Acts (4/28)  

1. Peter le Johanin mipui kuoma thu an hril lai chun Thiempu laltak chu tempul pulis hotu le Sadukaihai thuoiin an kuomah a hung a.
2. Tirkohaiin Isu thonawkna leia mithi thonawkna thu mipui an inchuktir lei chun an lungni naw hle a.
3. Peter le Johan chu an man a, zan tieng a ni ta leiin a tuk zingkar chen lung inah an khum a.
4. Nisienlakhom, an thu ngaithlatu laia mi tam tak chun an ring a, sangnga lai an tling hman tah a nih.
5. A zinga chun Juda hotu hai, upa hai le Dan zirtirtu hai chu Jerusalemah an inkhawm a.
6. Chuonghai laia thang chu thiempu laltak Anna hai, Kaiafa hai, Johanh hai, Aleksandar hai, thiempu laltak sungkuoa mihai dam an nih.
7. Peter le Johan hai chu an hmaah an inngirtir a, "Ieng thuneina le tu hmingin am hieng thil hi in thaw a na?" tiin an suosal a.
8. Peter chu Thlarau Thienghlimin a sip a, an kuomah, "Roreltuhai le vantlang upahai,
9. voisun hin kebai chungah lunginsietna thilthaw inentir a ni lei le iengtia hung dam am a na ti thu hril dinga in mi ko a ni chun,
10. nangni po po le Israel mi po poin hre ro: in hemde tah, Pathienin mithi laia inthoka a keitho nawk tah Nazaret Isu Krista hmingin hi pa hi sukdam a na; tu hin in hmaah dam varin a ngir tah hi.
11. Ama chu a nih, nangni in bawltuhai lung hnawl, a kila lungphum poimaw tak chu.
12. Tu dang kuoma khom sandamna a um nawh; van khup hnuoia mihriem hming sak lai mi sandam thei hming dang hrim hrim a um nawh" a ta.
13. Peter le Johan huoisenzie an hmu chun, lekha inchuk lo le mi mawl satlie el an nih ti an hriet si leiin, mak an ti hle a; Isu kuoma um hlak an nih ti an hriet tah a.
14. Chun, an sukdam, anni bula ngir an en hlak chun hang soisel ding ieng khom an hmu si nawh.
15. Chuongchun, Sanhedrina inthokin an insuoktir a, anni rawi chu an inrawn khawm a.
16. "Hienghai hi iem ei law ding a na? Thilmak ropui tak an thaw ti Jerusalema mi po poin an hriet ta bok si a; eini khomin ei sel thei ta naw a ni hi.
17. Nisienlakhom, miin an hriet dar nawk zuol nawna dingin tu kuoma khom hi hminga thu hril ta lo ding hin vau ei tiu" an ta.
18. Chuongchun, anni chu an ko nawk a, Isu hminga thu hril ta lo ding le inchuktir ta der lo dingin thu an pek a.
19. Nisienlakhom, Peter le Johan chun an kuomah, "Pathien mithmuah nangni thu zawm am Pathien thu zawm a'n dik lem ti nangni inngaituo ro.
20. Keini chun thil kan hmu le hriethai hi hril loin kan um thei nawh" an ta.
21. Chun, anni chun nasa nawk zuola an vauh hnungin an insuo tah a. An thilthaw leia mi po poin Pathien an inpak si leiin anni hrem dan ding thu chu an rel thluk thei naw a nih.
22. Mak taka an sukdam chu kum sawmli chuong hiela upa a ni ta bok si a.
23. Peter le Johan an insuo hnung chun an ruolhai kuomah an fe a, thiempu lalhai le upahaiin an kuoma an hrilhai chu an ripawt vong a.
24. Chu chu an hrietin, an rengin inring takin Pathien kuomah an tongtai a, "Aw Laltak, nang van hai, hnuoi hai, tuifinriet le a sunga thil um po po hai siemtu,
25. Thlarau Thienghlimin kan thlatu, i siehlaw Davida bau hmangin hieng thu hi a lo hril a:"Ieng leia hnamhan phier a,Hel dinga insingsa a,Mipuihan tep lo mei mei,An phan ruk hlak am a na?
26. Ieng ti leia LALPA le A hriek nal chu khing hron a,Hnuoi lalhai inhawr khawm a,Roreltuhan an phan ruk?i tiin.
27. Chuong ang tak chun hi khuoa hin i siehlaw thienghlim Isu, i hriek nal chunga chun Heroda le Pontia Pilat hai chu Jentelhai le Judahai leh an inthuruol ta ngei a.
28. Nangin i thilthawtheina le dit dana i ruot lawk anga intlungtir i tum chu, sukhlawtling dingin an pung khawm a lo nih.
29. Lalpa, tuhin an mi vauh dan hi ngai ta, i thu hril ngam dingin i siehlawhai hi huoisenna pe rawh.
30. Mihai sukdam dingin i thilthawtheina kut suklang la, i siehlaw thienghlim Isu hmingin inchikna thilmakhai inthawtir bok rawh" an ta.
31. Chuonga an tongtai zo chun an um khawmna in chu a hung inhning a, an rengin Thlarau Thienghlimin an sip a, huoi takin Pathien thu an hril tah a.
32. Ringtuhai chu lungril hmun khat le ngaituona hmun khatin an um a, an ni lai tu khomin an thil neihai chu 'Ka ta bik a nih' an ti naw a, thil iengkim an intlang a.
33. Tirkohai chun thilthawtheina nasa tak neiin Lalpa Isu thonawkna thu an hril hlak a, an rengin malsawmna nasa tak an dong a.
34. Anni lai tu khom tlasam an um bok nawh. In amanih ram amanih an nei taphot an zor a, a man an hung chawi a,
35. tirkohai kuomah an inhlan a, an mamaw ang peiin an insem hlak.
36. Chun, Josefa, tirkohaiin 'Barnaba' (Thlamuongna naupa) an ti, Levi chia mi, Kupra thlierkara um khomin
37. a ram a zor a, a man a hung chawi a, tirkohai kutah a'n hlan a.

  Acts (4/28)