2Kings (16/25)  

1. Israel lal Remalia naupa Peka inlala inthoka kum sawm le pasarinaa chun Juda lal Jotham naupa Ahaz chu a hung inlal tan a.
2. Lal a ni hin Ahaz chu kum sawmhni mi a na, Jerusalemah kum sawm le kum ruk a'n lal a. A pu Davida angin LALPA a Pathien mithmuah thil tha a thaw ve nawh.
3. Israel lalhai lampui hraw hlak chu a hraw ve a, LALPAN Israel thlahai hmaa a hnot suok hnam danghai thil ching tirdakum tak el chu a thaw a, a naupa ngei khom meiah a'n hlan hiel a.
4. Hmun sanga bawlhmuna dam, muol sipa dam le thing buk zar lien tin hnuoia dam inthawiin rimtui a'n hlan hlak a.
5. Chun, Aram lal Rezin le Israel lal Remalia naupa Peka chu Jerusalem bei dingin an hang fe a, Ahaz chu an inhuol a, sienkhom an hne thei naw a.
6. Chuong hun lai chun Aram lal Rezin chun Elath khuo chu Aram ta dingin a lak nawk a, Elath-a inthokin Judahai a hnot suok a, Edom mihai a thun lut a, tu chen hin an la hluo ta zing a nih.
7. Ahaz chun Asuria lal Tiglat-Pileser kuomah, "I siehlaw le i hnuoia lala um ka na, mi bei dinga hung Aram lal le Israel lalhai kuta inthok hin mi hung san suok rawh" tia hril dingin mi a tir a.
8. Ahaz chun Assuria lal kuoma pek dingin LALPA Tempul le lal ina ro siekhawmnaa tangkaruo le rangkachak um taphot chu a lak suok a, a thon bok a.
9. Asuria lal chun a ngenna chu a lo remti a, Damaska a run a, a lak a, a khuoa chenghai po po chu Kir ramah salin a thuoi a, Rezin chu a that bok a.
10. Lal Ahaz chu Asuria lal Tiglat-Pileser be dingin Damaska khuoah a fe a. Damaska khuoa chun maicham a hmu a, a lim le an siem dan ang chie chu enton dingin thiempu Uria kuomah a thon a.
11. Damaskaa inthoka Ahaz a hung kir hmain thiempu Uria chun maicham chu lal Ahaz-in a ruongam a thon ang char chun a lo siem zo hman a.
12. Damaskaa inthoka lal a hung kir chun maicham chu a hmu a, a va pan a, maichama chun a kai a.
13. Maichama chun pumraw thilhlan dam, bu le bal thilhlan dam, dawn thilhlan dam le inremna inthawina thilhlan dam inhlanin thisen a the a.
14. LALPA hmaa dar maicham, LALPA tempul tuol le a maicham siem thar inkara um chu a lak son a, a maicham siem thar hmar tieng chun a sie a.
15. Lal Ahaz chun thiempu Uria kuomah, "Hi maicham lien taka hin zing tienga pumraw thilhlan le zan tienga bu le bal thilhlan dam, lal ta dinga pumraw thilhlan le bu le bal thilhlan dam, a ram mipui ta dinga pumraw thilhlan dam, bu le bal thilhlan dam le dawn thilhlan dam chu inhlan la, pumraw thilhlan le inthawinaa thilhlan thisenhai po po chu maichama chun the rawh. Dar maicham ruok hi chu aiennaa ka hmang ding maicham ning a tih" tiin a hril a.
16. Thiempu Uria chun Lal Ahaz thupek ang tak chun a thaw a.
17. Lal Ahaz chun dar maicham sir tuok inkhumna bang chu a hawk thlak a, maihunhai chu a tolnaa inthok chun a lak son vong a. Dara siem bawngchal chunga inthut tuizeng chu a lak thlak a, lung rem chungah a'n thut a.
18. Tempula Sabat ni poa a chung an zar hlak chu a lak hmang a, Assuria lal dit dan angin, lal ina inthoka tempula lal lutna kot khom chu a khar bok a.
19. Lal Ahaz inlal laia thil tlung danghai le a thilthaw danghai chu Juda lalhai inlal laia an chanchin inziekna lekhabuah a chuong.
20. Ahaz chu a thlatuhai kuomah a chawl a, anni lai chun Davida khawpuiah an phum a, a naupa Hezekia chun a lalna chu a hung hluo ta a.

  2Kings (16/25)