Daniel (3/12)  

1. Lal Nebukadnezzar chun Babulon biel Dura phaizawlah rangkachak milim, meter sawmhni pasaria insang le a khang meter thum vela lien a'n din a.
2. A hnuoia ram bung hrang hranga lal tenau hai, aiawtu hai, optu hai, roreltu hai, remruottu hai, sum enkoltu hai, dan hre mi hai le biel hrang hranga roreltuhai chu a milim indin inhlannaa thang dingin lal Nebukadnezzar chun a fiel khawm a.
3. Milim inhlan ni chun ram bung hrang hranga lal tenau hai, aiawtu hai, optu hai, roreltu hai, remruottu hai, sum enkoltu hai, dan hre mi hai le biel hrang hranga roreltuhai chu an hung fuon khawm a, milim hmaa chun an ngir khup a.
4. Tlangsamhai chun inring takin, "Aw hnam tina mi, mi tina mi le tong tina mihai, hi hi in thaw dinga thupek chu a nih:
5. Tawtawrawt hai, theihle hai, perkhuong hrui sawmli neihai, tingtang hai, perkhuong hai, baja hai le rimawi tum rik thei po pohai ri in hriet pha leh lal Nebukadnezzar rangkachak milim indin hmaah bokkhup unla, chibai buk ro.
6. Tu khom bokkhupa chibai buk lo chu rawtuina meipuia pei lut ni nghal an tih" tiin an insam a.
7. Chuongchun tawtawrawt hai, theihle hai, tingtang hai le tum rik thei po po ri an hriet charin hnam tina mi, mi tina mi le tong tin hmanghai chu lal Nebukadnezzar rangkachak milim indin hmaa chun an bokkhup a, chibai an buk a.
8. Chuong lai chun Kaldai mi thenkhat chu a hma tieng an hung a, Judahai chu an hung hek a.
9. Lal Nebukadnezzar kuoma chun, "Aw laltak, kumkhuoin dam rawh.
10. Nangin aw laltak, mi tu khom tawtawrawt hai, theihle hai, perkhuong hrui sawmli neihai, tingtang hai, perkhuong hai, baja hai le rimawi tum rik thei po po inri hre taphot chun bokkhupin rangkachak milim chibai buk ding le
11. tu khom bokkhupa chibai buk naw taphot chu rawtuina meipuia pei lut nghal dingin thupek i siem a.
12. Sienkhom Juda mi thenkhat, biela hotua i siem Sadrak hai, Mesak hai le Abednago hai chun aw lalpa, i pathien rong an bawl nuom ve naw a, rangkachak milim i'n din chu chibai an buk nuom ve nawh" tiin an hril a.
13. Nebukadnezzar chu nasa takin a lungsen a, Sadrak hai, Mesak hai le Abednago hai chu hung thuoi nghal dingin thu a pek a, an rengin a hmaa chun an hung thuoi a.
14. Nebukadnezzar chun an kuomah, "Sadrak, Mesak le Abednago, ka pathienhai rong bawl nuom loa, ka rangkachak milim indin khom chibai in buk nuom naw thu an hril hi thudik a ni?
15. Tawtawrawt hai, theihle hai, perkhuong hrui sawmli nei hai, tingtang hai, perkhuong hai, baja hai le rimawi tum rik thei po po inri hre a, ka milim siem hmaa bokkhupa chibai in buk chun a tha. Chibai in buk nuom naw a ni ruok chun rawtuina meipuia pei lut ni nghal in tih. Ka kuta inthoka san suok ding cheu chu ieng pathien tak am ni tang a ta?" a ta.
16. Sadrak le Mesak le Abednago chun lal kuomah, "Aw Nebukadnezzar, hi thua hin i hmaah kan inhril hlip khom a ngai der nawh.
17. Kan Pathien, a rong kan bawl hlak chun rawtuina meipuia inthokin a mi san suok thei a, i kuta inthok khomin aw laltak, ama chun mi san suok el a tih.
18. Chuong chu a ni naw a lo ni khomin, aw laltak, i pathienhai rong chu bawl nawng kan ta, i rangkachak milim indin khom chibai buk bok nawng kan tih ti hi i hriet kan nuom" tiin an hril a.
19. Nebukadnezzar chu a hmel danglam khopin Sadrak le Mesak le Abednago hai chunga chun a lung a sen a. Rawtuina meipui chu a let saria sa zuol dinga buk sa dingin thu a pek a.
20. Sadrak le Mesak le Abednago hai chu khuopa meipuia pei dingin a sipai ruol laia mi hrat hrat hai chu thu a pek bok a.
21. Anni rawi chu an korfuol, an zakuo hnuoi, an lukawm le an silfen danghai chopa khuopin meipui inhlap puot puota chun an deng lut a.
22. Lal thupek chu a'n hmaw em lei le meipui chu a chok nasat em leiin Sadrak le Mesak le Abednago peitu sipaihai chu meiin a kang hlum a,
23. an pathum chun khuop pumin meia chun an tlu lut a.
24. Chun, lal Nebukadnezzar chu maktiin a tho thut a, thurawn petuhai kuoma chun, "Khuop puma meipuia ei peihai kha mi pathum an ni naw maw?" a ta. Anni chun, "Aw laltak, ni chieng e" tiin an don a.
25. Ama chun, "En ta u! Khuop loa mi pali mei laia na hre der loa inlon kuol ka hmu tlat el! A palina lem chu pathien naupa ang a nih" a ta.
26. Nebukadnezzar chun rawtuina meipui kotkhar chu a hung pan hnai a, "Sadrak, Mesak, Abednago, nangni Chunghnungtak Pathien siehlawhai, hung suok unla, hi taka hin hung ro" tiin a ko khek a. Chuongchun, Sadrak le Mesak le Abednago chu meipuia inthok chun an hung suok a.
27. Ram bung hrang hranga lal tenau hai, aiawtu hai, optu hai le lal remruotpuitu hai chun an hung ngir huol a, meiin an taksa a kang thak naw a, an sam zai khat khom a hlieu kir naw a, an korfuolhai a kang naw a, mei rim khom an innam der nawh ti chu an hmu a.
28. Chu phing leh Lal Nebukadnezzar chun, "Sadrak, Mesak le Abednago hai Pathien chu inpakin um raw se. Ama chun a vantirkohai a hung tir a, a siehlawhai chu a hung san suok ta si a. Ama chu an ring leiin lal thupek chu an kal a, anni Pathien chauh naw chu pathien dang hrim hrim rong bawl lo ding le chibai buk lo dingin an hringna chen khom chan an huom a nih.
29. Chuleiin, mi tin, hnam tin le tong tina mi tu khom Sadrak le Mesak le Abednago Pathien kal zawnga thu hril taphot chu sat nawi ning an ta, an inhai khom hmunhnok deng bum angin inchang a tih ti thu ka pek a nih; hieng anga san suok theitu pathien dang hrim hrim an um si nawh" a ta.
30. Chuongchun, Sadrak le Mesak le Abednago hai chu lalin Babulon ram biel hotuah a'n kaisangtir ta a.

  Daniel (3/12)