2Kings (17/25)  

1. Juda lal Ahaz inlala inthoka kum sawm le pahninaa chun Ela naupa Hosea chu Samaria khawpuiah Israel lalin a hung inthung a, kum kuo ro a rel a.
2. LALPA mithmuin thil tha lo tak a thaw a, amiruokchu a hmaa lalhai ang ema nasa chun a thaw ve nawh.
3. Asuria lal Salmaneser-in a hung run a, sie khuoah a siem a, a kuomah sie a chawi hlak a.
4. Hosea chun a phier ruk a, Aigupta lal So kuomah mi a tir a, chu thu chu Asuria lalin a lo hriet bakah kum tina a chawi hlak sie chu a hung pek ta bok naw leiin Hosea chu Salmaneser chun a man a, lung inah a khum a.
5. Asuria lal chun a ram pumpui chu a hung run a, Samaria khawpuiah a hang fe a, kum thum zet a'n huol a.
6. Hosea inlala inthoka kum kuonaa chun Asuria lal chun Samaria khawpui chu a lak a, Israelhai chu Assuria ram tieng salin a thuoi a, Hala rama dam, Gozan rama Habor vadung phaia hai le Medes-hai khuoa dam a'n umtir a.
7. Hienga Israelhai an hung umna san chu Aigupta lal Faraw kut hnuoia inthoka hung thuoi suoktu LALPA an Pathien chungah thil suol thaw a,
8. pathien danghai be a, an hmaa LALPAN a hnot suok hnam danghai khawsak dan anga khawsa a, Israel lalhai ngeiin thil tha lo an hung ching suok lei a nih.
9. Israelhai chun LALPA an Pathien theida zawng thil tha lo arukin an thaw a; ralveng buk insang le kula inhuon khuo taphotah an ta dingin hmun sang an siem a.
10. Tlang sang tin le thing buk inzar lien taphot hnuoiah lung milem le Asera lim hai an inngir khep khup a.
11. An hmaa LALPAN a hnot suok hnam danghai ang bokin hmun sanga bawlhmun taphotah rimtui an inhlan a. Chuong ang thil rilo chu an thaw leiiin LALPA lungsenna an cho suok a.
12. LALPAN, "Hieng thil hi thaw ve naw ro" ti sienkhom milem an biek a.
13. LALPA chun, "In um dan suolhai maksanin, zawm dinga ka siehlaw zawlneihai hmanga in pi le puhai ka pek Danhai po po le ka thupekhai le thu suokhai chu zawm ro" tiin Israelhai le Judahai chu zawlnei tin le thil hmutheituhai chu hmangin LALPAN a hril hlak a.
14. Chuong sa khom chun an ngaithlak nuom naw a, LALPA an Pathien ring zo nuom loin, an pi le puhai ang bokin, lulul an insuo ve a.
15. A thupekhai le an pi le pua inthoka a thu lo thlunghai le an kuoma thu a lo inhriettirhai chu an hnawl a. Milem hmangna bo an zui a, mi hmangna boah an insiem a. LALPAN, "Anni ang chun thaw ve naw ro" lo ti sienkhom an kawl le kienga hnam danghai thaw dan an lak a.
16. LALPA an Pathien thupek po po nghatsanin milem pahni, bawngte lem an sung a, Asera lem thing an siem a, vana ni le thla le arasihai an biek a, Baal bein a rong an bawl bok a.
17. An naupahai le naunuhai chu meiah an inhlan a. Aien le dawi an ching a, LALPA lungsenna cho phawk dingin a mithmuah thil suol thawin an inzor a.
18. Chuleiin, LALPA chu Israelhai chungah a lung a sen ta em em a, a mithmu phak loah a son hmang dai a, Juda hnam chauh naw chu a um an um ta nawh.
19. Judahai khom chun LALPA an Pathien thupek chu an zawm naw a, Israelhai thil ching bok chu an hung ching ve a.
20. LALPAN Israel thlahai hrim hrim chu a hnawl a, a hrem a, a mithmu phak loa a son bo dai hma khat chun roktuhai kutah a pek suok ta a.
