Ecclesiastes (10/12)  

1. Tho thiin rim inhnik khom Rimsiea a siem angin,Invetna chikte chauin,Varna le inzaumna khom,A sukmuolpho hlak a nih.
2. Mi var lungril hrim hrim chun,Indikna tieng a awn a,Mi invet lungril ruok chun,Indik nawna tieng a awn.
3. Mi invet khawlai leng chu,Ningkhong a hriet naw leiin,A'n vetzie a tar lang hlak.
4. I chunga roreltu lungsen chu,In hmurin tausan el naw rawh;To inchu hin lungsen khom,A thawi dam thei hlak a nih.
5. Ni hnuoia thil tha lo ka hmu chu,Roreltuhaia inthoka suok a nih:
6. Invet ngirhmun sangah an sie a,Mi hausa ngirhmun inhnuoiah.
7. Sakor chungah siehlaw a chuong,Siehlaw angin hotu kein a lawn.
8. Tlakpum chotu tlakpumah tlang a ta,Bang nertu chu rulin chuk a tih.
9. Lung sertu lungin inhliem a ta,Thing chektu chu a thing chekin.
10. Hreipui mawl chun tha a he a,Chuleiin, tat ngei ding a nih;Chu chu annawm varna hlutzie,Hlawtlingna intluntu a nizie chu.
11. A dawi vet hmaa rulin a chuk chun,Rul dawithiem ni a tangkai nawh.
12. Mi var bausuok a hoihawm a,Invet bau chun ama a dol hlak.
13. Thu invetin a hang tan a,Lei chawina ding a hril suok hlak.
14. Invet chun thu uor a ching a,Hma tieng hre lawk ni awm takin,Mihai kuomah thu a hril hlak a;Sienkhom tu'n am hma tieng a hriet?
15. Mi invet sinthawa fe ve chu,Inlawi nachang khom hre loin, changTamsawl khopin a pu rak hlak.
16. Siehlaw lala an siena ram,Mi lienhan zing hmang hmang a,Ruoi an the dur durna chu,Ram vangduoi a va ni ngei de!
17. Mi tha lala an neina ram,Inruina ding neka hratna dinga,An mi lienhaiin a hun taka,Ruoi an thena hlak ram chu,Ram vangnei a va ni ngei!
18. Thabo in chu a hung insawi a,Zomthaw inchung a hung zung hlak.
19. Ruoi hin mi a suklawm a,Uoiin hin nun a sukhlim;Amiruokchu hienga ding hin,Sum hi a tul pei hlak a nih.
20. I lungril ruk khomin lal chu,Hril se ngai hrim hrim naw la,I khum laizawla inthok khomin,Mi lienhai tongsie inphur naw rawh,Chungleng vatehan put dar an ta,An kuomah va hril rawi an tih.

  Ecclesiastes (10/12)