Exodus (18/40)  

1. Mosie tarpu Jethro, Midianhai thiempu chun Mosie le a mi Israelhai chunga Pathienin thil a thawpek le Aigupta rama inthoka a hung thuoi suok dan chanchin po po chu a lo hriet ve a.
2. Mosien a nuhmei Zipora le a naupahai pahnih a tir kir khan a tarpu Jethro chun a lo umpui a.
3. Mosie chun a naupa upa lem hmingah Gersom a sak a, chu chu 'Ram dangah mikhuol ka lo ni tah' tina a nih.
4. Chun, a naupa dang hmingah Eliezar a sak a, chu chu "Ka thlatuhai Pathien chu mi thangpuitu a na, Faraw kawlhnama inthoka mi sansuoktu a nih' tina a nih.
5. Mosie tarpu Jethro chun Mosie nuhmei le naupahai chu thlalera Pathien tlang kawla Mosie riebuk khuorna hmuna chun a hung thuoi a.
6. Jethro chun Mosie kuomah, "Kei, i tarpu hi i nuhmei le nauhai thuoiin ka hung ding a nih" tiin thu a thon lawk a.
7. Mosie chun a tarpu chu a lo va hmuok a, kunin chibai a buk a, a fawp a. An inchibai hnung chun puon inah an lut a.
8. Mosie chun Israelhai leia Faraw le Aigupta mihai chunga LALPA thilthaw dan chanchin le an inzinna lampuia harsatna an tuokhai le LALPAN a san suok pei danhai iengkim chu a tarpu chu a hril vong a.
9. LALPAN Aiguptahai kuta inthoka Israelhai a sansuok dan le an ta dinga thil tha a thawpek dan chanchin lawmum po po chu a hrietin Jethro chu a lawm hle a.
10. Jethro chun, "Aigupta mihai le Faraw kuta inthoka sanhimtu cheu le Aiguptahai thu hnuoia inthoka Israelhai sansuoktu LALPA chu inpakin um raw se.
11. Tu hin LALPA chu pathien dang po po neka ropui lem a nih ti ka hriet tah, chuong thilhai chu chapo taka Israelhai nghaisatuhai chunga a thaw a ni si a" a ta.
12. Mosie tarpu Jethro chun Pathien kuomah pumraw thilhlan le inthawina dang dang a'n hlan a. Aron le Israel upahai po po chu Pathien hmaa Mosie tarpu inthawina ruoi chu kil dingin an hung a.
13. A zinga chun Mosie chu mipuihai ro relpek dingin a thung a, zing tienga inthoka zan tieng chenin mipuiin an ngir ngha tuou el a.
14. Chuonga mipuihai ta dinga thil a thaw po po a tarpuin a hmu chun, "Mipuihai hi iem a na i thawpek tak chu? Ieng leia nang chauh roreltua thang a, zing tienga inthoka zan tieng chen mipuiin an ngir huol che am a na? " a ta.
15. Mosie chun, "Mipuihai hi Pathien rawn dinga ka kuoma hung an nih.
16. Thubuoi an nei pha leh ka kuomah an hung intlun a, an thu ka lo relpek a, Pathien thupek le danhai ka lo hril tawl bok a" a ta.
17. Mosie tarpu chun, "I thilthaw dan hi a tha nawh.
18. Nang le a hung pantuhai che in insukchau mei mei lem ding a nih. Hi sin hi i ta dingin a rik taluo a, makhat chaua hang tlin ruol a ni nawh.
19. Ka thu hi ngaithla la, rem ruotpui ka ti che a, Pathienin malsawm a ti che. Nang chu Pathien hmaa mipui aiawtuah thang la, an thubuoihai chu Pathien kuomah intlun rawh.
20. Thupek le danhai chu inchuktir i ta, an um dan ding le an thaw dan dinghai chu i kawkhmu pei ding a nih.
21. Amiruokchu, anni laia mi hmang tlak, Pathien ti mi, mi ringum, hlawkna indik lo theida mihai chu thlang suok la, chuonghai chu sang ruol, za ruol, sawmnga ruol le sawm ruol chunga dam hotuah ruot rawh.
22. Chuonghai chun ieng lai khomin mihai ro chu relpek hai sien, thu lien tham deu chauh i kuomah hung put lut hai sien, thu chin tham chu anniin rel vong raw hai se. Chu chun i phur nasa takin hung zang a tih, an phurpui ding che a ni leiin.
23. Chuong anga i thaw a, Pathien khomin thaw dinga a ti a ni chun, hung tlin thei tang i ta, mipuihai khom lungawi takin mani in tieng inlawi thei tang an tih" a ta.
24. Mosie chun a tarpu thu chu a ngaithlak a, a hril ang takin iengkim a thaw a.
25. Israelhai laia mi hmang tlakhai chu a thlang khawm a, mipuihai hotua dam, thoktuhai hotua dam, a sang ruol, zanga ruol, za ruol, sawmnga ruol le sawm ruol chunga dam hotuah a sie a.
26. Chuonghai chun ieng lai khomin mipuihai chu ro an relpek a, thu lien tham deuh chu Mosie kuomah an hung intlun a, thu chin tham ruok chu anniin an rel ta vong a.
27. Mosie chun a tarpu Jethro chu a van thla a, a ram tieng panin a kir nawk tah a.

  Exodus (18/40)