Exodus (36/40)  

1. "Chuong ang chun, LALPAN thu a pek ang tak chu zuia a hmun thienghlim an bawl theina dingin Bezalel le Oholiab le mi danghai chu themthiemna le theina le a thaw dan ding hriet theina chu LALPAN a pek a nih" tiin a hril a.
2. Mosie chun Bezalel le Oholiab le mi themthiem ruol, LALPAN theina a pek le phur taka thaw dinga inpe nuom taphothai chu a ko khawm a.
3. Biekbuk bawlna dinga Israelhaiin thilpek an hung pek khawm po po chu themthiemhai kutah Mosie chun a pek suok a. Chun, tuk tinin mipuihai chun anni lungril puok suokin thilpek an hung inhlan sap pei bok a.
4. Chuongchun, biekbuk bawla sinthaw themthiemhai chun an sinthaw lai chu maksanin Mosie kuomah an fe a,
5. a kuomah, "LALPAN thu a pek anga bawl zo vong theina khop neka tam hiel mipuiin thilpek an hung chawi khawm tah" tiin an va hril a.
6. Chu phing leh Mosie chun, "Tu khom a nuhmei a pasalin biekbuk bawlna ding thilpek hung chawi ta naw ro" tiin an riebuka chun tlang a'n samtir a.
7. An mamaw neka tam hiel biekbuk bawlna ding hmangruo an nga tak leiin hung pe sap ta lo dingin an indangkir a nih.
8. Sinthawhai laia mi themthiemhai chun biekbuk puonzar ding thle sawm, pat thlur dumpawl, senduk le senlara khawng, puon khawng thiemhaiin cherubim lim thiem taka an zep chu an siem a.
9. Puonzar tin chu a dung meter sawmpahnia sei le a khang meter hnia lien vong a nih.
10. Puonzar thle nga chu an thui zom a, a dang thle nga khom chu an thui zom bok a.
11. Puonzar zom khat hmor tlanga chun a naval ding a dumpawlin an siema, chuong ang bokin zom danga khom chun an siem bok a.
12. Puonzar zom khata chun a naval sawmnga a um a, zom danga khom chun sawmnga an um bok a, a navalhai chu inep tuo vonga siem a nih.
13. Chu zoah rangkachakin a chep dena ding sawmnga an siem a, a chepna chun a naval tinah an chep de a, biekbuk chu pindan pakhat a hung ni ta a.
14. Chun, biekbuk chung inkhumna dingin kel hmul puonzar sawmpakhat an siem a.
15. Puonzar thle tin chu a dung meter sawmpathuma sei le a khang meter hni senga lien a na, puonzar thle sawmpakhat chu an inchen vong a nih.
16. Puonzar thle nga chu an thui zom a, puonzar thle ruk dang khom chu an thui zom bok a.
17. Puonzar zom khat hmor tieng tlanga chun a naval sawmnga an siema, chuong ang bokin puonzar zom danga khom chun an siem bok a.
18. Chun, darin a chep dena ding sawmnga an siem a, a naval tin ve veah puonzar pahnihai chu an chep de a, biekbuk chu pindan pakhat a hung ni ta a.
19. Chun, beramchal vun, rong sena nam chun puon in chung chu an inkhum a, chu chunga chun tui bawng vunin an inkhum nawk a.
20. "Biekbuk banga intung dingin sitim thing phek tlun tak a rem khawm a.
21. Thing phek an remhai chu a dung meter lia insang, a khang centimeter sawmruk paruka hlai seng a nih.
22. Bang phek tin sir ve ve chu a bulthuta inphun thei dingin a hmor sir ve ve sak zum vong a nih. Chuong anga a hmor sakzum pahni chu phek tinah an siem vong a.
23. Biekbuk sim songa chun bang phek sawmhni an phun a,
24. a thuta hmang ding tangkaruoin bulthut sawmli an siem a, bang phek tinah bulthut pahni pei a um a, chu taka chun bang phek tinah a sir hmor sakzum pahni chu an phun a.
25. Biekbuk hmar songa ding khomin bang phek sawmhni an siem a,
26. a bulthut ding tangkaruoin sawmli an siem bok a, bang phek tinah bulthut pahni pei a um, chu taka chun a bang phek hmor sakzum chu an phun a.
27. A sir kil, biekbuk thlang tienga dingin bang phek paruk an siem a,
28. a kila dingin bang phek pahni an siem bok a.
29. Hi a sir kila thang bang phek pahni hi a thuta inthoka a ler chena kil kop a nih.
30. Chuongchun, bang phek pariet inphunna ding a bulthut sawmparuk chu tangkaruoin an siem a, a bulthut pahni pei chu bang phek pakhat peiah an hmang a nih.
31. "Chun, a bangru ding sitim thing tluonin tlar nga an siem a,
32. chu chu sir tinah tlar nga an inbuk a.
33. A bangru lailung tak chun biekbuk bang sir tuok chun a man khawm a.
34. Bang phek po po chu rangkachak tuia inluon vong a nih. A bangru rolna ding rangkachak naval an siem bok a. A bangru po po chu rangkachak tuia inluon vong a ni bok.
35. "Biekbuk puonzar ding chu patzai inhmi thlur kop, a dumpawl, a senduk le senlar inpola siem, puon khawng thiemhaiin cherub lim thiem taka an zep a nih.
36. A zarna dingin sitim thing ban pali, rangkachak tuia inluon chu an siem a, a thut dingin tangkaruo phek pali an siem a, puon zar khaina ding rangkachak kuol an siem bok a
37. Biekbuk lutna kotkhara zar dingin patzai inhmi thlur kop, a dumpawl, a senduk le a senlar inpola khawng, puon khawng thiemhai kutsuok an siem a,
38. puonzar khaina dingin sitim thing ban panga le a khaina kuol, rangkachak tuia inluon vong chu an siem a. Ban panga thuta hmang ding dar phek panga an siem bok a.

  Exodus (36/40)