Exodus (14/40)  

1. Chun, LALPA chun Mosie kuomah,
2. "Israelhai hi kir nawk dingin hril la, Migdol le Tuipui inkara Pi-hahiroth kawl, Baal Zefon ep chie tuipui kama chun riek raw hai se.
3. Faraw chun lungrilin, 'Israelhai chu thlaler huol vel ram palailakah chi-ai takin an intang an tah' ting a ta.
4. Keiin Faraw lungril chu sukkhauh ka ta, hung hnot a ti cheu a, Faraw le a sipaihai hmangin keiin chawimawina chang ka ta, Aigupta mihai chun LALPA chu ka nizie hung hre tang an tih" a ta. Israelhai chun a hril ang tak chun an thaw a.
5. Israelhai an tlan suok vong tah ti Aigupta lal an hril chun, Faraw le a thoktuhai chun an lungril an thlak a, "Ieng am a na ei thaw ta hi? Israelhai ei insuoktir ringot hi, tuin am ei rong bawl tang a ta?" an ta.
6. Chuongchun Faraw chun a tawlailir a'n buotsaitir a, a sipaihai chu a thuoi a.
7. Aigupta mihai tawlailir bakah a tawlailir laia a tha tak vong zaruk le tawlailir khal thiem thlanghai le chun an hnot a.
8. Ngam taka suok Israelhai chu hnot zui dingin LALPAN Aigupta lal Faraw lungril chu a sukkhauh a nih.
9. Faraw sakor tawlailir le a khaltuhai le Aigupta sipaihai chun Israelhai chu Baal Zefon ep Pi-hahiroth bul tuipui kama an riek lai chu an va hnot phak a.
10. Farawin a hung hnot lai chun mipui chu an hang ngha a, Aigupta mihaiin an hung hnot phak el ding a nih ti an hmu chun, thlabarin LALPA an ko khek a.
11. Mosie kuomah, "Aigupta rama khan thlan ding a um naw leia thlalera hin thi dinga i mi thuoi a lo ni maw? Ieng leia hienga mi thaw dinga Aigupta rama inthoka i mi thuoi suok?
12. Aigupta rama khom khan, 'Mi chokbuoi ta naw rawh. Keini chun Aigupta mihai rong hi bawl el kan tih' tiin kan hril che an naw maw? Thlalera thi hlol nekin Aigupta mihai rong kha lo bawl inla a tha lem awm vei leh!" an ta.
13. Mosie chun mipui chu zap deiin, "Ti naw ro. Ngir nghet unla, voisuna LALPAN sansuokna a hung intlunpek ding cheu hi thlir ringot ro. Voisuna Aigupta mi in hmuhai hi hmu nawk ta ngai naw ti niu.
14. LALPAN dopek a ti cheu; ngaingam takin um tok tok ringot ro" a ta.
15. LALPA chun Mosie kuomah, "Ieng dinga i mi ko khek am a na? Israelhai kha hma tieng pan pei dingin hril rawh.
16. I hmol kha chawi la, tuipui chungah inlet la, hnuoi chara Israelhaiin tuipui hi an kan theina dingin, tuipui hi inthe raw se.
17. Aigupta mihaiin an hnot zui theina ding cheuin an lungril sukkhauh ka ta, Faraw le a sipaihai, a sakor tawlailirhai le a sakor chungchuong mihai lakah chawimawina hmung ka tih.
18. Faraw le a sakor tawlailirhai le a sakor chungchuong mihai laka chawimawina ka hmu pha leh Aigupta mihai chun LALPA chu ka nizie hre tang an tih" a ta.
19. Israelhai hmaa fe Pathien vantirko chu an hnung tieng a'n son a, sum lawn khom chu an hmaa inthoka insonin an hnung dalah a thang a,
20. Aigupta mihai le Israel mihai inkara chun a hung tla a. Zan khuoin sum lawn chun Israelhai umna tieng chu a el var a, Aigupta mihai umna tieng chu a hlie thim leiin zankhuoin an hung pan hnai thei nawh.
21. Chun, Mosien tuipui chunga chun kut a phar a, LALPAN zankhuoin khaw sak thli hrat takin tuipui chu a'n nam kirtir a, tuipui chu a hung intan a, tuipui tuong chu hnuoi charah a hung inchang el tah a.
22. An chang tieng le voi tieng bang anga tui ngir khup kara chun Israelhai chun tuipui chu hnuoi charah an fe kai a.
23. Aigupta mihai chun hnot peiin, Faraw sakor hai, a tawlailirhai le a sakor chungchuong mihai chun tuipuiah an hnot lut a.
24. Khawfingchat vela chun LALPAN mei le sum lawn chunga inthokin Aigupta mihai chu a zuk en a, a sukbuoi ta nuoi nuoi a.
25. An tawlailir kehai a sukthlongpek a, an fe dukdak thei ta naw a. Aigupta mihai chun, "Israelhai tieng LALPA a thang a, a mi do a ni hi! Inrang takin kirsan ei tiu" an ta.
26. LALPA chun Mosie kuomah, "Aigupta mihai hi an tawlailir le an sakor chungchuonghai leh tuiin a chim pil tawlna dingin i kut kha tuipui chungah phar rawh" a ta.
27. Mosie chun tuipui chungah kut a phar a, khuo a var charin tuipui chu a pangngaiin a hung inmat nawk a.
28. Aigupta mihai chun tlan suok an tum a, sienkhom LALPAN tuipuiah a'n len luttir ta vong a. Tuipui a hung a luong inmat nawk chun, tawlailir le sakor chungchuonghai po po le tuipuia Israelhai hnot luttu Faraw sipaihai po po chu a chim pil ta vong a, pakhat khom an suok nawh.
29. Israelhai ruok chun hnuoi charah tuipui chu an fe thleng a, an voi le changah tui bang insi khup chu a ngir a.
30. Chu ni chun Israelhai chu LALPAN Aigupta mihai kuta inthokin a sansuok a, tuipui kama Aigupta mi thihai ruong zal thluk chu an hmu a.
31. Aigupta mihai chunga LALPA thilthaw ropui tak chu Israelhai chun an hmu a, mipuiin LALPA chu an ti a, LALPA le a siehlaw Mosie chu ringsanah an nei ta a.

  Exodus (14/40)