2Kings (7/25)  

1. Elisa chun, "LALPA thu hi ngaithla rawh. LALPA chun, 'Zingah hieng ang hun vela hin Samaria khaw kul kotkhar bulah beiphit indip tha tak kilogram thumah shekel khat pei le barli beiphit indip tha tak kilogram rukah shekel khat peiin zor an tih' tiin a hril" a ta.
2. Lalin a ringsan tak sipai hotu chun Pathien mi kuomah, "LALPAN a van tukver a hong ding ni ta hrim sienkhom, chuong ang chu thil thei a ni hliek ding am a ni?" a ta. Elisa chun, "I mit ngeiin hmung i ta, fak ruok chu fa ve naw ti nih" a ta.
3. Kul kotkhar bula chun phar pali an um a. Anni chun, "Ieng leiin am hi taka hin thi nghakin ei inthung zing ding a na?
4. Khaw sungah lut inla hlak khawpui an tam leiin ei va thi tho awm si a. Hi taka hin thung zing inla hlak ei thi tho bok ding a na. Thaw ro, Aram sipaihai tieng tlu lut rok el ei tiu. An mi hla leh dam ei ta, an mi that leh ei thi a ni el ding annawm" tiin an inbiek a.
5. Chuongchun, Aram sipaihai inkulna hmuna fe ding chun thimbutin an inthok suok a. Aram sipaihai riebuk tontir an va tlung chun tu khom an lo um ta naw a.
6. Aram sipaihai chu LALPAN tawlailir ri dam, sakor ke pen ri dam, sipai tam tak ri dam a'n hriettir leiin, "Ngai ta u, Israel lal hin Hit lalhai le Aigupta lalhai ruoiin a mi hung bei an ta hi" an ta.
7. Chuongchun, an tho a, thimbutin an tlan se ta a, an puon in hai, sakor hai, sabengtung hai le an riebuk chu a ngai charin an maksan a, an hringna humhim dingin an tlanse ta vong a.
8. Pharhaiin riebuk tontir an va tlung chun puon in pakhatah an lut a, fain an dawn a, chu taka tangkaruo dam, rangkachak dam le silfen dam chu an lak a, an va thup hmang a. Chun, an hung kir nawk a, puon in dangah an lut nawk a, chu taka thil umhai khom chu an lak a, an va thup hmang nawk a.
9. Nakie deu chun, "Eini thilthaw dan hi a'n dik naw top a nih. Voisun hin chanchin lawmum a tlung a, eini chauh a hretu ei ni a, hril loa khawvar chen ei nghak chun hrem tuok ei tih. Chuleiin, thaw ro, feng ei ta, lal sungkuohai va hril ei tiu" tiin an inbiek a.
10. Chuongchun, khaw kul kotkhar vengtu chu an va ko khek a, "Aramhai riebukah kan va fe a, tu khom an um ta der naw a, mihriem ri hrim hrim khom a um naw a, an sakorhai le sabengtunghai chu an inthlung a, an puon inhai khom a ngai ngaiin a la um zing a nih" tiin an hril a.
11. Chu thu chu kotkhar vengtuhai chun an khekpui a, lal in sunga mihai chu an va hril a.
12. Lal chu zana chun a tho a, a khawnbawlhai kuomah, "Aramhai mi thaw dan hi hril ka ti cheu. Ei tamzie hi an hriet a, chuleiin, 'Khawpuia inthoka an hung suok pha a hringin lo man ei ta, khaw sungah ei lut ding a nih' tiin rama inbiruk dingin an riebuk an suoksan a ni chu" a ta.
13. A khawnbawl laia pakhat chun, "Ieng le khaw leh, hi khawpuia chenghai hi a thi tahai chan ang bok chang hmabak vong ei ni hi. Chuleiin, khawpuia sakor um sun panga hi thuoiin tuhai amanih tir inla, ieng thil am a tlunga ti enfie hrim hrim ei tiu khai" a ta.
14. Chuongchun, sakor tawlailir pahni le a hnuktu ding sakorhai chu an buotsai a, Aram sipaihai hnot dingin an tir a. Lal chun tawlailir khaltuhai kuomah, "Fe unla, ieng thil am a tlung va en fie ro" tiin thu a pek a.
15. Anni chun Jordan vadung chen an va hnot a, an inhmaw taluo leia Aram sipaihaiin an silfen le thuomhnaw an peihai chu lampui intluonin a um zel zul a. An mi tirhai chu an hung kir a, thil umzie chu lal an hril a.
16. Chuongchun, mipui chu an inthok suok a, Aramhai riebuk chu an va rok ta mur mur a. LALPA thu ang ngeiin, beiphit dip kilogram thum chu shekel khat pei le barli beiphit kilogram ruk chu shekel khat peiin an zor a.
17. Chun ofisar, lalin ringsan taka a hmang kha kotkhar vengtuin lal chun a ruot a. Pathien mi ina lal a hung thlak laia a lo hril tah ang khan, mipui inzi nuoi nuoi chun ama chu an chil hlum der el a.
18. Lal kuoma Pathien miin "Zingah hieng ang hun vela hin Samaria khaw kul kotkhar bula hin beiphit indip tha tak chu kilogram thumah shekel khat pei le barli beiphit indip tha tak chu kilogram rukah shekel khat peiin zor an tih' tia a hril ang charin a hung tlung a nih.
19. Chu ofisar chun Pathien mi kuomah, "LALPAN a van tukver a hong ding ni ta hrim sienkhom, chuong ang chu thil thei a ni hliek ding am a ni?" a ti a nih. Pathien mi chun, "I mit ngeiin hmung i ta, fak ruok chu fa ve naw ti nih" a ti a.
20. Chu char chu a chungah a hung tlung a, kotkhara chun mipuiin an chil nuoi nuoi a, a thi ta der el a.

  2Kings (7/25)