Deuteronomy (33/34)  

1. Hi hi a thi hmaa Pathien mi Mosien Israelhai mal a sawmna chu a nih.
2. Hieng ang hin a sawm a:"Sinai tlanga inthokinLALPA chu a hung suok a,Seir tlangah ni zung angin,Ei chungah a hung inzam a,Paran tlanga inthokin,Ama chu a eng suok a.Sim tieng tlang pangpera chun,Vantirko sang tam takin,Ama chu an hung zui a.
3. A mihai hmangaitu a na,A mi thienghlimhai a hum a,A ke bulah an hung kun a,A bau suok thuhai chu an dong:
4. Mosien Dan thu a mi pekhai,Jakob sungkuohai ro hlu chu.
5. Jeshurun chunga lal a na,Mipui thuoitu luhai leIsrael hnam chunga chun.
6. "Reuben chu dam khawsuok sien, Thi mang loin dam raw se,A mihai tlawm hle sien khom."
7. Juda hnam chungthua chun:"LALPA, Juda khek ri ngaithla la,A mihai kuomah thuoi lut la,A kut nangin sukhratpek la,A hmelmahai dopui rawh."
8. Levi hnam chungthua chun:" I Thummim chu Levi pe la,I Uriml chu i laka ringum kuomah:Massa hmuna khan i fie a,Meriba tuiah i fie ta bok kha.
9. A nu le pa le unauhai nekin,I chungah a ringum lem a,I thupekhai a zawm a,I thuthlung a vong tlat a
10. I danhai zawm pei dingin,Israel nauhai an zirtir a,I maichamah rimtui inhlanin,Pumraw inthawina a'n hlan.
11. Aw LALPA, a kut malsawmin,An thilthaw taphotah lawm la;An hmelmahai tha sat tan rawh,Ngir suok ta ngai der lo dingin."
12. Benjamin hnam chungthua chun:"LALPA ditsak hlaw mi chu,A bulah him takin cheng a ta,Chung Pathienin sunnithlakin,Ama chu hliekhung a ta,A ruongah himin inbeitir a tih."
13. Josefa hnam chungthua chun:" A ram chu LALPAN malsawm sien,Van daidawin chawm sien la,Hnuoi rila inthoka suok tuiin;
14. Nisain a pek ra hlu tak hai,Thla tin tharsuok thil hluhaiin;
15. Tlang hlunha'n ra hlu insuoin,Muol hlunha'n an hnienghnarna,Hung insuopek hai sien la;
16. Leilung pek thei thil tha famkim,Chimbuk choka um ditsakna chu,A unauhai laia thuoitu challang,Josefa chu hung ni raw se.
17. Bawngchal lutir angin a mawi a,A ki chu ramsiel ki hreu ang a na;Manase mi a sanga tiem,Efraim mi sangsawmhai chu,A ki zumhai chu an na,Chu chun hnamhai a phir tlang a,Kawl kil tawp chenin a sik leng."
18. Zebulun hnam chungthua chun:"Tuipuia a sumdawngnaah,Zebulun chu hlim raw se;In tienga Isakar hausakna chu,Hung pung zuol pei raw se.
19. An tlangah hnamhai ko an ta,Inthawina indik inhlan an ta,Tuifinriet hausakna tlan an tih,A kama ro phumrukhai leh."
20. Gad hnam chungthua chun:" Gad-hai ram inzauhpektu,Pathien chu inpakin um raw se;Gad chu sakeibaknei ang a na,Ban le luah a ham thler a;
21. Ram thatna tak a thlang a,Roreltu chanvo a chang a,Mipui luhai an inkhawm pha,Israelhai kuoma dan thupekhai,LALPA rorelna fel a kengkaw."
22. Dan hnam chungthua chun:"Dan chu Basan rama inthokaSakeibaknei tuoi anga,Hung inchawmsuok chu a nih."
23. Naftali hnam chungthua chun:"Aw Naftali, ditsakna hlawtu,LALPA malsawmnaa sip, Sim le thlang rochungtu i nih."
24. Aser hnam chungthua chun:"Nau laia malsawmna vochuom,Dongtu chu Aser a na,A unauhai ditsak hlaw sien,Oliv hriek hau hle raw se.
25. A khuo kotpui kalnahai chu,Thir le dara siem vong ni sien,A dam sung dai zat po chu,A tha khom hrat zing a tih."
26. Aw Jeshurun, i Pathien ang,Pathien dang hrim an um nawh,Van sum chungah ropui takin,Thangpui ding che'n a hung inthok.
27. Chatuon Pathienin a hum che,A chatuon banin a dom zing che."Sukbohmang ro" tia khekin,I hmelmahai a hnot suok a.
28. Vanin daidaw a'n tlaktirna,Bu le uoiin thar tamna ramah,Israel chu cheng him a ta,Jakob tuikhur chu him a tih.
29. Aw Israel, i va hamtha ngei de!Nang anga LALPA sandam hnam,Tu hnam am an um hlak a?Ama chu i phaw le thangpuitu che,I kawlhnam ropui a nih.I hmelmahai chu i hmaah,Hungin hung intuklut an ta,An hmun sanghai chil pher i tih" a ta.

  Deuteronomy (33/34)