Acts (19/28)  

1. Korinth khuoa Apolo a um karin Paula chun tlangram biel hraw tlangin Efesi khuo a hung tlung a.
2. Chu taka chun zirtir thenkhat a hmu a, "Ringtu in ni hlim khan Thlarau Thienghlim in chang am?" tiin an don a. Anni chun, "Chang lo e, Thlarau Thienghlim a um ti khom kan hriet nawh" an ta.
3. Paula chun, "Chuong a ni chun, ieng baptisma am in chang leh?" tiin a'n don a, anni chun "Johan baptisma kha" an ta.
4. Paula chun, "Johan khan sim inentirna dingin baptisma a'n changtir hlak a, a hnunga hung ding Isu chu lo ring dingin Israel mihai a hril hlak a ni kha" a ta.
5. Chu chu an hrietin Lalpa Isu hmingin baptisma an chang a.
6. Chuonga Paulan an chunga kut an nghat lai chun Thlarau Thienghlim an chungah a hung tlung a, tong hriet loin an tong a, Pathien thu an hril a.
7. An rengin patling sawm le pahni lai an nih.
8. Paula chu sunagog-ah a'n khawm hlak a, thla thum zet huoi takin thu a hril a; mi lungril tawk zawng takin Pathien ram thu chu a hrilpui hlak a.
9. Sienkhom anni laia thenkhatin lulul taka an ring nuom tlat naw lei le Lampui thu chu vantlang hmaah an hrilsiet leiin, Paula chun a zirtirhai chu thuoiin a'n sonsan a, thuhrilna buk Turanna an tia chun ni tin Pathien thu a hrilpui ta lem hlak a.
10. Chuong ang chun kum hni lai a thaw a, chuleiin Asia biela um, Judahai le Grikhai po po chun Lalpa thu chu an hriet pha tah a nih.
11. Pathienin Paula kut hmangin thilmak chungchuong tam tak a thaw hlak a.
12. A rawmol hmang le a puon bat lai chen khom damnawhai kuomah an chawi a, an hung dam a, ramhuoi tirdakumhai khom an suok a.
13. Juda mi thenkhat, thlarau tha naw hnot suok thiem, ram tina invakhai chun, "Paula hril hlak Isu hminga suok dingin thu ka pek che" tiin ramhuoi paihai chungah Lalpa Isu hming an lam hlak a.
14. Juda thiempu lal pakhat Skeva khomin chuong anga thaw ve hlak nau pasal pasari a nei a.
15. Ramhuoi tirdakum chun an kuomah, "Isu ka hriet, Paula khom ka hriet, nangni hi tu hrim am in na?" a ta.
16. Ramhuoi tirdakum paitu chun anni chu a baw a, an rengin a hne a, a sop hrep tawl a, chu ina inthok chun saruok le hliemin, thisen kai hnuongin an tlan suok a.
17. Efesi khuoa Judahai le Grik mihai po poin chu thu an lo hriet chun an rengin an ti a, Lalpa Isu hmingin ngaisang a hlaw pha hle a.
18. Ringtu tam tak chu hungin an thil suol thawhai tlang hrietah an inpuong a.
19. Dawithiem tam takin an dawi lekhabuhai an hung chawi khawm a, vantlang hmaah an raw a. Dawi bu ziel an raw hmang po hlutzie an sut chun drakma singnga hur vel a nih.
20. Chuong ang khop chun Lalpa thu chu indarin, a hung hrat deu deu pei a nih.
21. Chuong thil hnunga chun Paulan Makedonia ram le Akaia ram fang suok zeta Jerusalema fe dingin lungril a siem a. "Chu taka ka fe zo pha Rom khawpui ka sir bok ding a nih" a ta.
22. Chuongchun, ama thangpuitu pahni, Timothe le Erasta hai chu Makedonia tieng a lo infetir hmasa a, ama chu Asia ramah iemani chen a la um hri a.
23. Chuong lai chun Lampuis leiin buoina a suok nasa hle a.
24. Tangkaruo ser mi, mi themthiem tam tak ruoia tangkaruoa pathien nu Artemi tempul lem siemtu Dimetri a um a, a hlawk em em a.
25. Ama chun chuong tienga sumdawnghai po po chu a ko khawm a, an kuomah, "Puhai, hi sin hi ei sum hnar tak a nih ti in hriet a.
26. Efesi khuoa chauh ni loin Asia ram po po deuthawah, hi Paula hin kuta siem pathienhai chu Pathien an ni nawh tiin mi tam tak a hne a, a thuoi kawi zo tah ti nangni ngeiin in hmu a, in hriet a.
27. Ei sumdawngna hi a sukpawi el chauh khom ni loin, pathien ropui tak Artemi tempul hi mihaiin hung ngainep an ta, Asia ram pum le khawvelin an biek hlak hi, a ropui em em vei leh, tlawm a tih ti inlau a um bok a nih" a ta.
28. Chuong thu an hriet chun namen loin an lung a sen a, "Efesi mihai, Artemi hi a ropui" tiin an khek a.
29. Chuongchun, a khuoin an buoi ta vong a. Mipui chun Makedonia-a inthoka Paula hung zuitu Gaia le Aristarka hai chu an man a, inthuruolin ennuom siemna inah an kei lut a.
30. Paula chun mipui hma son a nuom a, sienkhom zirtirhaiin an dang a.
31. Asia ram hotu lienhai laia thenkhat chu Paula ruol tha an na, anni khom chun mi an hung tir a, ennuom siemna ina chun fe ve naw hram dingin an ngen bok a.
32. Mipui hlak chu an pung khawmna san khom hre mumal loin an pawng buoi a, a then thu khatin an khek a, a then thu dangin an khek bok a.
33. Judahai chun Aleksandar chu hma tieng an nor phei a, mipui thenkhatin a thiemna thu hril dinga an hei khek khum leiin to dingin a kutin mipui chu a zap a, a thiem thu hang hril a tum a.
34. Nisienlakhom, ama chu Juda mi a nih ti an hriet phing leh, darkar hni ding lai "Efesi mihai, Artemi hi a ropui" ti ngotin an khek nawk ta thuop thuop el a.
35. Efesi khuoa Ziektut chun mipui chu a khap dei a, an kuomah. "Efesi mihai, Artemi ropui tak le a lim thienghlim, vana inthoka hung tla tempul enkoltu chu Efesi khaw mihai hi in nih ti hi khawvelah tu am a hre naw an um?
36. Chuleiin, hieng thil hi thu dik, sel ruol lo a nih ti in hriet hnung chun to unla, thu hnung ding dawn loin ieng khom thaw naw ro.
37. Hieng in mi hung thuoihai hi tempul rok hmang an ni naw a, ei pathien hming hrilsetu khom an ni bok nawh.
38. Chun, Demetri le a ruolhaiin tu laka khom thu poi an nei a ni chun thubuoi hrilna ding a'n hong zing a, ram optuhai khom an um a, an thubuoi chu anni kuomah hung intlun raw hai se.
39. Chu bak hril ding an nei chun vantlang inkhawm pangngaia hril fel ding a nih.
40. Voisuna thil tlung hi hel tumna leia buoina siemah mi�n tum an tih ti khom inl�u um tak a nih, ei pung khawmna san hril ding mumal khom ei nei bok si naw a� a ta.
41. Chuong thu a hril zo chun pung khawmhai chu a�n t�ntir tah a nih.

  Acts (19/28)