2Kings (11/25)  

1. Ahazia nu Athalia-in a naupa thi thu a lo hriet chun, lal naupahai po po chu that vong dingin thu a pek a.
2. Ahazia naupa Joash ruok chu Israel lal Joram naunu Jehoseba, Ahazia farnu chun that dinga ruot lal naupahai laia inthok chun a lak hmang a, Athalia hmu thei lo dingin khum pindanah a enkoltu leh a thup a, that a ni ta naw a.
3. Athalia-in ram rorelna a chel sung, kum ruk chu LALPA Tempul sungah a enkoltu leh an inbi hmang a.
4. A kum sarinaa chun Tempula thiempu Jehoiada chun lal vengtu hai Keret mihai le lal in vengtu hai laia sipai zakhat pawl pei inrawitu kawmandarhai chu LALPA Tempul sunga ama inhmupui dingin a'n kotir a, LALPA Tempula chun inkham meua thu a thlungpui hnung chun lal naupa chu a'n hmutir tawl a.
5. An kuomah, "Sabat nia diutia in hung pha leh hmun thuma thea hmun khatin lal in veng in ta;
6. hmun thuma thea hmun khatin kula Sur Kotkhar veng in ta; hmun thuma thea hmun khat dang chu kul kotkhar vengtuhai hnungah in diuti ding a nih.
7. Pawl hni dang, Sabat nia diuti ve lo poin lal ta dingin LALPA Tempul hi in veng ding a nih.
8. Mi tinin hriemhrei chawiin lal chu sir tinah veng in ta, tu khom in veng himna huol sunga hung lut hrim hrim chu that pei ro. Lal lut le suok chu in zui pei ding a nih" tiin thu a pek a.
9. Sipai za pawl peia kawmandarhai chun thiempu Jehoiada hril ang tak chun an thaw a, mani rawihai po, Sabat nia diuti ding pawl le awl ding pawl chu an thuoi a, thiempu Jehoiada kuomah an fe a.
10. LALPA Tempula um Davida feihai le phawhai chu kawmandarhai a pek a.
11. Vengtu sipaihai chun hriemhrei chawi sengin, Tempul sim tieng panga inthoka hmar tieng chenin, maicham le Tempul hrula chun lal chu an ngir huol mup a.
12. Chuongchun, Jehoiada chun lal naupa chu a hung thuoi suok a, lallukhum a'n khumtir a, lalhaiin thuthlung le dan le thupek an kengkaw ding hai inziekna bu chu a pek a, lalah a puong a, hriek a nal a, mipuihai chun kut an ben dur dur a, "Lal chu dam sawt raw se" tiin an khek a.
13. Vengtu sipaihai le mipuihai ri Athalia-in a lo hriet chun LALPA Tempula mipuihai lai chun a va fe a.
14. Chun, a hang en a, lal chu dan angin ban hrulah a lo ngir a, sipai kawmandarhai le tawtawrawt muttuhai chu lal bula chun an ngir a, chu rama mihai chu an hlim em em a, tawtawrawt an mut an mut a. Athalia chun a puonhai a pot thler a, "Phierrukna! Phierrukna!" tiin a khek a.
15. Thiempu Jehoiada chun ama chu man dingin kawmandarhai chu thu a pek a, "LALPA Tempula em chu that lo ding" a lo ti ta leiin, an kuomah, "Sipaihai kara khan hung thuoi suok unla, a zuitu taphot chu that ro" a ta.
16. Lal in huonga sakor lutna kot a tlung chun an man a, chu taka chun an that a.
17. Mipuihai chu LALPA mihai an hung nina dingin Jehoiada chun LALPA le lal le mipuihai inkarah thuthlung a siem a, lal le mipuihai inkarah a siem bok a.
18. A ram mipuihai po po chu Baal tempulah an fe a, an sukchim a, maichamhai le milemhai chu an vuok nawi vong a, Baal thiempu Matan chu maicham hmaah an that a. Thiempu Jehoiada chun LALPA Tempul vengtu dingin vengtu sipai a sie a.
19. Chuongchun, sipai kawmandar hai, Kerit mi hai le vengtu sipai hai chu a thuoi a, LALPA Tempula inthokin lal chu an thuoi thlak a, vengtu sipaihai lutna kota chun lutin lal inah an fe a, lal chu a lalthungphaah an inthungtir ta a.
20. Chuongchun, chu rama mi po po chu an lawm a, Athalia chu lal inah kawlhnama an that ta leiin khawpuia chun buoina a re ta a.
21. Ro a hung rel tan chun Joash chu kum sari mi a nih.

  2Kings (11/25)