Ephesians (1/6)  

1. Paula, Pathien ditzawnga Krista Isu tirko chun Efesi khuoa um mi thienghlimhai le Krista Isua mi ring umhai chibai ka buk.
2. Pathien, ei Pa le Lalpa Isu Krista kuoma inthoka lunginsietna le inremna chu in kuomah um raw se.
3. Ei Lalpa Isu Krista Pathien le P� chu inpakin um raw se. Ama chun van hmuna thlarau malsawmna tinrengin Kristaah mal a mi sawm a.
4. Thienghlim le soisel boa a hmaah ei um theina dingin leilung insieng hma khan Kristaah a mi lo thlang a.
5. A ditzawng le tum dan ang takin Krista Isu zara a nau ni dingin hmangainain a mi lo ruot lawk bok a.
6. A hmangai le a Dittak zara a lunginsietna ropui a thlawna a mi pek leiin inpak ei tiu.
7. Lunginsietnaa a hausak ang hrimin, Krista thisen chun a mi'n tlan a, ei suolhai a ngaidam a,
8. chu lunginsietna chu var tak le rem hre takin ei chungah a vur teu a.
9. Kristaa a lo ruot lawk ang taka ama ditzawng anga thaw a tum thuruk chu a mi'n hriettir a.
10. Hun a kim phaa Kristaa hlen dinga a thil rel lawk chu van le hnuoia thil iengkim hi lu pakhat, Krista hnuoia hui khawm vong a nih.
11. Ama remruot dan le dit dan ang taka thil iengkim hlentuin a mi lo ruot lawk angin, Krista zarah rohluotu nina ei chang a.
12. Eini Kristaa beiseina innghat hmasatuhai hi a ropuina chawimawitu ding ei nih.
13. Amaa chun thutak, in sandamna Chanchin Tha chu in lo hriet ve a, in lo ring tah a, a tiem Thlarau Thienghlim chun nangni khom a'n chik tah cheu a nih.
14. Chu chu Pathien mi ni dinga a mi'n tlan leia ei rochan ding zakhamna chu a nih. A ropuina chu inpakin um raw se.
15. Lalpa Isu in ringzie le mi thienghlimhai po po in hmangaizie kei khomin ka lo hrietin,
16. ka tongtainaah ka hriet zing hlak cheu a, in ta dingin lawmthu hril ka ma nawh.
17. Ama in hung hriet chieng zuol theina dingin ei Lalpa Isu Krista Pathien, ropuina P� chun varna le hrietthiemna thlarau pe raw se cheu.
18. Chuongchun, in lungril mithai sunvara um a, ieng am beisei dingin a ko cheu ti hai,
19. mi thienghlimhai rochan ropuizie le hnienghnarzie hai, a hratna thahrui thilthawtheina tawp chin nei lo chun eini ringtuhaia a thaw nasatzie dam in hung hriet theina dingin ka tongtai hlak.
20. Chu hratna chun Krista chu mithi laia inthokin a keitho a, van hmunahai khin a chang tieng a'n thungtir a;
21. lalna hai, thuneina hai, thilthawtheina hai, rorelna po pohai chunga le tu lai le hun la hung tlung dinga nina hming po po chung daiah a sie tah a nih.
22. A ke hnuoiah iengkim Pathienin a sie a, kohran ta dinga iengkima Lu takah a ruot a.
23. Kohran chu Krista taksa a nih, iengkim kong tinrenga sungsiptu famkimna chu.

      Ephesians (1/6)