Daniel (11/12)  

1. "Chun, Media mi Daria inlal tan kuma inthok khan ama thangpui ding le hum dingin kei hi ka ngir tlat a nih" a ta.
2. "Chun, tuhin thudik ka hril ding che a nih. Persia ramah lal pathum hung suok an ta, a palina chu a danghai nekin nasa takin hausa lem a tih. A hausakna leia a ngirhmun a sukhrat pha chun Grik ram do dingin cho a tih.
3. Chun, lal hrat tak hung inlang a ta, a hratna nasa tak chu hmangin a nuom ang angin thawng a tih.
4. A'n lal vanglai takin a ram chu khoi dar ning a ta, kawl kil liah sem dar an tih. A thlahai ni lo lal dang hung inlal an ta, sienkhom ama ang tluka hrat tu khom um naw ni hai.
5. "Sim tieng lal chu hung hrat a ta, sienkhom a kawmandarhai laia pakhat chu ama nekin hung hrat lem a ta, ama ramah thuneina nasa tak neiin inlal a tih.
6. Kum iemani zat hnungah sim tieng lal chun hmar tieng lal chu inruolthatpuiin, a naunu chu nuhmeiah inneitir a ta, sienkhom lal naunu chun thuneina chel zing naw ni a, hmar tieng lal le a thlahai khom inlal sawt naw ni hai. Chuong hun lai vek chun lal naunu le a pa le a siehlaw hung somhai chu that vong an tih.
7. Chu hnung chun lal naunu sungkuo laia pakhat chu hung inlal a ta, hmar tieng lal le a sipaihai chu do a ta, an kulah hlukhum a ta, bei a ta, hneng a tih.
8. An pathienhai, an milim sunghai, tangkaruo le rangkachaka siem an bur le bel tha tak takhai chu sim tieng ramah tol hmang a tih. Kum iemani zat chu hmar tieng lal chu tawkbuoi naw nih.
9. Chu zoah hmar tieng lal chun sim tieng ram chu run a ta, sienkhom hnot kir an tih.
10. Chun, hmar tieng lal naupa chu sim tieng do dingin insingsang a ta, sipai tam tak khawm a ta, tui lien sang dang ruol lo angin an kul bul chen inhuol a tih.
11. Mi tam tak thuoiin sim tieng lal chu lungsen takin hmar tieng lal chu bei dingin inthok suok a ta, hmar tieng lal chu sipai tam tak leh lo thang a ta, sienkhom tlawm a tih.
12. Hmar tieng sipai tam tak a thuoi hmang leiin sim tieng lal chu insuong hleng a ta, mi tam tak that a ta, sienkhom hnena chu chang zing naw nih.
13. Hmar tieng lal chun a hma neka tam lem sipai khawm a ta, kum iemani zat hnungah ralthuom kima inthuom sipai tam tak leh hung bei let a tih.
14. "Chu huna chun sim tieng lal chu do dingin mi tam tak hung ngir suok an tih. I chihai laia thisen insuo hmanghai khom inlarna sukpuitling dingin hel veng an ta, sienkhom hlawtling naw ni hai.
15. Chu phing leh hmar tieng lal chu hung a ta, kul inhuolna dingin muol pawng siem a ta, kula inhuon khawpui chu lang a tih. Sim tieng sipai hratna chun dang zo naw ni a, an sipai hrat takhai khom che thei naw ni hai.
16. Runtu chun a nuom ang angin thawng a ta, tu khomin kal ngam naw nih. Ama chun Ram Mawiah umhmun khuor a ta, a kutah sukram theina kol a tih.
17. A hratna po po leh hung inthok a ta, a ram a suksiet theina dingin sim tieng lal ruol thaa siem dingin a naunu chu nuhmeia inneitir tum a ta, sienkhom a tum chu hlawtling naw ni a, hlawkpui bok naw nih.
18. Chu hnung chun tuipui kam ramhai chu bei a ta, tam tak lang a ta, sienkhom a kawmandar laia pakhat chun a chapona chu suktawp a ta, ama chungah bun let a tih.
19. Chu zoah a rama a kul umna tieng kir nawk tum a ta, sienkhom that an ta, chu chu a tawpna ning a tih.
20. Ama thlaktu lal chun a lalna chu ropui taka kengkaw zing tumin sie inchawi luitir dingin siekhontuhai tir suok a ta, sienkhom kum sawt naw teah lungsen lei le indo lei khom ni loin lal chu suksietin um a tih.
21. A hmuna chun mi rilo deu el pakhat hung inlal a ta, dan anga lallukhum inkhumtir khom ni naw ni a, dawha hmangin, a ram mipuiin muonga an inngai lai chu hung run thut a ta, lalna chu hung hluong a tih.
22. A hmaa chun ama kaltu sipai tam tak chu tui lien angin hrut hrep a ta, len hmang a ta, chuonghai lai chun thuthlungtu lal khom thang a tih.
23. Vervek taka inruolthatna thu hnam danghai a thlungpui hnungin anni chu hlem a ta, a zuitu mi tlawmte leh hung ngir suok a tih.
