Exodus (9/40)  

1. Chun, LALPA chun Mosie kuomah, "Faraw kuomah fe la, hieng hin hril rawh: 'LALPA, Hebraihai Pathien chun hieng hin a tih: Ka mihai hi infetir rawh, an mi chawibiek theina dingin.
2. Infetir loa i chel tang tawl zing chun Pathien kutin ran pul hri rapthlak tak el chu ran tlatna hmuna in sakorhai,
3. sabengtunghai, sanghawngseihai, bawng le beram le kel ruolhai chungah inlengtir a tih.
4. Amiruokchu, LALPAN Aiguptahai ran ruol le Israel mihai ran ruol chu the hrang a ta, Israelhai ran vai hrim hrim thi ve naw ni hai' tiin" a ta.
5. LALPAN a thaw hun ding chu tukin, "Zingah LALPAN hi rama hin chuong ang chun thawng a tih" a ti bok a.
6. A zinga chun chuong ang chun LALPAN a thaw a, Aigupta mihai ran po po chu an pul ta vong a, Israel thlahai ran ruok chu pakhat khom an thi ve nawh.
7. Chun, Faraw chun en fie dingin mi a tir a, Israel mihai ran chu pakhat khom an thi ve nawh ti an hmu a. Chuong sa khom chun a lungril a sukkhau a, mihai chu an suoktir nuom nawh.
8. Chun, LALPA chun Mosie le Aron kuomah, "Thuka mi inting iemani zat chawi inla, Faraw hma bulah Mosien boruokah vawr raw se.
9. Chu chu a ram po po chungah vut dip khuin inchang a ta, chu chun Aigupta rama mi le sa po po chu khuoihli huoisuol invoitir a tih" a ta.
10. Chuongchun, thuka inting chu an chawi a, Faraw hmaah ngirin Mosie chun boruokah a vawr a, mi le sa po poin khuoihli huoisuol an invoi a.
11. Mitdawivaithiemhai chun Aigupta mihai invoi ang bok khuoihli chu an invoi ve leiin Mosie chu an cho hne ta naw a.
12. Amiruokchu LALPAN Faraw lungril chu a sukkhau a, Mosie kuoma a lo hril lawk tah ang hrimin, Faraw chun Mosie le Aron thu chu a ngaithlak nuom chuong nawh.
13. Chun, LALPAN Mosie kuomah, "Zingkar inhma takin tho la, Faraw va hlu khum la, a kuomah, 'LALPA, Hebraihai Pathien chun hieng hin a tih: Ka mihai infetir rawh, an mi chawibiek theina dingin.
14. Chuong a ni naw chun, tuta tum hin chu nang le i thoktuhai le i mihai chungah hripui tak tak ka hung inlengtir ding a nih, keima ang hrim hi hnuoia hin an um nawh ti in hriet theina dingin.
15. Tu khom hin ka kut phar a, hri hung inlengtir a, nang le i mipuihai chu hnuoia inthoka sukram vong thei cheu ka nih.
16. Ka thilthawtheizie inentir ding che le khawvel po poa ka hming puong darna dinga ka hla mei mei che a nih.
17. Ka mihai chungah insukngengin i la'n suoktir nuom naw zing a.
18. Chuleiin, tu ang hun zinga hin Aigupta ram a pienga inthoka tu chen khoma la tla ngai lo rielpui ka'n tlaktir ding a nih.
19. I ran ruol nei po po le rama i thil nei po po chu a bukah khum dingin thu pe rawh, mi le sa reng reng tuola umhai chu rielin a deng hlum vong ding a ni si a' ti rawh" tiin.
20. Faraw thoktuhai laia LALPA thu poisatuhai chun an ranhai le an suokhai chu inhmaw takin an in sungah an hawl lut tawl a.
21. LALPA thu poisa nawtuhai ruok chun an ranhai le suokhai chu ran tlatna hmunah an inumtir a.
22. LALPA chun Mosie kuomah, "Aigupta ram po poa mihriem le sa le loa thlai tinreng chungah riel a tlak theina dingin van tieng i kut phar rawh" a ta.
23. Mosie chun a hmol chu van tieng a hang inlet a, LALPAN vaninrum ri le riel a zuktir a, kawl inlepin hnuoi a kap zor zor a. Chuongchun, Aigupta ram chunga chun LALPAN riel a'n tlaktir ta chur chur el a.
24. Riel a tlak ruolin a suk a tungin kawl a'n lep ton zok zok a. Aigupta ram a pienga inthokin chuong ang lawma thli sie chu a la hrang ngai nawh.
25. Riel chun Aigupta ram puma loa thil um po po le sa le mihriemhai khom a deng hlum vong a, loa thlaihai le thinghai khom a deng kol vong a.
26. Riel a tlak ve nawna chu Israelhai umna Gosen ram chauh a nih.
27. Chun, Faraw chun Mosie le Aron chu a'n kotir a, "Tuta tum hin chu thilsuol ka thaw a nih. LALPA a'n dik a, kei le ka mihai ruok chu kan suol a nih.
28. Hun ta em em raw se. Van inrum le riel bona dingin LALPA kuomah hni unla, chu chun insuoktir ka ti cheu, sawt um ta naw ti niu" a ta.
29. Mosie chun, "Khawpui hi ka suoksan pha leh kut pharin LALPA kuomah tongtai ka tih. Vaninrum hi bo a ta, riel tla ta bok naw ni a, chu chun hnuoi hi LALPA ta a nizie hrieng in tih.
30. Amiruokchu, nang le i rawihai hin LALPA Pathien tina hlek khom in la nei naw rop ti ka hriet" a ta.
31. Pat le barli a deng siet vong a, barli chu a vui lai a na, pat chu a par lai a nih.
32. Huit le vai butun ruok chu an la to naw leiin a deng siet ve nawh.
33. Mosie chun Faraw a maksan a, khawpuia inthok chun a fe suok a. LALPA tieng a kut a phar a, vaninrum le riel chu a tawp a, ruo khom a sur zom ta nawh.
34. Farawin ruo le riel le vaninrum a tawp tah ti a hmu chun a suol a pu nawk a, ama le a rawihai chun lungril an sukkhau a.
35. Chuongchun, LALPAN Mosie kuoma a lo hril tah ang khan, Faraw chun a lungril a sukkhau a, Israelhai chu an suoktir nuom nawh.

  Exodus (9/40)