Genesis (41/50)  

1. Kum hni zet a'n voi hnungin Faraw chun mang a nei a. Nile vadung pangah a lo ngir a.
2. Vadunga inthokin bawngpui pasari, thau le tlor tha tak el chu an hung suok a, phairuong lai chun an tla khawm a.
3. Chu hnunga chun, Nile vadunga inthok bokin bawngpui dang pasari, ber tak tak le kor tak tak an hung suok a, vakama bawngpui tlahai bula chun an ngir a.
4. Bawngpui ber le kor tak tak hai chun bawngpui nam tha le thau tak tak hai chu an fak zo ta vong a. Chuongchun, Faraw chu a thanghar ta a.
5. A hang in nawk chun mang dang a nei a. Bu kung khata hin bu vui sari, inhrol le tha tak tak, an hung suok a.
6. Chu hnunga chun bu vui chikte te pasari, khawsak thliin a mut tawl bor bor el hai chu an hung suok nawk a.
7. Bu vui chikte tehai chun vui sari lien tak tak hai chu an lem zo el ta a. Faraw a hang thanghar chun a mang a lo ni hlau a.
8. A tuk zingkar chun a lungril chu a mangang a, Aigupta ram sunga mitvai-dawithiem hai le mi var po po chu a ko khawm a, a mang chu a hril tawl a, sienkhom a hrilfiepek thei an um si nawh.
9. Chu phing leh uoiin semtu hotu chun Faraw kuomah, "Voisun hin ka baksamna ka hriet suok ie.
10. A siehlawhai chunga Faraw a lungsen tum khan kei le bei siemtu hotu chu vengtu sipai kapten inah an mi'n tangtir a.
11. Kan pahni chun zan khat chu a ruolin mang kan nei ve ve a, kan mang chun umzie hrang a nei ve ve bok a.
12. Kan intangnaa chun Hebrai tlangval, vengtu sipai kapten siehlaw a'n tang ve a. Kan mang chu kan hril a, a kawk umzie ang charin ami hrilfiepek ve ve a.
13. A hrilfie ang char chun thil a hung tlung a, kei chu ka ngirhmun pangngaiah hlangkaiin ka um a, pakhat chu khai hlumin a um" a ta.
14. Chuongchun, Faraw chun Josefa chu a'n kotir nghal a, ripa inthok chun an hung thuoi suok a, a hmul a met fai a, a silfenhai a'n thlak a, Faraw hmaah a hung a.
15. Faraw chun Josefa kuomah, "Mang ka nei a, a hrilfie thei an um si naw a. Sienkhom, nang chun mang an hril che chu i hrilfie thei pei ti thu ka lo hriet a" a ta.
16. Josefa chun, "Kei chun ka thaw thei nawh, sienkhom Pathienin Faraw beisei donna chu peng a tih" a ta.
17. Faraw chun Josefa kuomah, "Ka mangin Nile vadung kamah ka lo ngir a.
18. Vadunga inthok chun bawngpui tlor tha le thau tak tak pasari hi an hung suok a, phairuong lai chun an tla khawm a.
19. Anni hnunga chun bawngpui dang pasari, a ru khat ringot el, ber tak tak le kor tak tak an hung suok a, chuong ang hrima bawngpui ber chu Aigupta ramah ka la hmu ngai nawh.
20. Bawngpui korhai chun bawngpui thau, a hung suok hmasahai chu, an fak vong a.
21. An fak zo hnung khom chun an fak a nih ti tu khomin hre naw ni hai, a tira ang bok khan an la ber tawl zing a nih. Chu zoa chun ka thanghar a.
22. "Ka mang nawka chun bu kung khata inthokin vui sari, inhrol le tha tak tak, an hung vui suok a.
23. Chu hnunga chun vui sari dang chikte te, sak thliin a mut tawl bor bor, rop riep el hi, an hung suok a.
24. Bu vui pisihai chun bu vui thahai chu an dol zo vong a. Hi thu hi ka mitvai-dawithiemhai ka hril a, sienkhom tu khomin an mi hrilfiepek thei si nawh" a ta.
25. Josefa chun Faraw kuomah, "Faraw mang hi thil thuhmun a na, Pathienin thil a thaw tep thu Faraw kuomah a puong a ni chu.
26. Bawngpui tha pasari chu kum sari, buvui tha pasari chu kum sari tina ve ve a nih; a mang umzie chu thuhmun char a nih.
27. Bawngpui kor le ber pasari hung suokhai chu kum sari tina a na, hmang tlak lo bu vui sari, sak thliin a em tawlhai chu kum sari tina tho a nih. Tam tlak ding kum sari tina a nih.
28. "Faraw kuoma ka hril tah ang khan, Pathienin thil a thaw ding lai tep chu Faraw a'n hriettir a ni hi.
29. Aigupta ram sung po poa hin kum sari sung a tontawin bu tam a ta,
30. chu chu tam kum sariin zui a tih. Chu sung chun Aigupta hausakna po po chu mihaiin theinghil vong khopin tam chun a ram pum nuoi tlaran a tih.
