Exodus (19/40)  

1. Israelhaiin Aigupta an suoksana inthoka a thla thumna ni tak chun Sinai thlaler an tlung a.
2. Refidima inthoka Sinai thlaler chu hung tlung an nih. Sinai tlang ep thlalerah Israelhai chun riebuk an khuor a.
3. Chu zoah Mosie chu Pathien hmu dingin tlangah a hang lawn a, tlanga inthok chun LALPAN a hung biek a, "Jakob sungkuohai be la, Israelhai kuomah hi thu hi puong rawh:
4. Nangni ngeiin Aigupta chunga ka thilthawhai in hmu tah a, mupuiin a thla zara a te a chawi anga chawiin, ka ta dingin ka thuoi suok cheu a nih.
5. Tu hin ka thu a renga zawma ka thuthlunghai in vong zing phot chun hnam po po laia ka ro hlu bik ning in tih. Khawvel pumpui hi ka ta a ni lai zingin,
6. nangni chu ka ta dinga lalram thiempu le hnam ser hran ning in tih' ti hi Israelhai kuoma i hril ding chu a nih" a ta.
7. Chuongchun, Mosie chu a kir nawk a, Israel upahai chu a ko khawm a, LALPAN thu a pekhai po po chu an kuomah a hril vong a.
8. Mipui chun lunginruol takin, "LALPA hril taphot chu thaw pei kan tih" an ti duol duol a. Mipui donna chu Mosien LALPA a hril sawng a.
9. Chun, LALPA chun Mosie kuomah, "Nang le ei inbiek lai ngei mipuiin hre a, an ring tlat theina ding chein sum sa tak lai i kuomah ka hung inlang ding a nih" a ta. Mosie chun mipuihai donna chu LALPA a hril sawng a.
10. Chun, LALPA chun Mosie kuomah, "Mipuihai kuomah va fe la, voisun le zinga hin insukthienghlimin an puonhai sawp fai hai sien,
11. a ni thumna nia dingin lo inring raw hai se, chu ni chun LALPA chu mipui hmua ngei Sinai tlangah a hung tum ding a ni si a.
12. A tlang sir vela um mipuihai fe theina chin ding ramri khang la, tukhom tlanga kai lo ding le tlang thut khom tawk lo dinga fimkhur dingin hril rawh. Tu khom tlang hang tawk taphot chu sukhlum ni ngei ngei an tih.
13. Tu khomin kuta tawk loin, lunga deng hlum amani thala kap hlum ning an tih. Sa khom ni sien, mihriem khom ni sien, indamtir lo ding a nih. Beram ki an mut ruoi ruoi pha le chauh mipuiin tlang chu an hung tlung ding a nih" a ta.
14. Tlanga inthoka Mosie a fe thlak hnung chun mipuihai chu a'n hlan thienghlim a, an puonhai an sawptir bok a.
15. Chun, an kuomah, "A ni thumnaa dingin inbuotsai ro. Nuhmei le pasal khom inpawl naw ro" a ta.
16. A ni thumna tuka chun van a hung inrum dur dur a, kawl a hung inlep zuk zuk a, tlang sip chu sum sa takin a hung tuom a, tawtawrawt an ri ruoi ruoi a, riebuka um mipuihai chu an inthin hawp a.
17. An riebuka inthok chun mipuihai chu Pathien inhmupui dingin Mosien a thuoi suok a, tlang thuta chun an ngir a.
18. LALPA chu Sinai tlanga chun meiin a hung tum a, tlang chu meikhuin a tuom a. Rawtuina meikhu ang elin tlanga inthok chun meikhu intur ngul el chu a suok hlut hlut a, a tlang chu a'n thin bup bup a,
19. tawtawrawt ri chu a'n ring zuol deu deu bok a. Mosie chun thu a hang hril a, Pathien chun rawlin a hung don a.
20. LALPA chu Sinai tlang sipah a hung tum a, Mosie chu hung dingin a ko a, chuongchun a kai tung a.
21. LALPA chun a kuomah, "Tum thla la, LALPA hmel hmu tuma mipuiin an hung paw thleng lui nawna ding le tam tak an thi pha nawna dinga fimkhur dingin zu hril rawh.
22. LALPA hung pantu thiempuhai khom an inhlan thienghlim ding a nih, chuong naw chun an chungah LALPA tuong hlauh rawi a tih" a ta.
23. Mosie chun LALPA kuomah, "Mipuihai chun Sinai tlang hung kai naw ni hai. Nangma ngeiin, 'A tlang vela hin ramri khangpek la, chu sung chu hmun thienghlimah sie rawh' tia i mi lo hrilthi ta lei khan" a ta.
24. LALPA chun Mosie kuomah, "Fe thla la, Aron kha hung thuoi rawh. Thiempu danghai chun LALPA kuoma hung dingin hung ner lui naw raw hai se, chuong naw chun an chungah LALPA tuong rawi a tih" a ta.
25. Chuongchun, Mosie chu mipuihai kuoma chun a zu fe a, chuong thu chu a zu hril tawl a.

  Exodus (19/40)