Exodus (40/40)    

1. LALPA chun Mosie kuomah,
2. "A thla khatna ni khatnaah Intuokna Puon in biekbuk chu inngir rawh.
3. A sungah Thuthlung Bawm chu sie la, puonzarin hlie khum rawh.
4. Dawkan la lut la, a umna ding taka chun sie rawh. Khawnvar siena la lut bok la, a khawnvarhai inbuk rawh.
5. Rimtui rawna rangkachak maicham chu Thuthlung Bawm hmaah sie la, biekbuk lutna kotah puonzar zar rawh.
6. "Biekbuk lutna kot hmaiah pumraw inhlanna maicham chu innghat la,
7. maihun chu Intuokna puon in le maicham inkarah sie la, tui sie bok rawh.
8. Biekbuk tuolpuk ding a velin rem la, tuolpuk lutna kota chun puonzar zar rawh.
9. "Hriek nal chi chawi la, biekbuk le a sunga um po po chu hriek nal la, a cheina thilhai chenin inhlan thienghlim vong la, chuongchun hung thienghlim a tih.
10. Chu zoah pumraw inhlanna maicham le a bur le bel po po nal la, maicham chu inhlan thienghlim la, chuongchun hung thienghlim a tih.
11. Maihun le a thut chu hriek nal la, inhlan thienghlim rawh.
12. "Aron le a naupahai chu Intuokna Puon in kotah hung thuoi la, dan angin tui insil raw hai se.
13. Chu zoah Aron chu silfen thienghlim inhaktir la, hriek nal la, thiempu nia ka rong a bawl theina dingin inhlan thienghlim rawh.
14. A naupahai hung thuoi la, korfuol inhaktir tawl rawh.
15. Chuongchun, thiempu sin chu thaw a, ka ta dinga rong an bawl theina dingin, an pa hriek i nal ang bok khan anni khom hriek nal ve rawh. Hriek nal an ni hnung chun an thlahai chen khom thiempu hung ni zui pei tang an tih" tiin a hril a.
16. Mosie chun LALPA thupek angin iengkim a thaw a.
17. Chuongchun, Aigupta an suoksana inthoka kum hnina thla hmasa tak le ni hmasa taka chun biekbuk ding chu bawl zo a ni ta a.
18. Mosie chun biekbuk bulthut chu a rem hmasa phot a, a bang phekhai chu a'n tung a, a bangruhai chu a rol a, a banhai chu a phun a.
19. LALPA thupek angin, biekbuk chung chu puonin a zar khum a, a chungkhum a'n thuo bok a.
20. Chun, Thuthlungna lungphek pahni chu a lak a, Thuthlung Bawma chun a sie a, a zawnfunghai chu a rol lut a, a chunga chun zangaina thungpha chu a sie a.
21. Thuthlung Bawm chu biekbuka chun a hung chawi lut a, LALPA thupek angin puonzar a zar khum a, Thuthlung Bawm chu an hlietir a.
22. Mosie chun dawkan chu Intuokna Puon in sung, biekbuk hmar tieng, puonzar puo tieng chun a sie a.
23. LALPA thupek angin dawkan chunga chun LALPA hmaah hlanbei a sie a.
24. Khawnvar siena chu Intuokna Puon in sung, biekbuk sim tieng, dawkan epa chun a sie a.
25. LALPA thupek ang takin khawnvarhai chu LALPA hmaa chun a sie a.
26. Mosie chun rangkachak maicham chu Intuokna Puon in sung, puonzar hmaa chun a sie a.
27. LALPA thupek angin maicham chunga chun rimtui a raw a.
28. Chun, biekbuk lutna kota chun puonzar a zar a.
29. Pumraw inhlanna maicham chu Intuokna puon in biekbuk kot bula chun a sie a, LALPA thupek angin a chunga chun pumraw thilhlan le fak ding thilhlan chu a'n hlan a.
30. Maihun chu Intuokna Puon in le maicham inkarah a sie a, insawpna ding tui a sie bok a,
31. chu chu Mosie le Aron le a naupahaiin kut le ke sawpna dingin an hmang a.
32. Mosie kuoma LALPA thupek angin, Intuokna Puon in an lut ding zat le maicham bula an fe ding zatin an insawp hlak.
33. Chu zoah Mosien biekbuk le maicham vela chun tuolzawl a siem a, tuolzawl lutna kota chun puonzar a zar a. Chuong ang chun Mosie chun a sin chu a zo ta a.
34. Chu zoah, Intuokna Puon in chu sumin a hung tuom ta mup a, biekbuk chu LALPA ropuinain a hung hluo sip a.
35. Chuonga sum a zing mup lei le LALPA ropuinain biekbuk chu a hluo sip leiin Intuokna puon in sunga chun Mosie khom a lut thei ta naw a.
36. Israelhai inzin sung po po chun, sumin biekbuk a'n kiengsan pha chauh an riebuka inthokin an inson suok hlak.
37. Sumin a baw sung chu an fe son ngai nawh.
38. Thlalera Israelhai inzin sung po po an mithmu ngeiah LALPA sum chu sunah biekbuk chungah inzamin, zanah zankhuoin meichokin a um hlak.

  Exodus (40/40)