Genesis (18/50)  

1. Sun lum lai tak Mamre saisaw thing bula a puon in kotkhara Abraham a thung lai chun a kuomah Pathien a hung inlar a.
2. A hang dak chun a bul ela mi pathum ngir a hmu a. A hmu charin a puon in kotkhara inthok chun anni chu lawm lut dingin a tho a, hnuoi sikin chibai a lo buk a.
3. "Puhai, ditsakna dong tlaka in mi hmu chun in siehlaw hi fe pel lul naw ro.
4. Tui tlawmte bek hung la hai sien, in kehai sawpin thing buk hnuoia hin chawl hadam ro.
5. In siehlaw kuom in hung tlung ta rau rau si hin chu, fak ding iemani bek va lang ka ta, insukhar unla, chu zoah in inzin nawk pei ding annawm" a ta. Anni chun, "A tha ie, i ti ang chun ni raw se" an ta.
6. Chuongchun, Abraham chu a puon inah a lut nghal a, Sari kuoma chun, "Inhmaw takin beiphit indip tak tekhawng thum la suok la, hmet la, beiper siem rawh" a ta.
7. Chu zoah a ran ruol umnaah a va tlan a, bawng tuoi tha tak el a va kei a, a siehlaw kuomah a pek a, ama chun inrang takin a hung buotsai a.
8. Chun, bawngnene khal, bawngnene le bawng tuoi sa an buotsai chu chawiin an hmaa chun a va sie a. An fak lai chun thing buk hnuoia chun anni bulah ngirin a nghak zing a.
9. Chun, anni chun a kuomah, "I nuhmei Sari khaw lai am a um a?" tiin an indon a. Ama chun, "Puon ina son" a ta.
10. LALPA chun a kuomah, "Kum nawk hi hun hi a tlung pha i kuomah hung nawk ngei ngei ka ta, i nuhmei Sarin nau pasal nei a tih" a ta. A hnunga puon in kotkhar bula chun Sari'n a lo ngaithlak zing a.
11. Abraham le Sari chu upa tak an ni ta a, Sarin nau a von thei hun khom a pel dai tah.
12. "Ka chuoi hnung dai le ka lalpa hlak a upat ta hle hnungin, hi lawmna hi tu hin ka chang thei ding maw?" tiin lungrilin a ngaituo a, arukin a'n nui a.
13. Chu phing leh LALPAN Abraham kuomah, "Iengti dana Sarin, 'Kei ka tar tak vei leh nau ka nei tak tak ding maw?' tia a'n nui am a na?
14. LALPA ta dingin thaw harsa a um am a ni? A hun takah kum nawk leh hung nawk ka ta, Sarin nau pasal lo nei tang a tih" a ta.
15. Sari chun ti takin, "Ka'n nui nawh" tiin a thang a. Ama chun, "I'n nui ngei kha teh" a ta.
16. Mihai chu chu taka inthok chun an suok a, Sodom khuo tieng an zuk thlir a, Abraham khomin anni chu inthla dingin a zui a.
17. Chun, LALPA chun, "Ka thil thaw tum hi Abraham laka hin ka ip ding am a ni aw?
18. Abraham hi hnam ropui tak le thil thaw thei tak a la hung ni ngei ding a na, ama leiin hnuoia hnam tin malsawmin an la um ding a ni si a.
19. Ip naw ning. A kuoma LALPA thuthlung chu hlena a um theina dinga ama sungkuo le a suon la hung pei dinghaiin thil fel tak le indik taka thawa LALPA lampui an hraw theina dinga thu petu dingin ama hi ka thlang a nih," a ta.
20. Chuongchun, LALPA chun "Sodom le Gomora suolzie thu le an thilthaw rapthlakzie ka naah a hung tlung a,
21. a'n dik tak tak am ti en fie dingin fe thlang ka tih" a ta.
22. Chuongchun, mihai chu Sodom khuo panin an inher liem a, Abraham ruok chu LALPA hmaah a la ngir zing a.
23. Abraham chun a va hnai a, "Mi felhai chu mi suolhai lai i sukbohmang ve el ding am a ni?
24. Khaw sunga chun mi fel sawmnga bek an um el thei a, chuong mi fel sawmngahai lei chun khuo chu hla loin i sukbohmang el ding maw?
25. Mi felhai chu mi rilohai leh sukbohmang a, mi felhai le mi rilohai thuhmun ronga en chu nang em chun iIthaw awm si nawh. Hnuoi chung po poa Roreltu chun fel takin a thaw lem naw ding maw?" a ta.
26. LALPA chun, "Sodom khaw sungah mi fel sawmnga khom ka hmu chun anni leiin a khaw pumpui chu hla el ka tih" a ta.
27. Abraham chun, "Ngai ta, kei pilvut le meivap el hin ka biek pop ta laklaw che a;
28. mi fel chu pangain sawmnga an tling naw khom a ni el thei a, pangaa an tling naw leiin a khaw pumpui chu i sukbohmang el ding maw?" a ta.
29. Ama chun "Sawmli an um khomin sukbohmang naw ning" a ta.
30. Abraham chun, "Aw LALPA, lungsen naw la, hang hril nawk ka tih. Chu taka chun mi fel sawmthum chauh i hmu khom a ni el thei a" a ta. Ama chun, "Sawmthum khom ka hmu chun sukbohmang naw ning" a ta.
31. Abraham chun, "Ngai ta, LALPA, ka biek pop ta si che hin chu, chu taka chun mi fel sawmhni chauh i hmu khom a ni el thei a" a ta. Ama chun, "Mi fel sawmhni lei khomin sukbohmang naw ning" a ta.
32. Abraham chun, "Aw LALPA, i lung sen naw hram sien, voi khat chauh hang hril nawk ka tih: chu taka chun mi fel sawm chauh i hmu el thei a" a ta. Ama chun, "Sawm lei khomin sukbohmang naw ning" a ta.
33. Chuongchun, Abraham le an inbiek zo chun LALPA chu a fe a, Abraham khom a umna tieng a kir nawk a.

  Genesis (18/50)