Exodus (38/40)  

1. Sitim thingin maicham kil li nei, a dung meter hni le centimeter hni, a khang meter hni le centimeter hni le a'n sangzie meter khat le centimeter thum a siem a.
2. Maicham kil tinah a ki a siem a, maicham le a kihai chu an inzom vong a, dar tuiin a'n luon vong bok a.
3. Maicham hmangruo bur le bel po po, vutluo le vut siena bel hai, thil thenaa hmang maihun hai, sa thurna thir haihaw hai le hme suongna bel hai chu dara siem vong a nih.
4. Maicham chung zawl le a hnuoi inkar lailunga zar ding dar len a siem a.
5. Dar len inbukna sir ve vea chun a zawnfung rolna ding dar naval a sung chu a'n buk a.
6. Sitim thingin maicham zawnfung a siem a, dar tui a'n luon a,
7. zawnfung chu maicham sir khing ve vea navala chun a rol lut a. Maicham chu thingphekin a'n huon a, a lai chu a kawrongin an sie a.
8. Intuokna Puon in lutna bula rongbawltu nuhmei ruol darthlalang thaw khawma inthok chun dar maihun le a thut an siem bok a.
9. Chu zoah biekbuk inhuon sungah tuol zawl a siem a, sim tienga mi chu meter sawmli le palia sei a na, puon zai inhmia khawng puonzar a zar a.
10. Ban sawmhni le ban inthutna ding dar phek sawmhni a siem a, ban tina chun tangkaruoa siem puonzar bangna kuoi le thlung nghetna a um a.
11. Hmar song tieng khom chu meter sawmli le palia sei a na, ban sawmhni le ban inthutna ding dar phek sawmhni bok a um a, ban tina chun tangkaruoa siem puonzar bangna kuoi le a thlung nghetna a um seng bok a.
12. Thlang tieng tuolpuk chu meter sawmhni le pahnia lien a na, puonzar an zar a, ban sawm le a thut sawm a um a, ban tinah tangkaruoa siem puonzar bangna kuoi le a thlung nghetna a um vong a.
13. Suo tieng, nisa suokna tieng khom chu meter sawmhni le pahnia lien a nih.
14. Meter ruk le centimeter ruka sei puonzar le ban pathum le a thut pathum chu a lutna sir khing tieng chun a um a,
15. khing tieng panga khom chun meter ruk le centimeter ruka sei bok puonzar le ban pathum le a thut pathum a um bok.
16. Tuol kot huol vela an zar puonzarhai chu pat zai inhmi thlur kopa mawi taka khawng a nih.
17. A ban thuthai chu dara siem a na, a bana a kuoi le a thlung nghetna po po chu tangkaruoa siem a na, a ban sip hmawr po po chu tangkaruoa inluon khum a na, tuol zawl ban po po chu tangkaruoa tuom mawi vong a nih.
18. A tuolzawl lutna kota puonzar chu pat zai inhmi tak thlur, a dum pawl, a sen duk le a sen lar inpola khawng, puon khawng thiemhai kutsuok a na, meter kuoa sei le a tuolpuk puonzar ang boka meter hnia insang a nih.
19. Ban pali le dara siem thut pali a nei a, a bana a kuoina le a thlung nghetna po po chu tangkaruoa siem vong a na, ban sip hmawr po po chu tangkaruoa inluon vong a nih.
20. Biekbuk puon in le a tuol inhuonnaa a kil dena po po chu dara siem vong a nih.
21. Hienghai hi biekbuk, thuthlung biekbuk bawlnaa an hmangruo hmang zat, Mosie thupek anga thiempu Aron naupa Ithamar inrawina hnuoia Levi chihaiin an inchikhai chu a nih.
22. Juda hnama mi Hur naupa Uria, chu naupa Bezalel chun LALPAN siem dinga Mosie kuoma thu a pek po po chu a siem vong a.
23. Ama le thok chu Dan hnama mi Ahisamak naupa Oholiab, thil ziek thiem, kut themthiem, pat dumpawl, senduk le senlar le pat zai inhmi tak hmanga puon khawng thiem a nih.
24. Hmun thienghlim bawlna dinga then thilhlana rangkachak an pek po po chu hmun thienghlima bukna an hmang angin kilogram sangkhat a nih.
25. Intiemnaa thang tahai poin tangkaruo an pek zat chu kilogram sangthum le zali le sawmthum a nih.
26. Chu chu, kum sawmhnia inthoka a chung tieng tiem po pasal nuoi ruk sangthum le zanga le sawmnga haiin hmun thienghlima shekel an pek zat le inhen char a nih.
27. Biekbuk ban le puonzar ban thuta hmang dinga tangkaruo an sung po po zat chu kilogram sangthum le zali a na, a thut pakhat peiah kilogram sawmthum le pali a lut a nih.
28. A bana thil bangna le ban hmawr inluonna le a zem nghetnaa tangkaruo Bezalal-in a hmang po po chu kilogram sawmthum a nih.
29. Then thilhlana dar an inhlan po po chu kilogram sanghni zali le sawmhni panga a nih .
30. Chuonghai chu Intuokna Puon in ban thuta dam, dar maicham le dar len inphan le a bur le bel po po siemnaa dam,
31. biekbuk tuol zawl inhuonna ban thuta dam, a kot ban thuta dam, biekbuk puon in le a tuol zawla puonzarhai kil dena dama hmang a nih.

  Exodus (38/40)