24. A ram sunga biel hausa sahai chu muonga an inngai laiin run thut a ta, a pi le puhai khoma an thaw ngai lo chu thawin, a hnungzuituhai chu rallak thil le a sum rokhai chu sem a tih. Kul nei khuohai lak dan ding phierruk a ta, sienkhom hun sawt dai naw nih.
25. "A hratna le huoisenna chu chok thoin, sipai tam tak leh sim tieng lal chu bei a ta. Sim tieng lal khomin sipai tam tak le hrat tak leh lo do a ta, sienkhom an lo phierrukna leiin hmar tieng lal chu ngam naw nih.
26. A ruoi hnienghnar kilpui hlakhai ngei chun ama chu sukbohmang an ta, a sipaihai tlan dar an ta, indonaah tam tak thing an tih.
27. Hieng lal pahnihai hin insuksiet tumna lungril put ran siin ruoi kil tlangin thukhelin indawr an ta, sienkhom hlawtling naw ve veng an ta, a hun ruotah la tawp ve ve tho an tih.
28. Hmar tieng lal chu rosum tam tak leh ama ram tieng kir a ta, sienkhom a lungrilin thuthlung thienghlim chu thiekpek tum a ta, a nuom anga a thaw zoah a ramah kir nawk a tih.
29. "Hun ruota chun sim tieng lal chu do nawk a ta, amiruokchu a hmaa ang ni ta naw nih.
30. Ama do dingin thlang tieng tuipui kam ramaf inthokin long ruol hung an ta, a lungril zam a ta, a lungsen hrik thlakna dingin thuthlung thienghlim chu thiek tum a ta, thuthlung thienghlim kaltuhai chu hung ditsak a tih.
31. A sipaihai chu tempul inhuonna kul suosam dingin hung inthok an ta, hmun thienghlim chu sukporcheng an ta, ni tina pumraw inthawina thilhlan an thaw hlak chu suktawp an ta, sukrautu thil tirdakum chu sieng an tih.
32. Thuthlung inphatsantuhai chu tongkam thluma inpak derin sukporcheng a ta, sienkhom Pathien thu zawmtuhai ruok chu nghet taka thang tlatin ama chu do an tih.
33. "Anni laia mi varhai chun mi tam tak zirtir an ta, sienkhom iemani hun sung chu a then kawlhnam le meiin thing an ta, a then lung inah khum an ta, a then chu rok bok an tih.
34. An tlu pha thangpuitu nei tlawm an ta, lungrila ti tak tak lo mi tam takin anni chu zui an tih.
35. Mi var thenkhat chu tawp hun a tlung chena thlit fim a, sukthieng a, bal kai loa an um theina dingin tuor bok an tih, hun ruot chu a la hung tlung ding chauh a ni si a.
36. "Lal chun a nuom dan ang angin thawng a ta, ama insukropuiin inchawisang a ta, pathienhai po po chungah insieng a ta, pathienhai Pathien kalin, hril tipa nei loin inpawt a ta, lungsenna hrik thlak zo a ni hma khat hlawtling a tih, ruota lo um ta sa chu a hung tlung ngei ding a ni si a.
37. A thlatuhai pathien chu poisa naw ni a, nuhmei ruol ngainat pathienhai le pathien dang hrim hrim khom poisa bok naw ni a, an renga chungah insieng a tih.
38. Annihai nekin kul humtu pathien chu chawimawi lem a ta, a pi le puhai hriet ngai lo pathienhai chu rangkachak hai, tangkaruo hai, lunghlu hai le thil hluhai pein chawimawi a tih.
39. Ram dang pathienhai thangpuinain kul nghet tak takhai chu bei a ta, tu khom ama pom taphot chu suklien a ta, tam tak chungah ro inreltir a ta, a ram chu man neiin sem a tih.
40. "Chun, tawpna huna chun sim tieng lalin ama chu hung bei a ta, hmar tieng lal chun tawlailir leh, sakor chungchuong mi le long tam tak leh ama chu do dingin thlipui angin inthok suok a tih. Ram tam tak do a ta, tui lien sang angin hrut hmang a tih.
41. Ram Mawi khom chu run a tih. A hmaah ram tam tak tlung an ta, sienkhom Edom le Moab le Amon hnam thuoituhai ruok chu a kuta inthoka san suok ning an tih.
42. Ram tam tak chungah inlal a ta, Aigupta khomin pumpel bik naw nih.
43. Aigupta rama rangkachak le tangkaruo sie khawmna le a ram thil hluhai po po chu hung lang a ta, Libya mihai le Ethiopia mihai khom a thu hnuoiah kun an tih.
44. Sienkhom, sak tieng le hmar tienga inthoka riva a hrietin a lung thawng a ta, anni do ding le sukchimit dingin lungsen takin inthok suok a tih.
45. Tuipui le tlang thienghlim le mawi inkarah buk khuor a ta, sienkhom a tawpna hung tlung a ta, tu khomin thangpui naw ni hai.

  Daniel (11/12)