Ezekiel (17/48)  

1. LALPA thu chu ka kuomah a hung tlung a,
2. "Mihriem naupa, tienami inentir nei buotsai la, Israel sungkuo kuomah tekhinthu angin hril rawh.
3. Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih: 'Mupui lien tak le hrat tak, thla ki sei tak le hmul sa tak nei, tiel buoi el chu Lebanonah a hung a, sidar thing zikah a fu a,
4. a zik dawng chu a thliek a, sumdawng mihai khawpuiah a vuong lutpui a, chu khawpuia chun a phun a.
5. "In rama thlai chi khom a lak a, hnuoi thatna hmunah a'n so a, tui tamna hmunah phahram angin a phun a.
6. Chun, a hung inthang a, grep buk inhnuoi chi angin a hung inzam dar a. Hnuoiah zung nghet tak thlakin, a kau zarhai chu mupui tieng chun an inzam a. Chuong ang chun grep chu a hung um a, a kau inzar duoiin a hna a hung inbuk hlup a.
7. "Mupui lien tak dang, thla sei tak le hmul sa tak nei a um bok a. A tona hmuna inthok chun tui a dong tam theina dingin grep zung le zar chu mupui tieng chun a'n zam a.
8. Chu grep chu grep kung tha tak hung ni a, a kauhai hung inzar duoi a, ra tha tak insuo dinga hnuoi thatna le tui tamna hmuna phun a nih.
9. "Lalpa PATHIEN chun hieng hin hril tawl rawh a tih: 'Hi grep hi puitling thei a tim? A phuntu chun a zung pot phawiin, a rahai suktilin, a dawn tharhai chu a sukvuoi el naw ding maw? A pot phawina dingin tha tam seng ngai naw ni a, mi tam ruoi ngai bok naw nih.
10. Phun son khom ni inla, a puitling chuong ding am a ni? Khaw sak thliin a hung nuoi pha leh a zung thlakna hmuna chun a mut tawl vong tho naw ding maw?' ti rawh" tiin.
11. Chu zoa chun LALPA thu chu ka kuomah a hung tlung a:
12. "Hel hmang sungkuohai kuomah hieng hin hril rawh: 'Hi thil umzie hi in hriet am? Babulon lal chu Jerusalemah a fe a, an lal le hotuhai chu a man a, ama ruolin Babulon tieng a thuoi a.
13. Chun, lal sungkuo laia a man pakhat chu thuthlung a siempui a, thu a'n tiemkamtir a. A rama thuoituhai po po khom a thuoi hmang bok a.
14. Chuongchun chu ram chu amaa ngir suok thei ta lo dinga siem a hung ni a, thuthlung zawm chauh chu Israel hnam dam khawsuok theina ding lampui chu a nih.
15. Nisienlakhom, Israel lal chu Babulon lal lakah a hel a, Aigupta sakorhai le sipaihai inpun dingin palai a tir a ni kha. A hlawtling am? Chuong ang thawtu chun a'n san suok am? Thuthlung bawse siin himin a suok ding am a ni?
16. "A thuthlung bawsie a, a thu intiemkamna hmusittu Israel lal chu lala siemtu le thu thlungpuitu Babulon lal rama chun thing a tih ti kei Lalpa PATHIEN hin ka hringna salin ka hril a nih.
17. Mi tam tak sukhlum dinga Babulon lalin Jerusalem inhuol a, thanghmun khawna ding hnuoi deng pawng a, thamte a daw kuol pha chun Faraw sipai le a ralhrathai chu ama ta dingin ienga khom hmangna um naw ni hai.
18. A thuthlung bawsein a thu intiemkamna chu a hmusit a. Thu intiemkam hnunga hieng ang thil a thaw nawk si lei hin, intal suok naw top a tih.
19. "Chuleiin, Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih: 'Ka'n tiemkamna hmusit a, ka thuthlung bawsetu chunga chun tuong ngei ngei ka tih ti hi ka hringna salin ka hril.
20. Ka len chang zar khum ka ta, awk ka ta, Babulon tieng thuoi ka ta, ka chunga a ringum naw leiin chu taka chun a bawsietna lakah a chungthu rel ka tih.
21. A sipai tlan siehai po po chu kawlhnamin that vong an ta, a la dam sunhai chu thli len dar angin kawlkil tinah indar an tih. Chu pha chun kei LALPA hin ka lo hril ta sa vong a nih ti hung hre tang in tih.
22. "Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih: 'Sidar zik dawng chu keiin lang ka ta, phun ka tih. A kau dawnghai khom chu thliek ka ta, tlang insang leh langsarah phun ka tih.
23. Israel tlang sipa hai chun phun ka ta, a kauhai hung inzar a ta, ra insuong a ta, sidar ropui tak hung ning a tih. Va tinrenghaiin a zarah bu sep an ta, a zar hlima hai chun chawl hadam an tih.
24. Thing insanghai thum hnuoi a, thing inhnuoihai chu suksangtu, thing hringhai suktawl a, thing tawlhai chu sukhringa inthangtirtu LALPA chu ka nizie hung hre tang an tih' ti hi kei LALPA hin ka hril ta a, ka hril angin thaw bok ka tih" tiin.

  Ezekiel (17/48)