Exodus (37/40)  

1. Bezalel chun sitim thingin Thuthlung Bawm a siem a, a dung chu meter khat le centimeter sawma sei, a khang chu centimeter sawmruk le paruka lien le a'n sangzie chu centimeter sawmruk le paruk a nih.
2. A sung tieng le puo tieng chu rangkachak hlir tuia inluon suok vong a na, a tlang chu a vela rangkachaka kawm vong a nih.
3. A zawnfung rol lutna dingin rangkachak naval pali a sung a, bawm sir khing tieng khing tieng chun pahni ve ve a'n buk a.
4. A zawnfung dingin sitim thing tluon pahni a siem a, rangkachak tuiin a'n luon khum a.
5. A zawnfunghai chu a khing a khinga rangkachak naval a'n buka chun a rol lut ve ve a.
6. Rangkachak hlirin zangaina thungpha sin, a dung meter khat le centimeter sawma sei, a khang centimeter sawmruk le paruka lien a siem bok a.
7. A sin hmawr tieng ve vea chun rangkachaka siem cherub lim, a sera ser chu a'n ngirtir a.
8. A hmawr khing tieng chun cherub pakhat a ngir a, a khing tieng hmorah pakhat dang a ngir bok a, an ke chu zangaina thungpha sin leh sakhata inzom a nih.
9. Cherubhai chun thla an zar a, an thla chun Thuthlung Bawm sin chu a zar khum a. Inhmatonin an ngir a, zangaina thungpha sin chu an bi ve ve bok a.
10. Chun, sitim thingin dawkan a siem a, a dung centimeter sawmriet le parieta sei, a khang centimeter sawmli le palia lien, a'n sangzie centimeter sawmruk le paruk a nih.
11. Chu chu rangkachak hlirin a'n luon khum vong a, a tlang chu rangkachakin a kawm vong bok a.
12. Millimeter sawmsari le pangaa lienin a kawm a siem a, chu chu rangkachakin a tlang kawm vong a.
13. A zawnfung rolna ding rangkachak naval pali a sung a,
14. dawkan kawm sira chun a'n buk a.
15. A zawnfung chu sitim thingin an siem a, rangkachak tuiin a'n luon a.
16. Chu taka hmang ding chun rangkachak hlirin thleng dam, berbu dam le uoiin thilhlan bun thlakna ding no tung dam an siem a.
17. Chun, rangkachak hlirin khawnvar siena a siem a, a ngul le a bulthut chu a sera ser ngot a na, a lu bawk hai, par kumum lai le vul lai lim hai le chun rangkachak tlang khata inthoka ser zom vong a nih.
18. A ngula inthok chun kau rukin a peng suok a, sir khatah kau thum, sir khing tieng kau thum indotin a um thlie a.
19. A kau hmawr sip, a lu chu ruon par lim, no rei parh ang a na, a kuonga chun ruon par kumum lai le par lai lim pathum a um a; chuong ang bok chun khing tieng kaua khom chun a um bok a.
20. Khawnvar siena ngul sipa chun a lu bawk a um a, chu hnuoia chun a kumum lim le a par vul parh lai lim pali a um a.
21. Chuonghai chu zar chunghnung le hnuoihnung pengna inkar ngula um a nih.
22. A kumum le kauhai chu a ngul le a thut leh rangkachak hlira ser zom vong a nih.
23. Chun, chu taka sie ding chu khawnvar pasari a siem a, khawnvar phita chep ruolna le hmangruo danghai khom rangkachak hlira siem vong a nih.
24. Khawnvar siena le a hmangruo po po siemnain rangkachak hlir hlak kilogram sawmngat vel a hmang zo a nih.
25. Sitim thingin rimtui rawna maicham kil li nei, a dung centimeter sawmli le panga, a khang centimeter sawmli le panga bok, centimeter sawmkuoa insang a siem bok a, a kila a kihai le chun sakhata inzom vong a nih.
26. A chung le a sir po po le a kihai chu rangkachak hlir tuiin a'n luon a, a ko tlang sir tuokin rangkachakin an kawm vong bok a.
27. A zawnfung rolna ding a tlang sir hnuoi puo tieng ve veah rangkachak naval a'n buk a.
28. A zawnfung khom sitim thingin a siem a, rangkachak tui an inluon khum a.
29. Chun, hriek nal chi, hriek thienghlim le raw chi rimtui inhnik tak el chu rimtui siem thiemhaiin an siem bok a.

  Exodus (37/40)