21. Davida sungkuoa inthoka Israel a lak hmang chun an lal dingin Nebat naupa Jeroboam chu an siem a, Jeroboam chun Israelhai chu LALPA zui lo dinga zawr hmangin, suol nasa tak a'n thawtir a.
22. LALPAN a siehlaw zawlneihai po po hmanga a lo hril lawk tah anga a mithmu phak loa a son bo dai tawl hma khat chu Israelhai chun Jeroboam suolna chu an thlathlam ngai nawh.
23. Chuongchun, Israelhai chu an rama inthokin Asuria ramah salin an thuoi a, tu chen hin an la um a nih.
24. Asuria lal chun Babulon, Kutha, Ava, Hamat le Sefarvaim khuoa mihai chu Samaria rama Israel thlahai hmun le hma hluo sip dingin a'n cha khawm a, Samaria ram chu an hung hluo a, an khuoa hai chun umhmun an khuor a.
25. An um hlim chun LALPA an chawibiek naw leiin ama chun anni lai sakeibaknei ruol a tir a, a then an se hlum a.
26. Chuongchun, Assuria lal kuomah, "Samaria ram hluo dinga i hung son hnamhai hin hieng lai ram Pathien biek dan hi an hriet ve naw leiin ama chun anni lai sakeibaknei ruol a tir a, hieng lai ram Pathien biek dan hre lohai chu an se hlum tawl a nih" tiin ripawt an thon a.
27. Asuria lal chun, "Samaria-a inthoka sala inthuoihai laia thiempu pakhat kha thuoi kir unla, nangni lai um ve sien, chu ram Pathien biek dan chu zirtir raw se cheu" tiin thu a pek a.
28. Chuongchun, Samaria rama inthoka an thuoi laia thiempu pakhat chu Bethel khuoah a va um a, an thaw dan ding a zirtir a.
29. Amiruokchu, hnam tinin khaw hrang hrangah anni puol senga ding pathien an siem a, Samaria mihaiin hmun sanga biekbuk an lo bawlhaia chun an sie a.
30. Babulona mihai chun Sukot Benot lim an biek a, Kuthahaiin Nergal lim an biek a, Hamat mihai chun Asima lim an biek a.
31. Avi mihai chun Nibhaz lim le Tartak lim an biek a, Sefarvit-hai chu Sefarvaimhai pathien Andramelek le Anamalek kuomah inthawiin an nauhai meiah an inhlan hlak a.
32. LALPA an chawibieka chu hmun sanga an bawlhmuna hai anni aia inthawina inhlantu dingin thiempu an nuom nuom an ruot hlak a.
33. LALPA an chawibieka chu an hungna rama an ching dan ang sengin an pathienhai rong an la bawl zing tho.
34. Tu chen hin an ching dan pangngai an la thlakthleng nawh. LALPA chawibiek an ni nawh, LALPAN Jakob, 'Israel' ti hminga a ko thlahai kuoma dan le thu a pekhai chu an zawm si naw leiin.
35. LALPAN Israelhai kuoma thu a thlung khan, "Pathien danghai be naw unla, an hmaah kunin, an rong bawl naw unla, an kuomah inthawina inhlan bok naw ro.
36. Kei LALPA, thilthawtheina nasa tak leh ban phar meua Aigupta rama inthoka thuoi suoktu cheu hi a nih in biek ding chu. A hmaa chun kun unla, a kuomah inthawina inhlan ro.
37. In ta dinga ziek a thuruot hai, rorel hai, dan hai le thupek hai chu fimkhur takin zawm hlak ro. Pathien danghai chawibiek naw ro.
38. Nangni le thuthlung ka siem kha theinghil naw unla, pathien danghai chawibiek naw ro.
39. LALPA in Pathien chauh chawibiek ro; ama chu in hmelmahai kuta inthoka sansuoktu ding cheu chu a ni si a" tiin a lo hril a.
40. Amiruokchu, iengti kong khomin a thu chu an pom nuom chuong naw a, kha hmaa an ching dan pangngai kha an la sunzom zing tho.
41. Chuongchun, hieng mihai hin LALPA be hai sienkhom an milemhai rong an la bawl zui zing bok a. Tu chen hin an tu le tehai chen khomin an pi le puhai thaw dan angin an la thaw zing a nih.

  2Kings (17/25)