Exodus (39/40)  

1. Chun, Mosie kuoma LALPA thupek angin, pat dumpawl, senduk le senlar hmangin hmun thienghlima rongbawltu thiempuhai silfen ding mawi takin an siem a, Aron ta dingin silfen thienghlim an siem bok a.
2. Efod chu pat zai inhmi thlur kop, a dumpawl, senduk le senlar hmangin an siem a.
3. Rangkachak chu inphan takin an sut per a, pat dumpawl, senduk le senlar le zep dingin inhmi takin an chik thler sang a.
4. Darbak pahnih an siem a, efod kila chun a hmor chu an tingmit a, chu chun a man nghet a nih.
5. Kawnga efod hren dena ding, efod ang chie an siem a, Mosie kuoma LALPA hril angin, chu chu efod le khawng inzom a nih.
6. Chu taka chun onik lung pahnihai chu rangkachaka a phumna khuor an siema chun an phum lut a, a chunga chun lunghlu ker thiemin suoi namna ding mawi taka a ker angin Jakob nauhai hming sawmpahni chu an ker a.
7. Mosie kuoma LALPA hril ang takin, chu lung chu Israel nauhai hriet zingna lungah efod darbaka chun rangkachak zaiin an phan de a nih.
8. Mi themthiem tak kutsuok anga thiemin, efod ang bokin rangkachak zai le patzai inhmi thlur kop, a dumpawl, a senduk le a senlar hmangin awmbel an siem a.
9. Awmbel chu a dung le khang centimeter sawmhni le pahni ve ve, a thuoa thlep phaa kil li nei a nih.
10. Chu taka chun lungmantam tlar li an zep a. A tlar hmasa taka chun rubi, topaz le beril lung a um a,
11. a tlar hninaah torkuis, safir le emeral lung a um a,
12. a tlar thumnaah jasin, agate le amethi lung a um a,
13. a tlar linaa chun krisoli, onik le jaspi lung a um. Chu lunghai chu rangkachak zaiin an zem khum a.
14. Lung po chu sawmpahni a na, lung tina chun Israel thlahai hming an ker seng a, lung tin chu Israel hnam sawmpahnihai suoi namna lung ang a nih.
15. Awmbel khit dena dingin rangkachak hlir zai chu her thlopin an hruol bok a.
16. Lungmantam phumna rangkachak khuor pahni an siem le rangkachak naval pahni an siem chu awmbel kil chung tieng an inbuk ve ve a.
17. Rangkachak khaidiet her thlop chu awmbel sir ve vea rangkachak navala chun an thlung a.
18. A hmor khing tieng chu lungmantam phumna rangkachak khuor pahni le chun an thlung zom a; awmbel thlungna chu efod darbak hma tienga inthlung a nih.
19. Rangkachak naval dang pahni an siem a, awmbel kil hnuoi tieng, a sung tieng, efod depah an inbuk a.
20. Chun, rangkachak naval dang pahni an siem bok a, chuonghai chu efod darbak bul tieng inbelna laia kawnghren chungah an inbuk a.
21. Mosie kuoma LALPA hril ang takin, awmbel chu inphaw hawk loa kawnghren chunga a kop thlap theina dingin awmbela rangkachak naval le efod-a rangkachak naval chu pat dumpawlin an sui mat a.
22. Efod hnuoia hak ding korfuol an siem chu puonkhawngtuhaiin a dumpawl hlaka pat an khawng a nih.
23. A lai taka chun lu thunna ding an chep awng a, a rei inek nawna dingin am kim vong a.
24. Zakaw fuol hmor tlanga chun pat zai dumpawl, senduk le senlar hmanga siem theibufai lim a vel tuokin an bel a.
25. Rangkachak hlirin telneng an siem a, theibufai lim le rangkachak telnenghai chu inkarthlakin an khai a.
26. Chu thuom, a hmor tlanga telneng le theibufai lim inkarthlaka khai chu Mosie kuoma LALPA thupek anga biekbuka rongbawlnaa hak dinga siem a nih.
27. Puonkhawng thiem ruoiin, Aron le a nauhai ta dingin pat zai inhmia inthoka khawng puon hmangin korfuol an siem a,
28. lukawm dam, dierkhim dam le kekor ding dam khom an siem bok a.
29. Mosie kuoma LALPA hril ang takin thil thui thiemhaiin patzai inhmi thlur kopa an khawng a dumpawl, senduk le senlar hmangin, mawi takin cheizemu an siem bok a.
30. Chun, rangkachak hlirin chala hren ding rangkachak phek an siem a, chu taka chun suoi namnaa an ker ang elin, LALPA PUOL ti an ker a.
31. Mosie kuoma LALPA hril ang takin thiempu lukawm hma tieng chun pat hruol dumpawlin an khit de a.
32. Chuongchun, Intuokna Puon in biekbuk bawlna ding sin po po chu zo fel a lo ni ta a. Mosie kuoma LALPA thupek ang charin Israelhai chun an thaw a.
33. Chu zoah biekbuk ding chu Mosie kuomah an hung tol a: puon in le a hmangruo po po, a cheina hmangruo hai, a chep nghetna hai, a bang phek hai, a bangru hai, a ban hai, a ban thut hai;
34. a chung khum ding beramchal vun, rong sena an nam hai, tui bawng vun hai, daidanna puonzar hai;
35. Thuthlung Bawm le a zawnfung hai le zangaina thungpha hai;
36. dawkan le a hmangruo po po le hlanbei hai;
37. rangkachak hlira siem khawnvar siena le khawnvar sie tlar ding hai le a hmangruohai, khawnvar tuia hmang ding hriek hai;
38. rangkachak maicham hai, hriek nala hmang ding hriek rimtui hai, rimtui raw ding hai, puon in lutna kota zar ding puonzar hai;
39. dar maicham le dar len inphan hai, a zawnfung hai, dara siem bur le bel hai, maihun le a thut hai;
40. biekbuk tuolzawla zar ding puonzar hai, a ban le thut hai, tuolpuk lutna kota zar ding puonzar hai, tuolpuka puonzar keina hrui le a kildena hai, biekbuk cheina hmangruo po po hai;
41. hmun thienghlima rongbawlna ding silfen mawi taka khawng hai, thiempu Aron le naupahaiin thiempu rong an bawl huna an hak ding silfen thienghlim hai dam a nih.
42. Chuong thilhai chu Mosie kuoma LALPA thupek ang charin Israelhai chun an siem a.
43. Mosie chun a lo endik a, LALPA hril ang charin an thaw ti a hmu a. Chuongchun, anni chu Mosien mal a sawm a.

  Exodus (39/40)