Ezekiel (41/48)  

1. Chun, mi chun tempul chuonhnuoiah a mi thuoi a, kotkhar bieng banhai chu a'n khi a, meter thum ve vea sa le sei a nih.
2. A lutna bang le bang inkar lienzie chu meter nga a na, a sir ve vea bang chu a khang meter hni le a chenve nih. Hmun Thienghlim sung chu a dung meter sawmhni le a khang meter sawm a nih.
3. Chu zoah tempul sungrila chun a lut a, kotkhar bienghai a'n khi a, meter khata lien ve ve a nih. A lutna kot chu meter thuma lien a na, a sir tuoka banghai chu meter thum le a chenve ve vea sei a nih.
4. Pindan sungril chu a hang inkhi a, a dung le a khang chu an inchen a, meter sawm ve ve a nih. Ama chun, "Hi hi Hmun Thienghlim Tak chu a nih" tiin a mi hril a.
5. Chu zoah tempul bang sazie chu a'n khi a, meter thuma sa a nih. Bang thut ring chun puo tieng pindan meter hnia lien a um tluonsuok a.
6. Chuong a sir pindanhai chu sawng thuma insanga bawl a na, sawng tinah pindan sawmthum pei a um a. Tempul bang chu sawng tinah a zui thla hret hret a. In sawng chu tempul bang thut sordawka innghat a na, tempul bang ringsana innghat a um nawh.
7. Tempul bang inzui tung hret hret le inmilin pindanhai chu an iner tung hret hret thung a. Sawng hninaa kaina kailawn a um a, chu taka inthok chun sawng thumnaa kaina kailawn a um pei a.
8. Tempul sir tuokin lungrem pawng ka hmu a, chu chunga chun pindanhai chu an rem a, lungrem insangzie chu inkhina hmol chen, meter thum a nih.
9. Hieng pindan huol hin lam meter hni le a chenvea lien a um suok vong a, bang meter hni le a chenvea sain a huol suok bok a.
10. Hi bang puo tieng hin thiempuhai umna pindan le inkarah tempul vel tuokin hmun awl, a khang meter sawma lien, a um a.
11. Hi hmun awla inthok hin hmar tieng le sim tieng a sung tieng lutna ding kotkhar pakhat ve ve, meter hni le a chenvea lien a um a.
12. Tempul chawr, tlak tieng nghaa in chu a khang meter sawmthum le pangaa lien a na, a vela inhuonna bang seizie chu meter sawmli panga le a sazie chu meter hni le a chenve a nih.
13. Chun, tempul thut lienzie chu a'n khi a, a dung meter sawmngaa sei a na, tempul tuolzawl le in um chu meter sawmnga bok a nih.
14. Chun, suo tieng tempul kota hmun awl le tuolzawl lienzie khom chu meter sawmnga bok a nih.
15. Tlak tieng tuolzawl epa ngha tempul le a bathlarhai chu a'n khi a, meter sawmnga bok a nih.
16. Hmun Thienghlim, Hmun Thienghlim Tak, tuolzawl epa um tuolpuk bang le tuong le tukver chinhai po po chu thingpheka inthuo vong a nih.
17. Hmun thienghlim lutna kotkhar lu chung le hmun thienghlim pindan le a tuol tieng pindan banga chun a'n khat tawkin cherub lim le tum thing lim an ker a,
18. cherub inkarah tum thing lim a um pei a, cherubhai chun hmai pahni an nei seng a.
19. Khing khata inthoka tum thing tienga ngha chun mihriem hmel a put a, a khing tienga inthoka tum thing tienga hung ngha chun sakeibaknei hmel a put thung a. Chuong ang chun tempul sung inthuona thingphek banga chun a velin an ker a.
20. Hmun Thienghlim tuonga inthoka kotkhar lu chung chenin cherub le tum thing lima ker suok vong a nih.
21. Hmun Thienghlim Tak lutna kotkhar bieng chu thing kil li neia siem a na, Hmun Thienghlim Tak lutna kotkhar bieng khom chuong ang boka siem chu a nih.
22. Hmun Thienghlim Tak kotkhar bula chun thinga siem maicham ang deu, meter khat le a chenvea insang le a dung le khang meter khat ve vea lien a um a, a kil le mong le kawmhai chu thinga siem vong a nih. Chun, mi chun ka kuomah, "Hi hi LALPA hmaa dawkan chu a ni hih" a ta.
23. Tempul sunga Hmun Thienghlim le Hmun Thienghlim Tak kotkharhai chu phel hni neia siem a na,
24. a laia nam hong thei a na, phel tin chu kopza pahnia inbuk a nih.
25. Hmun thienghlim lutna kotkhar puo tieng chun banga an ker ang bok cherub lim le tum thing lim an ker a; a tuolpuk chunga chun thingphek an dap a.
26. Tuolpuk bang a khing a khing chun tukver hong thei lo a um a, chu taka chun tum thing lim an ker a. Tempul sira pindan lu chunga chun thingphek an dap vong bok a.

  Ezekiel (41/48)