Exodus (2/40)  

1. Chun, Levi sungkuoa mi pakhatin Levi chia mi bok nuhmeiah a nei a.
2. A hung inrai a, nau pasal a nei a, nau lawmum tak a nih ti a hmu chun thla thum zet a thup a.
3. A thup zing thei ta naw phing leh phairuongin bawm a siem a, alkatarain a zut phui vong a, chu taka chun naute chu a'n zaltir a, Nile vakam hnaia phairuong lai chun a sie a.
4. Naute chunga chun iem a hung tlung hrim ti hmu tumin a unu chu hla feah a ngir a.
5. Chun, Faraw naunu chu vadunga insil dingin a zu fe a, a tirtawnhai chun vadung kamah kein an zui a. Phairuong lai chun bawm a zuk hmu a, a siehlawnu chu a zu'n laktir a.
6. A hang hong chun naute a hmu a. Naute chu a tap a, a lunginsiet ta em em a, "Hi hi Hebrai naute a ni hi tie!" a ta.
7. A unu chun Faraw naunu kuomah, "Hi naute don pektu ding che hi Hebrai nuhmei ka va zongpek ding che?" a ta.
8. Ama chun, "Va zong ta la" a ta. Nuhmeite chu a fe a, naute nu chu a hung thuoi a.
9. Faraw naunu chun a kuomah, "Hi naute hi fepui la, mi donpek la, i don man hlaw peng ka ti che" a ta. Chuongchun, nuhmei chun naute chu a lak a, a don ta a.
10. Naute chu a hung inthang lien a, Faraw naunu kuoma chun a thuoi a, a naupain a um ta a. "Tuia inthoka ka lak suok a ni leiin' a ta, a hmingah Mosie a sak a.
11. Mosie chu a hung puitling hnungin ni khat chu a mihai umna hmunah a fe a, inrim taka sin an thaw lai chu a thlir a. Aigupta mi pakhatin a unau Hebrai mi a vuok lai chu a hmu a.
12. A ngha vel a, mi dang a hmu naw phing leh Aigupta mi chu a vuok hlum a, phaiphina chun a phum hmang a.
13. A zinga chun a suok nawk a, Hebrai mi le Hebrai mi insuol lai a hmu a, a thaw indik naw pa lem kuoma chun, "Ieng dinga i Hebrai chanpui i vuok am a na?" a ta.
14. Chu mi chun, "Tuin am kan chunga thuneitu le roreltu dingin a ruot che a? Aigupta mi i that ang boka mi that ve iI tum a ni?" a ta. Mosie chun a lungrilin, "Ka thilthaw kha tlangin an hriet tah a ni awm de aw!" a ta, a ti thawng ta hle a.
15. Chu riva chu Faraw khomin a lo hriet a, Mosie chu that a tum a, sienkhom Mosie chu Faraw kuoma inthokin a tlan hmang a, Midian ram a tlung a, tuikul sirah a'n thung a.
16. Chun hieng hi a na, Midian rama thiempu chun nau nuhmei pasari a nei a, anni chun an pa beram ruol chu tui pe dingin tuikula chun an hung a, taikuonga chun tui an sung sip a.
17. Beram vengtu dang an hung a, anni chu an hung hnot zam a, sienkhom Mosie chun anni chu a lo san a, an beramhai chu tui a'n dawntir a.
18. Nunghakhaiin an pa Reuel kuom an tlung chun, "Iem a ta voisun chu in va hung inlawi inhma ngei de?" a lo ta.
19. Anni chun, "Aigupta mi pakhatin beram vengtuhai lakah a mi san suok a. Tui dam a mi thalpek a, beram ruol khom tui a peka a nih" an ta.
20. Ama chun, "An leh ama chu khaw la'm a um ta le? Iengtiziea in hung maksan el am a na? Va ko inla, bu dam hung fa raw se" a ta.
21. Mosie chun chu pa kuoma um chu a remti a, ama chun a naunu Zipora chu nuhmeia nei dingin Mosie a pek a.
22. Zipora chun nau pasal a nei a, Mosie chun, "Mi rama pem ka lo ni ta hi" a ta a hmingah Gersom a sak a.
23. Chun, sawt fe hnunga chun Aigupta lal chu a thi a. Israelhai saltang inrum ri le thangpuitu ngaia an khek ri chun Pathien kuom a hang tlung a.
24. Pathienin an inrum ri chu a lo hriet a, Abraham le Isak le Jakob kuoma a thuthlung chu a hriet zing a.
25. Pathienin Israel thlahai chu a zuk thlir a, a zuk ngaisak a.

  Exodus (2/40)