Ezekiel (31/48)  

1. Babulon sala lal Jehoiachin intanga inthoka kum sawm le kum khatna, thla thumna, ni khatnav chun LALPA thu chu ka kuomah a hung tlung a.
2. "Mihriem naupa, Aigupta lal Faraw le a khuo le tuihai kuoma chun hieng hin hril rawh: Ropuinaa sing zotu che,Tu am an um hrim hrim a?
3. Lebanon sidar lo ni ta hlak,Asuria ang kha i nih. A zarin thing dang khumin,Thing buk dang po po chungah,A dawk lur hlak a ni kha.
4. Siktui inthienga chawm lien,Tui hnar rila chawm lien a nih . A kung bul vela hai chun,Fiertui a luong dem dem a. Tui hnar hung luong dar pei chun,Ram thing tin an chawm lien a.
5. Chuonga inthang lien peiin,Thing danghai a khum vong a,A buk a lien deu deu a,A kauhai a hung zar duoi a,Fiertui thieng chawm a ni si.
6. Chungleng va tinrenghaiin,A zarah bu an sep a;Hnuoileng ramsa tinrenghan,A buk hnuoiah hrai chawiin,Hnam ropui po pohai chu,A zar hlimah an cheng a.
7. A ropuiin a mawi a,A kau chu a'n zar duoi a,A zung chu fiertui thiengin,Hnienghnar takin a chawm si.
8. Pathien huona sidarhai,Ama sing zo an um nawh;Far thing po pohai nekin,A buk a'n zar tha lem a,Thing danghai po po khomin,A kau zar chu an chen nawh.Pathien huona thinghaiin,A mawizie an sing zo nawh.
9. A kau zar inbuk hlupa,Mawi taka siemtu ka na,Pathien huon Eden thinghan,An thik le er tak a nih.
10. "Chuleiin, Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih: A hung insang tah em em a, thing buk dang po po chungah a dawk lur a, a'n sang em lei chun a hung chapo a.
11. Chuleiin ka hnawl a, hnam dang lal kutah ka pek a, ama chun a ritlona ang charin lo thawng a tih.
12. Hnam tibaium tak takhai chun phur thluin maksan an ta, tlang le phaihai a bukin del a ta, ruoma hai chun a kau tliekhai chu tla dar rem rum a tih. A buk hlima cheng hnam po pohai chu hung suok an ta, zamsan an tih.
13. Chungleng vatehai chun a bukah bu sep an ta, a kau zar hnuoia chun ramsahai chu cheng an tih.
14. Chuleiin, tuta inthok chu, ieng anga tui thaa chawm lien thing khom ni sien, ama anga sum tong rak khopa insang lur el um ta ngai naw ni hai. Mihriemhai ang boka thi ding le mithi khuo, khur inthuka liem thla dinga ruot sa vong an ni si a.
15. "Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih: Mithi khuoa a liem ni chun tui hnar rilhai chu ka'n suntir a, an hnarhai inkang chattirin tui an insuo nawh. Lebanon chu lusun thuom ka'n beltir a, ram thing hnahai khom a them vong a.
16. Khuorkhuruma liem tahai umna thlana ka pei thlak ni chun, a tlak ri hrein hnamhai chu an inthin hawp a. Mithi khuoa lo liem tah, tuia chawm Edena thing po pohai le Lebanona thing tha thahai chun hnuoi sunga an umnaa a hung tlak thlak an hmu chun an lawm a.
17. A zar hlima cheng, a'n koppui hlak hnamhai khom chu ama ruolin kawlhnama an that tahai laia um ve dingin an liem thla diel a.
18. "Eden thinghai lai hin mawina le ropuinaah nang le hril khi ding tu am an um a? Chuong sa khom chun nang chu Eden thinghai leh hnuoi rilah pei thlak ning i ta, chu taka chun kawlhnama that, sertan lohai lai zal veng i tih. Hi hi Faraw le a khuo le tuihai chan chu a nih' ti hi Lalpa PATHIEN thu suok a nih" tiin.

  Ezekiel (31/48)