31. A zuitu tampui mitsim chu a nasa em leiin Aigupta ram hnienghnarna po po khom theinghil vong an tih.
32. Mang pahnia Faraw kuoma inhriettir a nina san chu Pathienin a thilthaw ding chu a sukthluk fel diem ta a, a thaw vak ta ding a ni lei a nih.
33. "Tu hin Farawin thil chinchang hre thiem le mivar zong suok sien, Aigupta ram chunga hin hotuah ruot raw se.
34. Bu suok tam hun kum sari sung po poa mi hmun ngaa thea hmun khat pei khon khawmtu dingin hotu ruot raw se.
35. Kum that kuma bu suok po po chu Faraw thupekin la khawm hai sien, chu chu khawpuia hai kudamah sie khawl raw hai se.
36. Tamin a ram a sukram vong nawna dingin, Aigupta rama kum sari tam a tlak sunga ring dingin vong tha raw hai se" a ta.
37. A thu rot chu Faraw le a sinthawtuhai po po chun tha awmin an hriet seng a.
38. Faraw chun, "Pathien thlarau kol mi, hi mipa ang hi mi ei hmu zo ding am a ni?" tiin a mihai chu a'n don a.
39. Chun, Faraw chun Josefa kuomah, "Hieng po po hi Pathienin an hriettir che a ni leiin, nangma anga chinchang hre thei le mivar tu khom an um nawh.
40. Chuleiin, ka lal ina hin a hotu tak ning i ta, ka khuo le tuihai hi i thu ang peiin um an ta, lalthungphaa thung ka nina chauh hi i neka kan lal lemna sun chu a nih" a ta.
41. Faraw chun Josefa kuomah, "Tuhin Aigupta ram po po chunga hotuah ka sie che" a ta.
42. Faraw chun a hming namna suoi kutsebi chu a kuta inthokin a phawi dok a, Josefa chu a'n buntir a, puon zai inhmia siem silfenhai chu a'n beltir a, a ringa chun rangkachak thi a'n hlitir bok a.
43. Ama dottu a ni angin ama chuongna dottu tawlailira chun an chuongtir a, a hmaa fehai chun "Dingthathuon ro" tiin an khek pei a. Chuong ang chun Aigupta ram po po chunga hotuah a siem ta a.
44. Faraw chun Josefa kuomah, "Kei hi Faraw ka nia chu nangma thu naw chun Aigupta ram sung po poa hin tu khomin an kut le ke inlet thei naw ni hai" a ta.
45. Faraw chun Josefa hmingah Zafenat Panea a'n buk a, a nuhmei dingin On khuo (Heliopolis an ti bok) a thiempu Potifar naunu Asenat chu a pek a. Chun, Josefa chu a suok a, Aigupta ram po po a fang suok a.
46. Aigupta ram lal Faraw hnuoia sin a thaw tan hin Josefa chu kum sawmthum mi a ni ta a. Josefa chu Faraw kuoma inthok chun a suok a, Aigupta ram po po a fang a.
47. Kum that kum, kum sari sung chun a ramin bu a thar suok rawn hle a.
48. Kum sari sunga an tharhai po po chu Josefan a lak khawm vong a, khawpuia hai chun a hlu lut a. Khawpui tina a siehai chu a se vela an bu tharsuokhai an nih.
49. Chuong ang chun, tuipuia tieuvut anga tam bu a sung khawm a, a tawp tieng lem chu tiem seng a ni ta naw leiin inchik khom an inchik ta nawh.
50. Tam a tlak hmain a nuhmei Asenat, On khuoa thiempu Potifar naunu chun Josefa chu naupa pahni a neipek a.
51. Josefa chun, "Pathienin ka rimsik tuor po po le ka pa sungkuo chen khom a mi'n theinghiltir ta si a" a ta, a nau lutir hmingah Manaseg a sak a.
52. A nau pahnina hminga chun, "Pathienin rinum ka tuorna rama hin chi a mi'n thla pungtir ta si a" a ta, Efraimh a sak a.
53. Aigupta rama kum that kum, kum sari chu a hung invoi a,
54. Josefan a hril lawk angin tam kum, kum sari chu a hung intan a. Ram dang po poa khom tam a tla vong a, Aiguptaa ruok chu hmun tinah fak ding a la um a.
55. Aigupta ram khom an hung tam ve ta a, Faraw kuomah fak ding ngenin mipui chu an khek a. Faraw chun Aigupta mi po po hai kuomah, "Josefa kuomah fe unla, a hril cheu taphot chu thaw ro" a ta.
56. A ram pheka an hung tam phing leh Josefa chun a bu inhai chu a hong a, Aigupta mihai kuoma chun a zor a. Tam chu Aigupta ram pumah a hrang nasa hle a.
57. Khawvelah tam chu a nasat em leiin ram tina mihai chu Josefa kuoma inthoka pur inchawi dingin Aigupta ram an hung pan a.

  Genesis (41/50)