Acts (6/28)  

1. Chuonga zirtirhai an hung pung pei hnung chun an ni tin fak le dawn sem thuah hmeithaihai an ngaitha bik tiin Grik tong hmang Judahai chu Aramikj tong hmang Judahai chungah chun an chier a.
2. Sawm le pahnihai chun zirtirhai chu an ko khawm vong a, "Pathien thua rongbawlna thlathlama ni tin fak rongbawl kan buoipui hi thil indik a ni nawh.
3. Chuleiin, unauhai, nangni laia Thlarau Thienghlim le varnaa sip mi nia in ngai mi pasari thlang suok unla, an kutah hieng sin hi inhlan kan ta,
4. keini ruok chu tongtai le thu rongbawlah inpumpek tlat kan tih" an ta.
5. Chu rotna chu tha an ti tlang seng a. Chuongchun, Stefan, ringna le Thlarau Thienghlima sip hai, Filip hai, Prokora hai, Nikanor hai, Timon hai, Parmena hai, Antiokei mi le Juda saphun Nikola hai chu an thlang a.
6. Chuonghai chu tirkohai hmaah an inngirtir a, tirkohai chun an lu chungah kut innghatin an tongtaipek a.
7. Pathien thu chu a hung indar pei a, Jerusalemah zirtir an hung pung hrat em em a, thiempu laia mi tam tak khomin Ringna chu an pom ve tah a.
8. Stefan chu Pathien lunginsietna le thilthawtheinain a sip a, mihai lai inchikna thilmak ropui tak tak a thaw hlak a.
9. Nisienlakhom, Kurini khuo le Aleksandria khuoa inthoka hung Juda mi thenkhat, 'Salsuok Sunagog'k inti pawla thang ve hlakhai le Kiliki ram le Asia rama Judahai chu an hung inthok a, Stefan chu an inselpui a,
10. sienkhom var taka a hril lei le a hrilpuitu Thlarau Thienghlim lei chun an sel hne teuh naw a.
11. Chuongchun. "Mosie le Pathien a hril siet kan hriet" tia intumtu ding a rukin mi an thuhne a.
12. Mipui le upahai le Dan zirtirtuhai chu an infuipor a, Stefan chu an man a, Sanhedrin hmaah an thuoi a.
13. Hrepuitu tehlem an insiem a, chuonghai chun, "Hi pa hin ei tempul thienghlim le ei Dan soisel a ma nawh.
14. Nazaret Isun ei tempul hi thiek a ta, Mosie mi pek ei hnam danhai po po hi a thlak danglam vong ding a nih' a ti kan hriet" an ta.
15. Sanhedrina thunghai chun Stefan chu an en thup a, a hmel chu vantirko hmel angin an hmu a.

  Acts (6/28)