Genesis (14/50)  

1. Chuong hun laia mi Sinar lal Amrafel hai, Elasar lal Ariok hai, Elam lal Kedorlaomer hai le Goiim lal Tidal hai thang khawm le
2. Sodom lal Bera hai, Gomora lal Birsa hai, Adma lal Sinab hai, Zeboiim lal Semeber hai le Bela (chu chu Zoar) lal hai thang khawm chu an indo a.
3. A nuhnung lem pawlhai chun Sidim ruom, Tuifinriet Al ruomah thang hmun an khaw a;
4. anni rawi hi kum sawm le kum hni zet Kedorlaomer lal hnuoiah an lo um ta hlak a, a kum sawm le kum thumnaa chun an hel tah a nih.
5. Kum sawm le kum linaa chun Kedorlaomer le a'n thloppui lalhai chun Asterot Karnaim khuoa Refai mihai, Ham khuoa Zuzim-hai, Save Kiriathaim khuoa Emim-hai,
6. Seir tlanga inthoka thlaler bula khaw um Elo Parana chena inzar Hor mihai chu an hung run a.
7. Chu taka inthok chun En Mispat (Kades an ti bok) tieng an kir a, Amalekhai ram po po le Hazazor Tamara um Amor mihai chu an hne vong a.
8. Chuongchun, Sodom lal, Gomora lal, Admah lal, Zeboiim lal, Bela (Zoar) lal hai chu an inthok suok a, Sidim ruoma chun anni chu bei dingin thang an lo khaw a;
9. Elam lal Kedorlaomer hai, Goiim lal Tidal hai, Sinar lal Amrafel hai le Elasar lal Ariok hai, lal palihai chu lal panga le chun an inbei ta a.
10. Sidim ruom chu alkatara khura sip a na; Sodom le Gomora khaw lalhai chu an tlansie a, chu taka chun an tla a, a tla mahlahai chu tlanga chun an tlan hmang a.
11. Chuongchun, lal palihai chun Sodom le Gomora mihai sum nei po po le an bu le bal nei po po chu an lak a, an kir ta a.
12. Abram sangpa naupa Lota chu Sodom khuoa um a ni leiin a thil nei po po leh an man sa a, an thuoi a.
13. Mi pakhat tlan suok chun Hebrai mi Abram chu a hril a; ama chu Amor mi, Mamre saisaw thing bula um a nih. Mamre chu Eskol le Anera hai unau a na, anni chu Abram le thang tlang an nih.
14. Abramin a naupa sala an thuoi ti a hriet charin ama mi ngot, a ina seilien, indo inchuk thiem ta sa zathum le sawm pariet chu a thuoi a, Dan khuo chenin an hnot zui a.
15. Zana chun Abramin anni chu bei dingin a mihai chu a sem dar a, an hne a, Damaska hmar tienga um Hoba khuo chenin an hnot thlur a.
16. An rallak sumhai po po chu a lak kir nawk vong a, a naupa Lota le a thil neihai bakah, nuhmei ruol le mi dang an manhai khom an thuoi kir nawk a.
17. Kedorlaomer le a tienga thang lalhai tukdol zoa Abram a hung kir tieng chun Sodom lalin Save ruomah a lo hmuok a (Save ruom chu 'Lal ruom' tina a nih.)
18. Chun, Salem khaw lal Melkisedek khomin bei le uoiin chawiin a lo hmuok bok a; ama chu Pathien Chunghnungtak thiempu a nih.
19. Ama chun Abram chu mal a sawm a, "Hnuoi le van siemtu Pathien Chunghnungtak chun Abram chu malsawm sien,
20. I hmelmahai inhnetirtu che Chunghnungtak Pathien chu inpakin um raw se" a ta. Abram chun a rallak iengkima sawma pakhat chu a pek a.
21. Chun, Sodom lal chun Abram kuomah, "Ka mihai po hi mi pe suok la, rallak sum hi chu nangin chang vong el rawh" a ta.
22. Abram ruok chun Sodom khaw lal kuomah, "I thil nei ieng khom, pat zai khat khom, pheikhok hrui hlek khom la lo dingin hnuoi le van siemtu LALPA Pathien Chunghnungtak kuomah thu ka lo tiem tah a nih.
23. Chuong naw chun, 'Abram chu ka sukhausak annawm' ti hlauh rawi i tih.
24. Ka fepui ka mihai fak ral tah chu a ral tah ni sien, a dang chu ieng khom la naw ning; ka thu inkoppui Anera mi hai, Eskol mi hai le Mamre mi hai ruok chun an chan seng la raw hai se" a ta.

  Genesis (14/50)