Haggai (1/2)  

1. Lal Daria inlala inthoka kum hnina, thla rukna ni khat nia chun zawlnei Hagai hmangin LALPA thu chu Judai ram optu, Sealtiel naupa Zerubabel kuoma le thiempu laltak Jehozadak naupa Josua kuomah a hung tlung a.
2. Iengkim LALPA chun hieng hin a tih: "Hieng mihai hin, 'LALPA in bawl that hun ding chu a la tlung nawh' tiin an hril a nih" tiin.
3. Chu phing leh, zawlnei Hagai hmangin LALPA thu chu a hung tlung a:
4. "LALPA in a tlu sop zing laia nangni in inhoi taka in cheng bik hi thil indik am a ni?" tiin.
5. Iengkim LALPA chun hieng hin a tih: "In um danhai hi ngun takin sut ro.
6. In ching teu a, tlawmte in sik a. In fak a, in tlai si naw a. In dawn a, in khop si nawh. Thuom in hak a, in lum si nawh. In sum hlaw suokhai hlak chu mansa popa thlak ang chauh a nih."
7. Iengkim LALPA chun hieng hin a tih: "In um danhai hi ngun takin sut ro.
8. Tlangah hang fe unla, thing hang put unla, ka in ding bawl ro; chu chun lawm ka ta, chawimawiin um ka tih.
9. Hmu teuh in inbeisei a, tlawmte chauh in chang a, ina in hung hawn sunhai hlak chu ka lo mut hmang a. Chu chu ieng lei am a na?" ti hi Iengkim LALPA thu suok a nih. "Chu chu ka in in ngaisak naw lei a nih; mi tin mani in bawlah in buoi seng a, ka in hlak a tlu sop zing si.
10. Chuleiin, nangni leiin vanin daidaw a'n tlaktir naw a, hnuoiin ra a'n suotir bok nawh.
11. Lo chunga hai, tlang chunga hai, bu le bal chunga hai, uoiin thar chunga hai, hriek chunga hai, hnuoiin ra a'n suona po po chunga hai, mihriem le ran chunga hai le kuta in lam suok thil po po chunga hai khuo ka'n thaltir a nih" tiin.
12. Sealtiel naupa Zerubabel le Jehozadak naupa thiempu laltak Josua le Israel mi hlaa la um sunhai po po chun LALPA an Pathien rawl le LALPA an Pathien hung tir zawlnei Hagai thu chu an zawm a; mipuihai chun LALPA an ti a.
13. LALPA tirko Hagai chun mipui kuomah, "Ka umpui zing cheu a nih" ti hi LALPA thu suok a nih tiin LALPA thu chu a puong a.
14. Sealtiel naupa, Judai ram optu Zerubabel lungril le Jehozadak naupa, thiempu laltak Josua lungril le hlaa la um po pohai lungril chu LALPAN a chok tho a. Chuongchun an fe a, Iengkim LALPA, an Pathien in chu bawl tan dingin an inthok suok a.
15. Chu chu lal Daria inlala inthoka kum hnina, thlarukna le ni sawmhninab a nih.

      Haggai (1/2)