2Kings (25/25)    

1. Zedekia inlala inthoka kum kuona, thla sawm le ni sawma chun Babulon lal Nebukadnezzar chun a sipai po po thuoiin Jerusalem a hang bei a, umhmun an khuor a, dai an inhuon khum vong a.
2. Zedekia inlala inthoka kum sawm le pakhatna chenin khuo chu an inhuol a.
3. Thla lina, ni kuo ni chun khuo chu an tam ta em em a, fak ding hrim hrim a um ta naw a.
4. Chuongchun, khawpui inhuonna bang chu an ver pop a, Babulon sipaihaiin khuo chu inhuol vong hai sienkhom, zana chun sipai po po chu lal huon bul, kul bang inthuo inkara chun an inrel suok vong a, Araba tieng panin an fe a.
5. Amiruokchu, Babulon sipaihai chun an hnot zui a, lal chu Jeriko phaiah an hnot phak a, a sipaihai chu an tlan dar ta vong a.
6. Chuongchun, lal chu an man a Babulon lal kuomah Ribla khuoah an thuoi a, a chungchang an rel a.
7. Zedekia mithmu ngeiah a nauhai chu an that a, ama chu a mit pahniin an khel dok a, dar kol an inbuntir a, Babulon tieng an fepui ta a.
8. Babulon lal Nebukadnezzar inlala inthoka kum kuona, thla ngana ni sari ni chun lal vengtu kawmandar Nebuzaradan chu Jerusalemah a lut a.
9. LALPA tempul le lal in le Jerusalema in po po chu a raw a, in poimaw po po chu raw fai lo a nei nawh.
10. Babulon sipai po po chun lal vengtu kawmandar inrawina hnuoiah Jerusalem inhuonna kul bang chu an sukchim vong a.
11. Khawpui sunga mi la umhai chu Nebuzaradan chun salah a thuoi vong a.
12. A rama mi rethei mong khawnhai ruok chu vengtu pawl kawmandar chun grep huon enkoltu ding le loa sinthawa sor dingin a maksan a.
13. Chun, LALPA Tempula dar ban hai le dar tuizeng le a'n thutnahai chu Babulon mihai chun an sukkoi vong a, dar chu Babulon tieng an hawn a.
14. Chun, bel hai, vutluo hai, khawnvar phita chep ruolna hai, haihaw hai le dar bur le bel po po, rongbawlna dinga an hmanghai chu, an lak a.
15. Chun, mei lakna hai, maihun hai le tangkaruo le rangkachaka siem hrim hrim chu lal vengtu kawmandar chun a lak vong a.
16. Solomonin LALPA Tempula dinga a'n siemtir dar ban pahni le dar tuizeng le a'n thutna hai chu hang buk ruol khom a ni nawh.
17. Ban pahni chu intiet char a na, meter rieta insang ve ve a na, a sipa chun dara sung a kheibawk a um ve ve a, chu dar sung kheibawk insangzie chu meter 1
18. Vengtu pawl kawmandar chun thiempu laltak Seraia le a dottu Zefania le kotkhar vengtu pathumhai chu salah a thuoi a.
19. Khawpuia la um zinghai lai chun sipai hotu hai, lal khawnbawl panga hai, lal ina lekha ziektu hai, sipai dinga mi latuhai laia hotu le a rawihai mi sawmruk chu khaw sunga chun an man bok a.
20. Vengtu pawl hotu Nebuzaradan chun anni chu thuoi a, Babulon lal kuomah Ribla khuoa chun a thuoi a.
21. Hamat ram, Riblaa chun lal chun a'n sukhlumtir vong a. Chuong ang chun, Judahai chu an rama inthoka hla takah sala thuoiin an lo um tah a nih.
22. Nebukadnezzar chun Judai rama an maksanhai optu dingin Safan naupa Ahikam naupa Gedalia chu a ruot a.
23. Chuongchun, sipai pawl hotu po po le an rawihaiin Babulon lalin optuah Gedalia a sie ti an hriet chun Mizpa khuoah Gedalia kuomah an hung a, chuonghai chu Nethania naupa Ismael hai, Karea naupa Johanan hai, Netofat mi Tanhumet naupa Seraia hai, Makat naupa Jazania hai le an mihai an nih.
24. Gedalia chun chuong mihai le an rawihai kuoma chun inkham meuin, "Babulon sorkar mi lienhai hi ti naw ro. Hi rama hin cheng unla, Babulon lal hnuoiah um unla, in ta dingin thang a tih" tiin a lo thlamuong tawl a.
25. Amiruokchu, thla sarinaa chun lal thlaa mi, Elisama naupa Nethania naupa Ismael chun mi sawm Mizpa-ah a thuoi a, Gedalia chu a that a, a bula um Juda mi le Babulon mi umhai chu a that vong a.
26. Chu phing leh mi po po chu a chin a lienin, sipai hotuhai leh Babulon mihai chu an ti leiin Aigupta ramah an tlan ta vong a.
27. Babulon sala Juda lal Jehoiachin intanga inthoka kum sawmthum le pasarina, thla sawm le thla hnina, ni sawmhni le ni sari ni chun Evil Merodak chu Babulon lalah a hung um a, Jehoiachin chu tang ina inthokin a thuoi suok a.
28. Ngilnei takin a biek a, Babulona a kuoma um lalhai neka inzaumin a sie a.
29. Jehoiachin chun a saltangna zakuo chu a hlip a, a dam sung po chun lal bulah thlaithleng a kil ve ta a.
30. Jehoiachin dam sung po chun ni tina ama inenkolna tawk somdawlna lal chun a pek hlak.

  2Kings (25/25)