Esther (10/10)    

1. Lal Zarzia chun a lalram pumpuia mihai le tuifinriet kama umhai khom sie a'n chawitir a.
2. A thilthawtheizie le a thilthaw ropuihai po po le Mordekai ropuizie chu kimchang takin Media le Persia lalhai inlal lai chanchin inziekna lekhabuah a chuong.
3. Juda mi Mordekai chu Lal Zarzia dottu a na, Judahai laia an mi ngaisang, a chipuihai ta dinga thil tha thawtu le a hnam chanpuihai po po thatna ding hrilpui hlaktu a nih.

  Esther (10/10)