Genesis (50/50)    

1. Josefa chun a pa chu a baw a, a tah a, a fawp a fawp a.
2. Chu zoah a pa Israel chu thu thei lo dinga buotsai dingin damdawi thiemhai chu thu a pek a.
3. Chuongchun, damdawi thiemhai chun thu thei lo dingin an siem a, a siemna dingin ni sawmli zet a aw a nih. Aigupta mihai chun ni sawmsari sung ama chu an sun a.
4. Chun, an sun hun a tawp chun Josefan Faraw sungkuohai chu a biek a, "In mit ka tlung chun hi thu hi Faraw kuomah mi hrilpek ro:
5. Ka pain, ngai ta, ka thi ding a ni ta a, Kanan rama thlan ka cho saah, chu taka ngei chun mi hung phum rawh' tiin thu a mi'n khamtir a. Chuleiin, lunginsiet takin ka pa hi mi hang invuitir la, hung kir nawk nghal ka tih' tiin hril ro" a ta.
6. Faraw chun, "I pain thu an khamtir ang che chun hang fe la, i pa chu hang vui rawh" a ta.
7. Chuongchun, Josefa chu a pa vui dingin a hang fe a. Faraw siehlaw po po, a sunghai laia an upahai le Aigupta rama mi poimaw hai le
8. Josefa sungkuo po po le a unauhai le a pa sungkuohai chun an zui a, an naupang nawihai, an beram ruolhai le bawng ruolhai chauh chu Gosen ramah an maksan a.
9. Sakor tawlailir le sakor chung chuong mi tam tak an thuoi bok a. An reng chun tam tak an nih.
10. Jordan vadung kawla Atad hrizawl an tlung chun nasa taka sunin an tap a, chu taka chun Josefan a pa sunna inser chu ni sari sung a hmang a.
11. Aigupta mihaiin Atad hrizawla chuonga ursun taka mithi sunna an nei chu Kanan mihaiin an hmu a, chu hmun hminga chun Abel Mizraim an inbuk a, chu chu Jordan vadung bul ela um a nih.
12. Jakob nauhai chun an pa thucha ang charin an thaw a.
13. A ruong chu Kanan ram an zawn tlung a, Abrahamin inphumna dinga hmun, Hit mi Efrona inthoka a lo chopa a'n chawk, Mamre zawna Makpela puka chun an phum tah a nih.
14. Chun, Josefan a pa a vui zo chun ama le a unauhai le a pa vui dinga ama le fehai po po le chun Aigupta tieng an kir nawk ta a.
15. Josefa unauhai chun an pa a thi phing leh, "A chunga ei thilthaw that naw po po lakah Josefan ei chungah phuba la naw nih ti iengtin am ei hril thei?" an ta.
16. Chuongchun a kuoma hril dingin thu an incha a, "I pa dam lai khan hieng ang hin i kuoma hril dingin thu a mi'n cha a:
17. I chunga i unauhai bawsietna le suolna le an soisak rimsikna po po che kha ngaidam dingin ka ngen che' ti hi. Chuleiin, tu hin i pa Pathien siehlawhai suolna hi ngaidam lul rawh" tiin. Chu thu Josefa an va hril chun a tap a.
18. Chun, a unauhai chu an hung a, a hmaah bokkhupin, "I suokhai kan ni hi" an ta.
19. Josefa chun an kuomah, "Ti naw ro. Pathien aiawtu am ka ni?
20. Nangni chun mi suksiet in tum a. Pathien ruok chun thil tha tieng hlen a, voisun ni anga hringna tam tak sansuok hi a lo tum lem a nih.
21. Chuong chu a ni leiin, ti naw ro, nangni le in nauhai chu chawm pei ka ti cheu" tiin, bau innem taka bein a lo thlamuong tawl a.
22. Josefa chu a pa sungkuohai leh Aigupta ramah a um a, kum za le sawm a dam a,
23. a tuhai, Efraim nauhai khom khup thum zet a hmu hman a. Manase naupa Makir nauhai khom Josefa mal chunga pieng an nih.
24. Chun, Josefa chun a unauhai kuomah, "Ka thi ding an ta a, nisienlakhom Pathienin hung kan ngei ngei a ti cheu a, hi rama inthok hin thuoi suokin, Abraham hai, Isak hai le Jakob hai kuoma thu inkham meua a pek ram tiema chun thuoi tung nawk a ti cheu" a ta.
25. Josefa bok chun, "Pathienin hung kan ngei ngei a ti cheu a, chu pha chun ka ruhai hi hi taka inthok hin in hawn tung ding a nih" tiin Israel thlahai chu thu a'n khamtir a.
26. Chuongchun, Josefa chu kum za la sawm mi a niin a thi a, a ruong chu hmon thei lo dingin an siem a, Aiguptaa chun kuongah an sie a.

  Genesis (50/50)