2Samuel (6/24)  

1. Davida chun Israelhai laia a mi thlang thieu singthum a ko khawm nawk a.
2. Judai ram Baala khuoa inthoka Pathien Thuthlung Bawm, cherubhai chunga lalthungphaa inthung Iengkim LALPA hming an inputtir chu zu la dingin a kuoma mi um po po le chun Davida chu a'n thok suok a.
3. Pathien Bawm chu tlanga Abinadab ina inthok chun an lak suok a, tawlailir tharah an sie a, Abinadab naupahai Uza le Ahio chun tawlailir thar chu an khal a.
4. Pathien Bawm chu tawlailir chungah an sie a, Ahio chu a hmaa chun a fe a.
5. Davida le Israel sungkuo po pohai chun LALPA hmaah thil inri thei chi hrang hrang tingtang dam, perkhuong dam, khuongte dam, tawtawrawt bi nei dam le darbenthek dam tumin, theitawpin an lawm a.
6. Nakon hrizawl an tlung chun bawngchal chu a petek leiin Uza chun Pathien Bawm chu a kutin a zuk chel a.
7. LALPA lung chu Uza chungah a sen thut a, a thilthaw indik naw leiin chu taka chun Pathienin a sukhlum a, Pathien Bawm bula chun a thi ta a.
8. Uza chunga LALPA a tuong leiin Davida lung chu a sen hle a, chu hmun chu Perez Uza a'n buk a, tu chen hin a la put ta zing a nih.
9. Chu ni chun Davidan LALPA chu a ti a, "Iengtin am LALPA Bawm chu ka kuom a hung tlung thei ta ding maw?" a ta.
10. Davida Khawpuia ama kuoma LALPA Bawm son lut chu a nuom ta naw a, Git mi Obed-Edom in tieng chun a sie ta lem a.
11. LALPA Bawm chu Git mi Obed-Edom ina chun thla thum a um a, Obed-Edom le a sungkuohai po po chu LALPAN mal a sawm a.
12. Pathien Bawm leia Obed-Edom sungkuohai le an thil nei iengkim LALPAN mal a sawm nasatzie lal Davida an hril chun a fe thlak a, Pathien Bawm chu Obed-Edom ina inthokin Davida Khawpuia chun hlim takin a hung lak tung a.
13. Chun, LALPA Bawm zawntuhaiin pen ruk an pen chun bawngchal le bawng tuoi thauin a'n thawi a.
14. Davida chun puon zai inhmia siem thiempu zakuo a hak a, theitawpin LALPA hmaa chun a lam a.
15. LALPA Bawm an lak tung lai chun Davida le Israel mihai po po chu an khek dur dur a, tawtawrawt an mut ruoi ruoi bok a.
16. Davida khuoa LALPA Bawm a lut lai chun Saula naunu Mikal chun tukvera inthokin a lo thlir a, LALPA hmaa Davida inchawma a lam vel chu a hmu a, a lo inzapui hle a.
17. Chuongchun, LALPA Bawm chu an lak lut a, a siena dinga Davidan puon in a buotsai sunga a hmun dinga chun an sie a, Davida chun LALPA hmaah pumraw thilhlan le inremna thilhlan a'n hlan a.
18. Pumraw thilhlan le inremna inthawi a'n hlan zo chun Iengkim LALPA hmingin mipuihai chu mal a sawm a.
19. Israel mipui po po chu a nuhmei a pasalin bei tlang khat, sa tlang khat le grep em tawl bawr khat a pek seng a.
20. Chuongchun mi po po chu mani in tieng an inlawi ta seng a, Davida khom a sunghai malsawm dingin an lawi ve ta a. Hmuok dingin Saula naunu Mikal chu a hung suok a, "Voisuna Israel lal chu a va ropui ngei de, mi ho tak, inzak nachang hre lo, saruoka um ang elin a siehlaw nunghakhai hmuah saruokin a um kha tie!" a lo ti a.
21. Davida chun Mikal kuomah, "I pa le a sunghai po po neka mi thlang a, LALPA mi Israelhai chunga lala mi ruottu LALPA hmaa lam ka ni lem; LALPA hmaah lawm ding ka ni hrim annawm.
22. Hieng nek hmana inzapuium hin la um ka tih, keima ngei khom inzapui ka tih; amiruokchu, chuong siehlaw nunghak i hrilhai chawimawi chun um ka tih" a ta.
23. Chuongchun, Saula naunu Mikal chun a thi chenin nau a nei nawh.

  2Samuel (6/24)