Ezekiel (19/48)  

1. "Chu bakah, Israel hotuhai sunna hla hieng ang hin phuok rawh:
2. I chunnu kha sakeibaknei laia,A keipui tak a ni hlak kha!A te hruoihai lai bokin,Chawmin a keitlei tawl a.
3. A te laia pakhat chu,Hrat takin a keitlei a;Sa se dan inchuktirin,Mihriem sa a fak hlak a.
4. Hnam danghan an hung hriet chun,An tlakkhurah an awk a,Hrengthir kol inbuntirin,Aigupta tieng an thon a.
5. A chunnu beiseina chu,A hung hlamzui tak leiin,A te laia pakhat chu,Chawmin a keitlei nawk a.
6. Keichal hrat tak hung niin,Sakeibakneihai lai a tla a,Sa se danhai hung thiemin,Mihriem sa a fak hlak a.
7. An kulhai chu baw chimin,An khuohai a sukram a.A'n rum ri an hang hrietin,Ram le a mi chenghai chu,Tiin an inthin hawp a.
8. A se vela hnamhai chun,Pung khawmin an bei hron a,A velin chang an kam khum a,An tlakpumah a tla a.
9. Thir khaidietin an khit a,A bawm sungah an thun a,Babulon lal an pek a,Lung in sungah a khum a,Israel muol le tlangah,A'n rum ri an hriet ta ngai nawh.
10. I chunnu kha grep huon,Tui tamna hmun sira phun,Grep kungpui ang a na,Tuiin a chawm hne leiin,Inbukin a ra luoi a.
11. Lal hmola hmang thei hielin, A kauhai khom a'n uoi a,Thing buk danghai a khum a,An chungah a dawk lur a,A kau a'n zar duoi bok a,Insangin a langsar hle.
12. Nisienlakhom lungsenin,An phawi a, an pei zap a;Sak thliin a nuoi kon a,A ra a mut til vong a,A kauhai a rop thla a,Meiin a kang hmang zo tah.
13. Thlaler tui um nawnaah,A kungpui chu an phun a.
14. A kau pakhata inthokin,Mei suokin a kang dar a,A rahai a kang vong a,Lal hmola hang hmang tlak ding,A kau hrim hla a nei ta nawh'tiin. Hi hi lusunna hla a na, lusun changa hmang hlak ding a nih", a ta.

  Ezekiel (19/48)