Genesis (5/50)  

1. Hi hi zieka Adam thlahai suina chu a nih. Pathienin mihriem a siem khan Adam thlahai chu Ama angpui ngeiin a siem a.
2. Pasal le nuhmei a siem a, anni chu mal a sawm a. Siema an um chun an hmingah 'Mihring' tiin a'n buk a.
3. Adam chun kum za le sawmthum a niin ama ang, ama angpui ngei nau pasal a hung nei a, a hmingah Set a sak a.
4. Set a pieng hnung hin Adam chu kum zariet a la dam a, nau nuhmei le nau pasal dang khom a nei nawk a.
5. Adam chu kum zakuo le sawmthum a dam hnungin a thi a.
6. Set chun kum za le panga a niin nau pasal Enos a nei a.
7. Enos pieng hnungin Set chu kum zariet le pasarih a la dam a, nau nuhmei le nau pasal dang khom a nei nawk a.
8. Kum zakuo le sawmpahnih a dam hnungin Set chu a thi a.
9. Enos chun kum sawmkuo a niin nau pasal Kenan a nei a.
10. Kenan pieng hnungin Enos chu kum zariet le sawmpanga a la dam a, nau nuhmei le nau pasal dang khom a la nei tawl a.
11. Kum zakuo le panga a dam hnungin Enos chu a thi a.
12. Kenan chun kum sawmsari a niin nau pasal Mehalalel a nei a.
13. Mehalalel pieng hnungin Kenan chu kum zariet le sawmli a la dam a, nau nuhmei le nau pasal dang khom a nei nawk a.
14. Kum zakuo le sawm a dam hnungin Kenan chu a thi a.
15. Mahalalel chun kum sawmruk le panga mi a niin nau pasal Jared a nei a.
16. Jared pieng hnungin Mahalalel chu kum zariet le sawmthum a la dam a, nau nuhmei le nau pasal dang khom a la nei nawk a.
17. Kum zariet le sawmkuo le panga a dam hnungin Mahalalel chu a thi a.
18. Jared chun kum za le sawmruk le pahni a ni kumin nau pasal Enok a nei a.
19. Enok pieng hnungin kum zariet a la dam a, nau nuhmei le nau pasal khom a nei nawk a.
20. Kum zakuo le sawmruk le pahnih a dam hnungin Jared chu a thi a.
21. Enok chun kum sawmruk le panga a niin nau pasal Methusel a nei a.
22. Methusel pieng hnungin Enok chu kum zathum LALPA leh an intlon a, nau nuhmei le nau pasal dang khom a nei nawk a.
23. A dam kum po po chu kum zathum le sawmruk le panga a nih.
24. Enok chu Pathien leh an intlon hlak a; chun, a um ta naw a, Pathienin a lak hmang tah a nih.
25. Methusel chun kum za le sawmriet le pasarih a niin nau pasal Lamek a nei a.
26. Lamek pieng hnungin kum zasari le sawmriet le pahnih a la dam a, nau nuhmei le nau pasal dang khom a la nei nawk a.
27. Kum zakuo le sawmruk le pakuo a dam hnungin Methusel chu a thi a.
28. Lamek chun kum za le sawmriet le pahnih a niin nau pasal a nei a.
29. LALPA tongsie inphur hnuoia ei kut sinthawna le inrimna laka inthokin ama hin mi sawk zangkhai tang a tih a ta, a naupa hmingah Nova a sak a.
30. Nova pieng hnungin Lamek chu kum zanga le sawmkuo le panga a la dam a, nau nuhmei le nau pasal dang khom a nei nawk a.
31. Kum zasari le sawmsari le pasarih a dam hnungin Lamek chu a thi a.
32. Nova chun kum zangaa upa a niin, nau pasal Sema, Hama le Jafet a nei a.

  Genesis (5/50)