Galatians (4/6)  

1. Ka hril chu hang sunzom pei lang. Rohluotu naupang chu ro po po khawmtu ding ni sienkhom naupang a la ni sung chu bawi ang ela chei a ni hlak a,
2. a pa hun tiem a tlung hma chu enkoltu hnuoiah a um hlak.
3. Eini khom chuong ang chu ei ni ve. Naupang ei ni lai khan khawvel le thilsiemhai umphung inchuktirna pipu thurachid hnuoiah ei intang a.
4. Sienkhom, a hun bituk a hung kim meu chun Pathienin a Naupa a hung tir a, nuhmei sula inthokin Dan hnuoiah a hung pieng a,
5. nau nina kima a mi hlangkai theina dingin Dan hnuoia umhai chu a mi'n tlan suok a.
6. Chuongchun, nau in ni tah leiin Pathienin a Naupa Thlarau chu ei lungrilah a hung inchengtir a, chu Thlarau chun "Abba, Pa" tiin a ko hlak a nih.
7. Chuongchun, Pathien zarin bawi ni ta loin nau in ni tah a, nau in ni leiin rohluotu in nih.
8. Kha hma khan Pathien in la hriet ngai naw a, chuleiin an pienphung hrima khom pathien ni der lohai bawiah in intang hlak kha.
9. Tuhin chu Pathien in hung hriet tah a, an naw leh Pathien hriet in hung ni tah a, ieng leia zirtirna chau le hmangna bo tienga kir nawk in tum hrim hrim am a na? Chuong thilhai bawia intang nawk chu in nuom a ni?
10. Ni poimaw bik, thla poimaw bik, hun poimaw bik le kum poimaw bik neiin in inser nawk ta hi!
11. In ta dingin tha seng thlawn ka'n lau a nih.
12. Unauhai, keima anga um dingin ka ngen cheu a, kei khom nangni angin ka um a, ka poi ieng khom in tawk nawh.
13. In kuoma Chanchin Tha ka hung hril hmasa tak khan ka damnaw lei a nih ti in hriet a.
14. Khang khop khan ka taksa buoipui ngaiin um sien khom, mi hmusit le mi cheksol loin, Pathien vantirko le Isu Krista hung ang elin in mi lo lawm a.
15. Thei ni sien chu in mithai khel suoka mi pek hiel khom in inhuom ti ka hriet. Khang khopa mi lawm cheu kha, tu hin iem inchang an ta le?
16. In kuoma thu dik ka hril leiin hmelmaah in mi en am an ta?
17. Mi dodaltuhai hin a tha tieng zawnga hung ngaisak cheu an ni naw a, anni tieng thahnem in ngai an nuom leia lak hran an tum cheu a nih.
18. A san tha uma thahnemngai hi a tha em em a, chu chu in kuoma ka um lai chauh khom ni loa in thaw rop dingin ka ditpui cheu.
19. Ka nau dittakhai, Krista angna in nei hma khat chu nau hase invoiin ka'n voi nawk cheu a ni hi.
20. Nangni lai uma ka rawl ki hang thlak danglam met ka nuom ngei, ka lu in sukhai hle si a.
21. Dan hnuoia um nuomhai, danin iem a hril ti in hriet naw maw?
22. 'Abraham chun nau pasal pahni a nei a, pakhat chu bawinu nau a na, pakhat chu thaipui nau a nih' ti a'n ziek kha.
23. Bawinu nau chu mihriem pieng dan pangngaia hung pieng a na; thaipui nau ruok chu thutiem leia hung pieng a nih.
24. Hieng hi tekhinna anga ei hril a nih; chuong nu pahnihai chu thuthlung pahni inentirna an ni a, pakhat chu Sinai tlanga inthoka suok Hagar a na, a nauhai chu bawi an nih.
25. Hagar chu Arabia rama Sinai tlange inentirna a na, tu lai Jerusalem leh ang khat an nih, a sunga chenghai leh bawi an ni tawl si a.
26. Chung tieng Jerusalem ruok chu bawi a ni ve naw a, chu chu eini thlatu nu hi a nih:
27. Nang ching, nau nei lo, hlim la,Nang nauhase tuor ngai lo nu,Hlim takin khek suok rawh;Pasal nei nekin nu ching chun,Nau a hau lem si a'f ti ziek a ni si a.
28. Chuongchun, unauhai, Isak ang boka thutiem nauhai in nih.
29. Mihriem pieng dan pangngai anga piengin Thlarau thilthawtheinaa pieng chu a sukduda ang bok khan, tu khom hin a la ni ta pei a nih.
30. Lekha Thuah ieng tin am a'n ziek kha? "Bawinu chu a naupa leh hnot suok rawh, bawinu naupa chun thaipui naupa ro chu a hluopui ding a ni nawh"g ti a ni kha.
31. Chuongchun, unauhai, bawinu nau ei ni naw a, thaipui nauhai ei ni lem.

  Galatians (4/6)