Genesis (7/50)  

1. LALPA chun Nova kuomah,"Nang le i sunghai leh longah lut ta ro; nang chauh hi tuta thang le suonhai lai hin ka mithmuah mi fel um sun i ni si a.
2. Sa thieng tinreng laia mi, a pui a chal inkop tuok sari peiin, sa thieng naw laia mi, a pui le a chal inkop tuok khat peiin,
3. chungleng vate chi tinreng laia mi, a pui le a chal inkop tuok sari peiin, hnuoiah chi thlaa an pung theina dingin, thuoi lut rawh.
4. Tuta inthoka ni sari zoah ni sawmli le zan sawmli sung hnuoiah ruo insurtir ka ta, ka thilhring siem tinrenghai hi hnuoia inthokin ka sukbo ding a nih" a ta.
5. Nova chun Pathienin thu a pek ang charin a thaw a.
6. Hnuoia tui a let lai hin Nova chu kum zaruka upa a nih.
7. Tui a let ding leiin Nova le a nuhmei chu an naupahai le an nuhmeihai leh longa chun an lut a.
8. Sa thieng le thieng naw, chungleng vate le hnuoia bokvaka invak chi tinrenghai chu, a pui le a chal inkop peiin,
9. Pathien thupek angin Nova ruolin longa chun an lut a.
10. Ni sari hnunga chun hnuoiah tui a hung let ta a.
11. Nova kum zaruk a ni kum, a thla hnina, ni sawm le ni sari ni ngei el chun, lipui inthuk kuonghai chu an hung te ta hum hum a, van tukverhai khom a hung inhong bok a.
12. Ni sawmli le zan sawmli zet hnuoiah ruopui vanawn a sur a.
13. Chu ni ngei el chu a nih Nova le a nuhmei le an naupa pathum Sema, Hama le Jafet hai le an nuhmeihai po longa an lut ni chu.
14. Ram sa chi tinreng, ran sa chi tinreng, hnuoia bokvaka invak chi tinreng, chungleng vate chi tinreng le thla neia vuong hlak chi tinreng hai chu an lut bok a.
15. Thuok laa hring po po chu nupa tuok peiin Nova kuomah longa chun an lut a nih.
16. Nova kuoma Pathienin thu a pek angin, longa lut taksa put hringna nei tinrenghai chu nupa tuok vong an nih. Chun, LALPA chun long chu a kharpek ta a.
17. Ni sawmli sung chu hnuoiah tui a let a, tui chu a hung lien tuol tuol a, long chu a tawm kang a.
18. Tui chu a lien insang pei a, hnuoi chungah a'n cham puou a, long chu tui chunga chun a'n lang a.
19. Tui chu a lien insang em leiin vankhup hnuoia tlang po po a chim pil vong a;
20. meter sari neka inthukin tlang insanghai khom a chim pil a nih.
21. Hnuoi chunga khawsa thilhring po po- vate hai, ran ruol hai, ram sa hai, bokvaka invak chi po po le mihriem po po chu an chimit vong a.
22. Hnara thuok laa hring, khawmuola cheng po po khom an thi fai vong bok a.
23. Chuongchun, hnuoi chunga thilhring tinreng um hai, mihriem hai, rannung hai, bokvaka invak chi po po le chungleng vate hai po po chu sukbohmangin an um a, Nova le longa a kuoma umhai chauh chu hlain an um tah a nih.
24. Tui chun ni za le sawmnga sung hnuoi a chim a.

  Genesis (7/50)