawh. Lak tung a ni hma khan Pathien a suklawm ti Lekha thuin a ziek.
6. Ringna naw chun Pathien suklawm ruol a ni si nawh. Tu khom Pathien hung pantu chun Ama chu a um ngei a, lungril taka Ama zongtuhai chu lawmman a pek hlak ti a ring ding a nih.
7. Ringnain Nova chun thil hung tlung ding chungchang hrillawkna a dong chu Pathien tina thienghlim tak neiin a sungkuo himna dingin long a tuk a. A ringna chun khawvel thiem naw a'n changtir a, ringna leia thiem inchangtirna rochungtu a lo ni tah.
8. Ringnain Abraham chun a la rochung ding ram pan dinga Pathien kona chu a awi a, panna ding tieng khom hre loin a'n thok suok a.
9. Ram tiema chun, mi rama mikhuol chambang ang elin, ringnain a cham ta zing a, thutiem thuhmun a dongpui Isak le Jakob hai angin puon inah a khawsa a.
10. Pathien rel le indin khawpui, lungphum nghet tak nei chu, Abraham chun a nghak ta zing a.
11. Ringnain Abraham chu tar ta hlein le Sari khom chu ching sienkhom chi thla theina a dong a, thutiemtu chu a ring tlat a.
12. Chuongchun, thi ang deuthaw ni tah sien khom, hi mi pakhata inthok hin chi thla, vana arasi anga tam le tuipui kama tiem seng lo phaiphin anga tam an hung suok tah a nih.
13. Hienghai po po hi an thi khan ringnaah an la um zing a, thil tiem chu la chang hri naw hai sien khom an hmu tah a, hla taka inthokin an lo lawm a nih. Hnuoia hin mikhuol le khuolzin cham el an nih ti an inhriet a.
14. Chuong ang chauh chu an nih ti hretuhai chun mani ram hlun ding an zong lem hlak ti an suklang.
15. An suoksan ram kha lungkham ni hai sien chu, kir nawkna ding hun remchang hmu ngei an tih.
16. Sienkhom, ram tha nawk zuol, vana um chu, an ngai lem a nih. Chuongchun, Pathien khomin an Pathien ni a'n zak naw a, an ta dingin khawpui a lo buotsai tah a nih.
17. Ringnain Abraham chu fiea a um lai khan a naupa nei sun Isak chu inthawina dingin a'n hlan a.
18. Thutiem dongtu a na, "Isaka hin i thlahai sui ning an tih" ti ni sien khom,
19. Pathien chun mithi khom keitho thei a tih ti ringin a'n hlan a, thi hnung hung dam nawk ang elin a hmu kir nawk ta ngei hrim a nih.
20. Ringnain Isak chun thil la hung um dinghai thuah Jakob le Esau mal a sawm a.
21. Ringnain Jakob chun a thi tawm khan Josefa nauhai chu mal a sawm ve ve a, a funghrol ringsana kunin Pathien a chawibiek a.
22. Ringnain Josefa chun a thi a hung hnai khan Aigupta rama inthoka Israel thlahai an suok ding thu hrilin a ruong phum dan ding thu a'n ch� bok a.
23. Ringnain Mosie a hung pieng khan nau pangngai a ni nawh ti hmuin a nu le pahai chun thla thum sung an thup a, lal thupek khom an ti nawh.
24. Ringnain Mosie a hung puitling hnung khan Faraw naunu naupaa inbuk a nuom naw a,
25. sawt naw te sunga dinga suol inhoitirna chen nek chun Pathien mihai le suknomnat tuor chu a thlang tah lem a.
26. Aigupta ram hausakna po po nek chun Krista an hmusitna chu ro hlu lemah a ngai a, lawmman a dong ding chu a thlir tlat a.
27. Lal lungsen khom ti loin Aigupta ram chu ringnain a suoksan a, Hmutheilo chu a hmu leiin sel takin a tuor a.
28. Ringnain Fekan kut chu a tan a, Sukbohmangtuin Israel nau lutirhai a tawk nawna dingin an kotkhar biengah thisen a'n thetir a.
29. Ringnain Tuipui Sen kha hnuoi hula fe ang elin an fe kai a, Aigupta mihaiin kai ve an tum a, an tla hlum ta vong a.
30. Ringnain Jeriko kul chu ni sari an inhuol a, a chim tah a.
31. Ringnain nawchizor Rahabi chun enthlatuhai kha lawm takin a lo intlungtir a, ringnawtuhai lai a bohmang ve ta nawh.
32. Ei la hril pei di'm a ni? Gideon hai, Barak hai, Samson hai, Jeftha hai, Davida hai, Samuel hai le zawlneihai chanchin hril ding ni inla, hunin a mi dai awm si nawh.
33. Chuonghai chun ringnain ramhai an lak a, indik takin ro an rel a, thu tiem chu an dong a, sakeibaknei bauhai an sukchip a;
34. meichok inhlap puot puot an sukmit a, kawlhnama that an pumpel a, ongrophai sien khom sukhratin an um a, indonaah an hrat a, ram dang sipaihai an tukdol a.
35. Nuhmeihaiin an sunghai thi tah hung hring nawkhai chu an lo lawm a. A thenin suknomnatna an tuor a, thonawkna tha lem an chang theina dingin san suok khom an nuom nawh.
36. Thenkhatin sukdudana le vuok an tuor a, thenkhat khaidiet inbuntirin lung inah an khum a.
37. Thenkhat lungin an deng hlum a, thenkhat thing atnain an at bong a, thenkhat kawlhnamin an sat hlum a, thenkhat beram le kel vun silin an vakvai a, sukdudaa umin, rethei takin an tuor tlok tlok a.
38. Chuong mihai ta ding chun khawvel hi umna tlak a ni naw a, thlalera hai, tlanga hai, puka hai, hnuoi khura hai an vakvai hlak.
39. Chuonghai po po chun an ringna leiin inpak hlawhai sien khom, thu tiem ruok chu an la chang hri nawh.
40. Pathien chun thil tha nawk zuol ei ta dingin a lo buotsai a, eini le anni a ruola sukfamkima ei um theina dingin a lo rel a nih.

  Hebrews (11/13)