Esther (2/10)  

1. Lal lungsen a hung re hnung chun Vashti thilthaw le a chungthua thupek a'n suo chu a ngaituo neu neu a.
2. Lal siehlaw, a rongbawltuhai chun a kuomah, "Lal ta dingin nunghak thienglam le hmel tha zong kan tih.
3. Biel tina inthoka hung zongtu ding lalin mi ruot sien la, nunghak hmel thahai chu Susa khawpuia lal hmeihai siekhawmnaah hung thuoi hai sien, nuhmeihai enkoltu mi tilre Hegai hnuoiah sie ni hai sien, an intuoinamna ding seng pek ni raw hai se.
4. Chu zoah lal suklawmtu tak nunghak chu Vashti aia lalnu ni raw se" an ta. An thurawn chu lal remti zawng tak a na, chuong ang chun a thaw ta nghal a.
5. Susaa lal umna kul sunga chun Juda mi pakhat, a hming Mordekai a um a, ama chu Benjamin hnama mi Jaira naupa a na, Jaira pa chu Simei a na, Simei pa chu Kisa a nih.
6. Anni sungkuo chu Babulon lal Nebukadnezzarin sala Juda lal Jekonia a thuoi ruola Jerusalema inthoka sala a thuoi sa ve an nih.
7. Mordekai chun a pate naunu, nunghak nal le hmel tha tak el, a hming Hadasa, Esther tia an ko bok chu a umpui a, a nu le pa an thi hnunga a naunu anga a lak le a keitlei a nih.
8. Lal thuruot ang chun, Esther khom nunghak tam tak lai Susaa lal hmeihai sie khawmnaa chun nuhmeihai vengtu mi tilre Hegai enkolna hnuoia um dingin an thuoi ve a.
9. Hegai chun Esther chu fel a ti hle a, ditsak takin a enkol a, fak ding tha bik le intuoi namna dinghai chu a pek nghal a, a rongbawltu dingin lal ina inthokin siehlaw nunghak pasari a pek bok a, lal hmeihai umnaa hmun tha taka chun a sie a.
10. Mordekaiin hril lo dinga a'n fui leiin Esther chun a chi le hnam nina chu tu khom a hril nawh.
11. Esther chu ieng am a chang ti hre dingin ni tin lal hmeihai umna tuolzawla chun Mordekai chu a fe hlak a.
12. Lal Zarzia kuoma nunghak tu khom thuoi a ni hmain thla sawm le thla hni sung an chei nam hlak a, thla ruk sung mura hriekin an zut a, thla ruk dang sung rimtui le hriek tha chi hrang hrangin an zut nawk a.
13. Lal kuoma an fe ve hun a hung tlung pha, lal hmeihai umnaa inthoka lal ina hawn dinga an dit le an hni taphot chu an pek hlak a.
14. Zana chun lal pindanah an thuoi a, a zingah mi tilre dang Saasgaz vengna hnuoia um lal nuhmeihai umnaa chun an sie hlak a. Lal suklawmtu le lalin an hming lama a ko nawkhai chauh naw chu lal kuomah kir nawk ta loin chu taka chun an dam sungin an um ta hlak a nih.
15. Mordekai pate Abihail naunu, Mordekaiin a naunu dinga a umpui Esther chu lal kuoma a fe ve hun a hung tlung chun, lal hmeihai vengtu mi tilre Hegaiin a tihai chauh naw chu thil dang ieng khom a thaw nawh. Esther chu a hmu taphot lung tluk zawng mi a tling a.
16. Chuongchun, Tebet thla, thla sawmna,b Lal Zarzia inlala inthoka kum sarinaa chun Esther chu lal kuoma chun an thuoi a.
17. Nuhmei dang po po nekin lal chun a hmangai a, nunghak thiengl�m dang po po nekin a ditsak a, lallukhum a'n khumtir a, Vashti aiin lalnuah a siem ta a.
18. Lal chun a mi lienhai le thoktuhai ta dingin Esther hmingin ruoi ropui tak a the a, a ram pumah umni a'n khamtir a, lal thaw dan ding ang hrimin inphal takin a thilhai a sem a.
19. Nunghak thiengl�mhai an ko khawm voi hninaa chun Mordekai chu lal kota chun a'n thung a.
20. Esther chun ama keitleitu Mordekai thu a zawm hlak ang khan a la zawm zing a, a chi le hnam nina chu tu khom a la hril nawh.
21. Chun, lal kot bula Mordekai a'n thung lai chun lal pindan vengtu laia mi pahnih, Bigthan le Teres hai chu Lal Zarzia chungah an lung a sen a, that tumin an phier ruk a.
22. Chu thu chu Mordekaiin a lo hriet ruk a, Esther a hril a, Esther chun Mordekai hmingin lal kuomah a hril a.
23. Chu thu an hang sui chieng chun thudik ngei a nih ti an hmu suok a, an pahni chun an khai hlum a. Chuong thuhai po po chu lal kuoma um lal chanchin ziekna buah a chuong.

  Esther (2/10)