Deuteronomy (8/34)  

1. "Dam taka um a, hung pung pei a, in pi le puhai kuoma inkham meua LALPAN pek a tiem ram chu luta in hluo theina dingin voisuna thupek ka pek cheu hi fimkhur takin zawm ro.
2. A thupekhai in vong ding le ding naw hrietna dinga kum sawmli hiel LALPA in Pathienin in lungril fie ding le suktlawm dinga thlalera a thuoina po po cheu kha hre zing ro.
3. Mihriem hi bei chauin a hring naw a, Pathien baua thu tin suokin a hring lem a nih ti a'n hriettir theina ding cheuin a suktlawm cheu a, in tam a phal a, chun in hriet ngai lo, in pi le puhai khoma an la hriet ngai lo manna chun a chawm cheu a nih.
4. Chu kum sawmli sung chun in silfenhai a tiek naw a, in ke khom a'n vung bok nawh.
5. Pain nau a thunun angin LALPA in Pathien chun a thunun cheu a nih ti hi lungrilin hre zing ro.
6. "LALPA in Pathien thupekhai zawmin, a lampui hrawin, ama chu inza ro.
7. LALPA in Pathien chun ram tha tak, tlanga inthoka hung luong vadungte hai, tuikhur hai, tlang le phaia luong dem dem tuihnar umna;
8. bu hai, barli hai, grep hai, theichang hai, theibufai hai, hriek nei oliv hai le khuoizu tamna ram;
9. chat loa bei in tlanna ding, ieng khom in tlaksam nawna ding ram, a lunghai chu thir le a tlanga inthoka dar in cho suok theina ding rama chun a thuoi lut ding cheu a ni si a.
10. "In fak a, in tlai hle pha, ram tha tak a pek lei cheuin LALPA in Pathien chu inpak ro.
11. Voisuna ka pek cheu a thupekhai, thusuokhai le danhai hi zawm loin LALPA in Pathien chu theinghil pal hlau rawi in tih, fimkhur ro
12. Chuong naw chun fa a, tlai a, in tha tak bawla in hluo huna dam,
13. in bawng ruol le beram ruolhai, in tangka le rangkachakhai le in thil nei po po a hung pung pha chun,
14. in lungril hung chapoin, bawia in intangna Aigupta rama inthoka thuoi suoktu cheu LALPA in Pathien chu theinghil el in tih.
15. Ama chun thlaler zau tak le tium tak, ram tawl le tui um nawna hmun, mi chuk na tak rul tur nei mi le mi se na tak khawmuol kaikuonghai tamna hmuna chun a thuoi tlang tah cheu a; lungpui sakhata inthokin tui a sun suokpek cheu a,
16. in pi le puhaiin an la hriet ngai lo manna chun chawmin, fiein a suktlawm cheu a nih, tuta hnunga in thatna dingin.
17. Nangni chun, 'Ka hausakna hi keima theina le kut hratnaa ka hlaw suok a nih' in ti lungril khom a ni el thei.
18. Nisienlakhom, sum le pai lam suok theina petu cheu le voisun chena in pi le puhai kuoma inkham meua a thuthlung suknghettu chu LALPA in Pathien a ni lem ti hre zing ro.
19. LALPA in Pathien chu in theinghil a, pathien danghai zui a, an rong bawla in biek vai chun bohmang ngei ngei in tih ti voisun hin ka hril lawk cheu a nih.
20. In hmaa hnam danghai LALPAN a suksiet ang khan, LALPA in Pathien thupek in zawm naw chun sukbohmangin um veng in tih.

  Deuteronomy (8/34)