Genesis (8/50)  

1. Pathien ruok chun Nova le longa um ram sa tinreng le ran po po hai chu a hriet zing a. Pathien chun hnuoi chungah thli a'n hrangtir a, tui chu a hung kang tan a;
2. lipui kuonghai le van tukverhai chu a hung inkhar a, raw sur khom a hung chat ta a.
3. Tui chu damten a hung kang tiel tiel a, ni za le sawmnga hnunga chun tui chu a hung tlawm ta hle a,
4. a thla sarina ni sawm le ni sari chun long chu Ararat tlangah a'n nghat a.
5. Thla sawmnaa chun tui chu a hung kang pei a, thla sawmna ni khat ni chun tlang siphai khom a hung inlang ta a.
6. Ni sawmli hnungah Nova chun long tukver a siem kha a hong a,
7. vaak pakhat a'n vuong suoktir a, tui let a kang zo hmakhat chu a vuong kuol a vuong kuol a.
8. Chun, tuiin khawmuol a kangsan ta le ta naw enna dingin vathu a'n vuong suoktir a.
9. Khawmuol chu tuiin a la chim vong leiin vathu chun fukna ding a hriet naw a, long tieng a hung vuong kir a, Nova chun a kut a lo daw a, a fu a, longa chun a lak lut nawk a.
10. Ni sari a nghak a, vathu chu longa inthokin a'n vuong suoktir nawk a.
11. Vathu chu zan tieng a hung vuong kir a, ngai ta, oliv hna thlam thar hlol chu a hmurah a hung put a! Chu phing leh hnuoi chungah tui a tlawm tah ti Nova chun a hriet ta a.
12. Ni sari dang a nghak nawk a, vathu chu a'n vuong suoktir nawk a, hi tum hin chu a hung kir nawk ta nawh.
13. Nova chu kum zaruk le kum khat a ni kum, a thla khatna ni khatnaa chun tui chu hnuoi chunga inthokin a kang ta a, chuongchun long inkhumna chu a hawk a, a hang ngha vel a, hnuoi chu a lo inhil ta huou a.
14. A thla hnina ni sawmhni le ni saria chun hnuoi chu a hul chieng ta a.
15. LALPA chun Nova kuomah,
16. Longa inthokin i nuhmei le i naupahai le an nuhmeihai leh suok ta ro.
17. I kuoma um, taksa put thilhring tinreng- vate hai, rannung hai, hnuoia bokvaka invak chi po po hai khom hung thuoi suok rawh, hnuoia hin te hung nei a, chi tam taka an inthla pung theina dingin a ta.
18. Chuongchun, Nova chu a suok a, a naupahai, a nuhmei le a mohai khom an hung suok a;
19. sa tinreng hai, rannung tinreng hai, vate chi tinreng hai, hnuoi chunga invak thei taphot hai chu a chi chiin longa inthok chun an hung suok bok a.
20. Chu zoah Nova chun LALPA ta dingin maicham a siem a, sa thieng le vate thieng laia mi a lak seng a, maichamah pumraw thilhlanah a'n hlan a.
21. LALPA chun pumraw rimtui chu a lo hriet a, a lungrilin, "Hnuoi hi mihriem leiin tongsie inphur nawk ta ngai naw ning, mihriem lungril ngaituona chu a chintea inthokin a suol si a; tuta ka hrem ang hin thilhring danghai khom hrem nawk ta bok naw ning.
22. Hnuoi hi a um sung chun,Thlai chi thlak hun le sik hun,Sik le sa, nipui le thlasik, Sun le zan bo ngai naw nih," a ta.

  Genesis (8/50)