Exodus (6/40)  

1. LALPA chun Mosie kuomah, "Tu hin Faraw chunga ka thaw dan ding chu hmu tang iitih: ka kut hrat leiin anni chu insuoktir a ta, ka kut hrat leiin anni chu a rama inthokin hnot suok a tih" a ta.
2. Pathien vek chun Mosie kuomah, "Kei hi LALPA chu ka nih.
3. Abraham le Isak le Jakob kuomah Iengkim Pathien ka nina angin ka'n lar a, amiruokchu LALPA hming hin an kuomah keima ka la'n hriettir ngai nawh.
4. Mikhuol anga an khawsakna Kanan ram chu pe dingin anni chu thu ka thlung a.
5. Chu bakah, Aigupta sala intang Israelhai inrum ri ka hriet a, ka thuthlung khom ka hriet zing.
6. 'Chuleiin, Israelhai kuomah hi thu hi hril rawh: 'Kei hi LALPA chu ka nih. Aiguptahai bawi nina ringkol rik tak in batnaa inthokin san suok ka ti cheu a, an bawia inthokin insuoktir ka ti cheu a, ban phar meua ropui relin intlan suok ka ti cheu.
7. Ka mihai ning in ta, kei in Pathien ning ka tih. Chu pha chun keima hi LALPA in Pathien, Aiguptahai bawi ringkola inthoka thuoi suoktu cheu ka nizie hung hre tang in tih.
8. Abraham le Isak le Jakob kuoma ban phar meua pek ka tiem rama chun thuoi lut ka ti cheu a, chu ram chu in rochanah peng ka ti cheu. Kei hi LALPA chu ka nih' tiin hril tawl rawh" a ta.
9. Chu thu chu Israelhai kuomah Mosien a hril a, sienkhom an lungril zuoina lei le rimsi taka an intangna lei chun a thu hril chu an ngaithlak nuom nawh.
10. Chun, LALPA chun Mosie kuomah,
11. " Va fe la, Aigupta lal Faraw kuoma chun a rama inthoka Israelhai insuoktir dingin hril rawh" a ta.
12. Sienkhom Mosie chun LALPA kuomah, "Israelhai hmana ka thu an ngaithlak nuom naw chun, kei mi dang inawk thu hril hi Faraw chun ieng leiin am a lo ngaithlak ding?" a ta.
13. Chun, LALPAN Mosie le Aron chu a biek a, "Aigupta rama inthoka Israelhai thuoi suok dingin thu ka pek ta cheu a nih ti thu chu Israel mipuihai le Aigupta lal chu hril ta ro" a ta.
14. Hienghai hi Israel pahnam tin luhai chu an nih: Israel nau lutir Reuben naupahai chu Hanok hai, Pallu hai, Hezron hai le Karmi hai an na, anni hi Reuben chi-hnamhai chu an nih.
15. Simeon naupahai chu Jemuel hai, Jamin hai, Ohad hai, Jakin hai, Zohar hai le Kanan nuhmei laka a naupa Shaul hai an nih. Hienghai hi Simeon chi-hnamhai an nih.
16. An inchik dana Levi naupahai chu Gerson hai, Kohat hai le Merari hai an nih. Levi chu kum za le sawmthum pasari a dam.
17. Gerson naupahai chu Libni hai le Simei hai an nih.
18. Kohat naupahai chu Amram hai, Izhar hai, Hebron hai le Uziel hai an nih. Kohat chu kum za le sawmthum pathum a dam.
19. Merari naupahai chu Mali le Musi hai an nih. Chuonghai po chu an chanchin inchiknaa Levi pahnamhai chu an nih.
20. Amram chun a pa farnu Jokebed chu nuhmeiin a nei a, a naupahai chu Aron le Mosie an nih. Amram chu kum za le sawmthum pasari a dam.
21. Izar naupahai chu Kora hai, Nefek hai le Zikri hai an nih.
22. Uziel naupahai chu Misa hai, Elzafan hai le Sithri hai an nih.
23. Aron chun Aminadab naunu, Nason zuorpuinu Eliseba chu nuhmeiin a nei a, ama chun naupa Nadab hai, Abihu hai, Eleazar hai le Ithamar hai a neipek a.
24. Kora naupahai chu Asir hai, Elkana hai le Abiasaf hai an na, chuonghai chu Kora chi-hnamhai chu an nih.
25. Aron naupa Eleazar chun Putiel naunu chu nuhmeiin a nei a, naupa Finehas a neipek a. Chuonghai chu Levi sungkuoa pahnam pei luhai chu an nih.
26. Aron le Mosie kuoma ngei hin a nih LALPAN, "Aigupta rama inthokin Israel thlahai hi an chi-hnam inthe dan ang peiin thuoi suok rawh" tia a lo hril chu.
27. Anni pahni chu an nih Aigupta lal Faraw va bie a, Israel thlahai chu Aigupta rama inthoka insuoktir dinga va nortu chu. Chu thil thawtuhai chu Mosie le Aron hai ngei chu an nih.
28. Chun, Aigupta rama LALPAN Mosie a biek ni chun LALPAN,
29. "Kei hi LALPA chu ka nih. Aigupta lal Faraw kuoma chun ka hril po pohai che hi intlun rawh" tiin Mosie chu a hril a.
30. Mosie chun LALPA kuomah, "Kei hi pa dang inawk ka na, keima thuhril telul hi Farawin ieng tin am a ngaithlak ding a na?" a ta.

  Exodus (6/40)