Acts (8/28)  

1. Saula chu Stefan an that thua remtina petu laia pakhat a nih. Chu nia inthok chun Jerusalema kohran chu nasa takin an sukduda a, chuongchun tirkohai chauh naw chu Judai ram le Samari ram khaw tinah an tlan dar a.
2. Pathien ngaisaktuhai chun Stefan chu an phum a, nasa takin an sun a.
3. Saula ruok chun kohran nuoi bo tumin in tinah a lut a, a nuhmei a pasalin a hnuk suok a, lung inah a khum tawl a.
4. Tlan darhai chun an fena taphotah Pathien thu an hril pei a.
5. Filip chu Samari khawpuiah a zu fe a, an kuomah Pathien thu a hril a.
6. Mipuiin Filip thu hril hre a, a thilmak thawhai an hmu chun an lung a lut em em a.
7. Ramhuoi tirdakum tam tak khom inring taka khekin mi tam tak sunga inthokin an hung suok a, zeng le kebai tam tak sukdamin an um bok a.
8. Chuongchun, chu khuo chu an lawm hle a.
9. Chu khuoa chun dawithiem pakhat, a hming Simon a um a, a dawithiemzie hun iemani chen a lo inentir ta hlak a. Ama chun mi ropui tak niin an hril a, mihaiin a dawi thiem dan chu mak an ti a.
10. A chin a lienin ama chu an bengkhon a, "Hi mi hi Pathien thilthawtheina, 'Ropui' an ti kha a ni hi" an ta.
11. A mitvaidawi thiem chu hun sawt tak mak an lo ti ta leiin a thu khom an ngai a.
12. Sienkhom, Pathien ram Chanchin Tha le Isu Krista hming Filipin a hril an ring hnung chun a nuhmei a pasalin baptisma an chang tawl tah a.
13. Simon meuh khomin a ring ve tah a, baptisma a chang a, Filip chu a fena taphotah a zui a, inchikna le thilmak ropui tak tak a thawhai chu a hmu a, mak a ti hle a.
14. Jerusalema tirko umhai chun Samari khaw mihaiin Pathien thu an awi tah ti an hrietin an kuomah Peter le Johan an tir a.
15. Anni chu an zu fe a, Thlarau Thienghlim an dong theina dingin an tongtaipek a.
16. Lalpa Isu hminga baptisma chang hlim chauh an la ni leiin anni lai tu khomin Thlarau Thienghlim an lo la dong hri naw a.
17. Chuongchun, Peter le Johan chun an luah kut a'n innghat a, Thlarau Thienghlim an dong tah a.
18. Tirkohaiin an chungah kut an inghat a, Thlarau Thienghlim pek an nih ti Simonin a hmu chun tangka pek a tum a;
19. "Hieng thilthawtheina hi mi pe ve ro, an chunga kut kan nghatna poin Thlarau Thienghlim an dong ve theina dingin" a ta.
20. Nisienlakhom, Peterin a kuomah, "Pathien thilthlawnpek tangka suma inchawk i tum leiin i tangka le hin bohmang ro.
21. I lungril put hmang hi Pathien mit hmuah an dik naw a, hieng thila hin thang vena le chanvo hrim i nei ve nawh.
22. Amiruokchu, suol i thaw hi simin Lalpa kuomah tongtai la, i ngaituona suol hi a ngaidam che rawi mawh.
23. Inhnarna kha tak i put a, suolin a khuop de tlat che ti ka hmuh" a ta.
24. Simon chun, "I thil hrilhai chu ka chungah a hung tlung nawna dingin nangnin Lalpa kuomah mi hnipek ro" a ta.
25. Chuongchun, Lalpa thu chu inhriettira an puong dar hnung chun Peter le Johan chu Jerusalem tieng an kir nawk ta a. An kir malam chun Samari ram khaw tam takah Chanchin Tha an hril pei a.
26. Lalpa tirh vantirkoin Filip chu a biek a, "Tho la, Jerusalema inthoka sim tieng thlalera Gaza panna lampuiah zu fe rawh" a ta.
27. Chuongchun a tho a, a fe tah a. Chun, Ethiopia lalnu Kandaki sum po po enkoltu mi tilre pakhat, Jerusalema Pathien bea hang fe hi a um a;
28. a hung kir tieng chun tawlailirah chuongin zawlnei Isai lekhabu a tiem a.
29. Thlarauin Filip kuomah, "Tawlailir saw va pan la, va hnai rawh" a ta.
30. Chuongchun, Filip chu a tlan phei a, mi tilrein zawlnei lekhabu a tiem chu a ngaithlak a, "I lekha tiem umzie chu i hriet am?" tiin a'n don a.
31. Ama chun, "A mi hrilfietu um loin ieng tin am ka hriet ding?" a ta. Filip chu tawlailira hung chuong a, a bula thung dingin a fiel a.
32. Pathien Lekha thu chang a tiem lai chu hi hi a nih:That ding beram angin ama chu an thuoi a,A hmul vawtu hmaa beramte a to zing angin,Ama khomin a bau a ka nawh;
33. Muolphona phurin, a thiem thu an hnawl a;A thlahai chanchin tuin am hril tang an ta?A hnuoi hringnun an lak hmang ta si a.n
34. Mi tilre chun Filip kuomah, "Zawlnei hin tu thu am a hril, ama thu am mi dang thu a hril ti lunginsiet takin mi hril rawh" a ta.
35. Filip chun Lekha thua inthoka hril tanin Isu Chanchin Tha chu a hril tah a.
36. Chuonga an fe lai chun tui umna hmun an tlung a, mi tilre chun, "En ta, hi taka hin tui a um a, baptisma ka chang iengin am a dal a?" a ta.
37. Filip chun, "I lungril po poa i ring chun baptisma chang chu a thei annawm" a ta. Ama chun, "Ring e, Isu Krista chu Pathien Naupa a nih ti ka ring ie"o a ta.
38. Chuongchun, tawlailir chu an sukchawl a, Filip le mi tilre chu an pahniin tuia chun an lut a, Filip chun a baptis tah a.
39. Tuia inthoka an hung suok chun Lalpa thlarauin Filip chu a lak hmang ta dai a, mi tilrechun a hmu ta naw a, nisienlakhom hlim takin a fe ta pei a.
40. Filip chu Azota khuoah an hmu a, Kaisari khuo a tlung hma chun khaw tin a sir a, Chanchin Tha a hril pei a.

  Acts (8/28)