2Kings (13/25)  

1. Juda lal Ahazia naupa Joash inlala inthoka kum sawmhni pathumnaa chun Jehu naupa Jehoahaz chu Samaria khawpuiah Israelhai lalin a hung inthung a, kum sawm le pasari ro a rel a.
2. LALPA mithmuah thil suol a thaw hlak a, Nebat naupa Jeroboam suolna kha ching vein, Israelhai chu thil suol a'n thawtir a, chu lampui chu a maksan ta nawh.
3. Chuong lei chun LALPA lung chu Israel chungah a chok a, hun sawt tak sung chu Aram lal Hazael le a naupa Ben Hadad thuhnuoiah a pek tawl tah a nih.
4. Chun, Jehoahaz chun LALPA ditsakna a ngen rak a, Aram lalin Israelhai a sukrimsik nasatzie chu LALPAN a hmu leiin a thu chu a lo ngaithlakpek a.
5. LALPA chun sansuoktu a pek a, Aramhai thuneina hnuoia inthok chun an intal suok a, kha hma ang bok khan Israelhai chu mani inah an khawsa nawk ta a.
6. Amiruokchu, Israelhai thil suol inthawtirtu Jeroboam sungkuohai suolna kha an maksan chuong naw a, an la sunzom zing a, Asera lim thinghai khom Samaria khawpuia chun a la ngir zing tho a.
7. Jehoahaz chun sakor chungchuong mi sawmnga le tawlailir sawm le sipai singkhat ti chauh naw chu sipai a nei zo ta naw a, Aram lalin a dang po po chu a sukram vong a, hrizawla pilvut ang elin a chil pher tah a nih.
8. Jehoahaz inlal sunga thil tlung danghai le a thilthawhai chu Israel lalhai inlal laia an chanchin inziekna lekhabuah a chuong.
9. Jehoahaz chu a thlatuhai kuomah a chawl a, Samaria-ah an phum a, a naupa Jehoash chun a lalna chu a hung hluo a.
10. Juda lal Joash inlala inthoka kum sawmthum le pasarinaa chun Jehoahaz naupa Jehoash chu Samaria khawpuiah Israelhai lalin a hung inthung a, kum sawmparuk a'n lal a.
11. LALPA mithmuah thil suol tak a thaw a. Israelhai thil suol inthawtirtu Nebat naupa Jeroboam suolnahai chu bansan nekin a ching zui pei lem a.
12. Jehoash inlal sunga thil tlung danghai, a thilthawhai le a hlen suokhai le Juda lal Amazia le an indo thuhai chu Israel lalhai inlal lai chanchin inziekna lekhabuah a chuong.
13. Jehoash chu a thlatuhai kuomah a chawl a, Samaria khawpuiah Israel lalhai lai an phum a. A naupa Jeroboam pahnina chun a lalna chu a hung hluo ta a.
14. Elisa chu thi suolin a damnaw a. Israel lal Jehoash chun a zu kan a, "Pa, pa, Israel vengtu ropui" tia insamin a ta a.
15. Elisa chun, "Thalngul le thal iemani zat hung la rawh" a ta, a hung lak a.
16. Elisa chun Israel lal kuomah, "Thalngul kha chel rawh" a ta, a hang chel chun a kut chungah Elisa chun kut a'n nghat a.
17. "Sak tieng tukver kha hong rawh" a ta, lal chun a hong a. Elisa chun, "Kap raw leh" a ta, a kap a. "LALPA hnena thal, Aramhai chunga LALPA hnena thal a nih. Afek hmunah Aramhai chu boral der khopin i hne ding a nih" tiin a puong a.
18. Chun, "Thalhai kha hung la rawh" a ti nawk a, lal chun a lak a. "Hnuoi sun rawh" a ta, voi thum a sun a.
19. Pathien mi chu lal chungah a lung a sen a, "Voi nga voi ruk lai sun la chu Aramhai tukdolin i sukram vong tawl ding a ni vei leh. Voi thum chauh i sun leiin voi thum chauh hneng i tih" a ta.
20. Elisa chu a thi a, an phum ta a. Kum a hung invoi chun Moab-haiin an ram chu thalah an hung run a.
21. Mi pakhat an phum ding lai tak runtu pawl chu an hmu thut a, a ruong chu Elisa thlana chun an thlak a. A ruongin Elisa ruhai a zuk tawk chun mithi chu a hung hring nawk a, a ngir el ta a.
22. Aram lal Hazael chun Jehoahaz inlal sung po po chun Israelhai chu a sukrimsi hle a.
23. Nisienlakhom, Abraham hai, Isak hai le Jakob hai kuoma a thuthlung leiin LALPAN anni chu a hmangai a, a lainat a, a ngaisak a. Tu chen hin anni chu sukbohmang a nuom naw a, a kuoma inthokin a pei hmang nuom bok nawh.
24. Aram lal Hazael chu a thi a, a naupa Ben Hadad chun a lalna a hung hluo a.
25. Jehoahaz naupa Jehoash chun Hazael naupa Ben Hadadin a pa Jehoahaz a runa khuo a lakpek tahai kha a lak nawk vong a. Joash chun voi thum a hne a, Israel khuohai chu a lak nawk vong a nih.

  2Kings (13/25)